|

Vlada FBiH upoznata sa smjernicama za unapređenje reforme javne uprave

Vlada FBiH upoznata sa smjernicama za unapređenje reforme javne uprave
4
Klix.ba
3.3.2017. u 13:26
11
komentara
4

dijeljenja
Vlada FBiH upoznata sa smjernicama za unapređenje reforme javne uprave Foto: Arhiv/Klix.ba
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj 93. (tematskoj) sjednici u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) "Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive".
Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i funkcionalno učinkovite i uspješne javne uprave.

U cilju preduzimanja daljnih aktivnosti u procesu unapređenja sistema upravljanja ljudskim potencijalima u FBiH, ADS FBiH je pripremila i Prijedlog smjernica za unapređenje reforme javne uprave, prijedlog zaključaka i Akcioni plan 2017.-2019. godine.

Smjernicama je, između ostaloga, predviđeno smanjenje fragmentiranosti i preklapanja nadležnosti između kantona i Federacije BiH kroz model sporazumijevanja za funkcionalnu uspostavu izvršavanja nadležnosti i odgovornosti u oblasti javne uprave.

Federalno ministarstvo pravde će, u suradnji s resornim ministarstvima, analizirati organizaciju i funkcioniranje organa uprave, upravnih organizacija i pravnih osoba s javnim ovlaštenjima. Sukladno rezultatima te analize bit će izrađen model reorganizacije organa uprave i provedena međusobna spajanja poslovnih procesa, po stvarnoj srodnosti, a neovisno od faktičke pripadnosti pojedinom resoru. To znači da će optimalno biti raspodijeljene nadležnosti, funkcija, poslovi i procesi između svih federalnih organa u sistemu javne uprave.
Istodobno, na temelju provedene analize bit će ponuđen model reorganizacije pravnih osoba s javnim ovlaštenjima i njihovo jedinstveno zakonsko uređenje kroz uključivanje u jedinstven sistem javne uprave (jedinstveni kriteriji za osnivanje, unutrašnju organizaciju, način poslovanja i nadzor subjekata sa javnim ovlaštenjima u Federaciji BiH).

Nadalje, Smjernicama je predviđeno uređenje sistema plaća i naknada u javnoj upravi (u državnoj upravi i nedržavnoj upravi, odnosno pravnim osobama s javnim ovlaštenjima i vanbudžetskim fondovima).

Smjernicama je predloženo jačanje kapaciteta Zavoda za javnu upravu koji će vršiti analizu, praćenje i provedbu reforme javne uprave, te davati inicijative za učinkovitost procesa ove reforme i u suradnji s Koordinatorom za reformu javne uprave redovito izvještavati Vladu Federacije BiH. Predviđeno je jačanje kapaciteta Agencije za državnu službu i reguliranje njene nadležnosti kao osnovne institucije u upravljanju ljudskim potencijalima.

Smjernice također nalažu uspostavu jedinstvene metodologije prikupljanja sadržaja i klasifikacije podataka o organima uprave i subjektima s javnim ovlaštenjima Federacije BiH, osiguranje jedinstvenih kriterija i procedura za prijem u organe javne uprave, te vertikalnu i horizontalnu mobilnost zaposlenih. Nalažu i uspostavu učinkovitog sistema mjerenja učinka javnih službenika i, shodno tome, uspostavu sistema karijernog razvoja i nagrađivanja za postignute rezultate rada i uspostavu jedinstvenog registra javnih službenika u Federaciji BiH.

Vlada Federacije BiH će, nakon usvajanja Smjernica, omogućiti kantonima da, na principima sporazumijevanja, sudjeluju u procesu reforme javne uprave.
Nakon realizacije ovih smjernica trebala bi uslijediti izrada Zakona o javnim službenicima u Federaciji BiH, Zakona o sistemu javne uprave u FBiH, Uredbe o smjernicama za vođenje kadrovske politike u FBiH i drugih propisa.Nositelji aktivnosti za realizaciju ovih zadataka su Federalno ministarstvo pravde, Agencija za državnu službu Federacije BiH i Koordinator za reformu javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pri izradi ovih propisa nositelji aktivnosti će se rukovoditi SIGMA principima javne uprave, a uspostavit će i aktivnu suradnju sa nevladinim sektorom, posebno onima koji se bave reformom javne uprave.

O realizaciji ovih zaključaka kao i svih tačaka iz Smjernica za unapređenje reforme javne uprave zadužene institucije će najmanje jednom mjesečno izvještavati Vladu Federacije BiH.
Prijavi grešku


Komentari (11)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...