{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Na prijedlog premijera Vlada prodaje 8 vozila

S
16.7.2009. u 14:24
0
16
Na prijedlog premijera Vlada prodaje 8 vozila
0
Na prijedlog premijera Vlada prodaje 8 vozila
Odlukom, koju je danas na inicijativu federalnog premijera, donijela Vlada FBiH odobrava se Službi za zajedničke poslove FBiH prodaja osam putničkih motornih vozila. Vozila se prodaju u cilju provođenja mjera štednje i racionalizacije ukupnih budžetskih troškova, a prodaja će se obaviti putem javne licitacije. Sredstva od prodaje će biti uplaćena u Budžet FBiH.
Vlada je donijela Zaključak kojim se i od ministarstava drugih institucija Federacije BiH koje se finansiraju iz Budžeta traži da izvrše analizu voznog parka i dostave Vladi prijedlog mjera za njegovu racionalizaciju.

UREDBE IZ OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela dvije uredbe iz resora prostornog uređenja. Prva se odnosi na uređenje gradilišta, obaveznu dokumetaciju na gradilištu i sudionike u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Njome se utvrđuje šta je to gradilište, kao i uvjeti koje mora zadovoljiti. Također se utvrđuje propisana dokumentacija na gradilištu, definišu sudionici u građenju, kao i uslovi za obavljanje registrirane djelatnosti projektovanja. Uredba utvrđuje i ko može biti nadzorni organ i izvođač građevinskih radova, kao i obavezu stručnih lica zaposlenih u građenju da moraju imati stručni ispit iz oblasti za koju je registrovan učesnik u građenju.

Druga se Uredba odnosi na prostorne standarde, urbanističko-tehničke uvjete i normative za prilagođavanje prostora hendikepiranim osobama. Zakonom o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, utvrđena je obaveza da se u roku od šest mjeseci od njegovog donošenja donese uredba koja će propisati standarde i uvjete koji će olakšati život licima sa umanjenim tjelesnim mogućnostima. Odredbe Uredbe su u duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima, a uvažene su i primjedbe i sugestije udruženja invalidnih lica.

Uredbom se, stoga, propisuju obavezni uvjeti pristupačnosti za svladavanje visinskih prepreka, za osiguranje samostalnog života u svim prostorijama za stanovanje, za rad, kafanama, restoranima, uvjeti pristupačnosti u javnom prijevozu, pješačkim prelazima, semaforima i javnim površinama. Propisani su uvjeti koji se moraju poštivati kod projektovanja građevina, kao i sadržaj idejnog, glavnog i izvedbenog projekta u svrhu zadovoljavanja potreba invalidnih osoba.

IZMJENA I DOPUNA UREDBE O KVALITETU SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA I NAČINU UTVĐIVANJA NJEGOVE CIJENE

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja njegove cijene.

Izmjenama se u obračunu za cijenu mlijeka procenat bjelančevina u mlijeku povećava sa 2,8 % na 3,0%. Ovo će se primjenjivati od 1. listopada/oktobra ove godine.

MEĐUENTITETSKA KOORDINACIJA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je prihvatila međuentitetsku koordinaciju povodom usvajanja Zakona o odvjetništvu BiH.

Pri tome, Vlada podržava Zaključak Zastupničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH kojim se od Predsjedništva BiH traži da, sukladno članku III.4. Ustava BiH potpomogne koordinaciju među entitetima u povodu usvajanja Zakona o odvjetništvu BiH.

SAGLASNOST NA IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU U 2008. GODINI JP ŽELJEZNICE FBiH

Vlada je dala saglasnost na Odluku Skupštine JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2008. godinu. Odluka je donesena, kako bi se ispunila zakonska obaveza, a njen su osnov Srednjoročni plan razvoja koji je usvojio Parlament Federacije BiH, Odluka Skupštine o usvajanju, Izvještaj neovisne revizije i aktivnosti koje je obavilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u pripremi i usaglašavanju elemenata Izvještaja.

U prošloj godini je ukupno prevezeno 8.356 miliona tona robe, od kojih se 3.954 miliona odnose na međunarodni saobraćaj. U poređenju sa prethodnom godinom prijevoz robe izražen u netotonskim kilometrima veći je za 21 posto .U putničkom saobraćaju kolski km putničkih vozova veći su u odnosu na prethodnu godinu za 12 posto.

Preduzeće je u poslovanju iskazalo gubitak od 39,6 miliona KM što je u odnosu na amortizaciju više za 0,7 , a u odnosu na prethodnu godinu manje za 2 posto.

Prihod od prijevoza putnika od 2,7 miliona KM veći je u odnosu na prethodnu godinu za 28 posto, a prihod od robnog saobraćaja vrijednosti 75,17 miliona KM za 29,2 posto. Prihodi od Vlade FBiH po Ugovoru o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture i Ugovora o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja iznosili su 28,4 miliona KM.

Ukupni rashodi od 182,5 miliona KM veći su od rashoda iz prethodne godine za 15,4 posto.

Najveći su korisnici željezničkih usluga u prijevozu roba u prošloj godini bili Elektroprivreda BiH - Sarajevo, GIKIL - Lukavac i Arcelomittal- Zenica.

Vlada je donijela Zaključak kojim se od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija traži da pripremi komentar ovog izvještaja i predloži strategiju daljih odnosa između Vlade FBiH i JP Željeznice FBiH.

O RASPODJELI SREDSTAVA OD ČLANARINA TURISTIČKIH ZAJEDNICA I BORAVIŠNIH TAKSI OSTVARENIH U PROŠLOJ GODINI

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa. Radi se o sredstvima koja su ostvarena od članarina u turističkim zajednicama i od boravišne takse u 2008. godini.

Po toj osnovi prikupljeno je u prošloj godini 2,67 miliona KM.

Odluka je donesena u skladu sa Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama kojom je određeno da se 20 posto sredstava od članarina turistička zajednica izdvoji za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa. Ukupna su sredstva raspoređena na 55 kulturnih dobara u 30 općina, a u većini se slučajeva radi o javnim objektima. Također se nastojalo da se sredstva za sakralne objekte rasporede ravnopravno.

Korisnici ovih sredstava će ostvariti saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta, a dužni su u roku od 15 dana po završetku finansijske godine, ili nakon realizacije programa za koje su dobili sredstva, izvještaje dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA AMBROZIJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – Ambrosia artemisiifolia kojom se utvrđuju lica dužna da provode mjere i određuje nadzor nad provođenjem.

Prema danas usvojenoj odluci sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode vlasnici i korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, subjekti koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale, subjekti koji održavaju javne puteve, ceste i željezničke pruge, koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama, te vlasnici i korisnici napuštenih zemljišnih površina pored puteva, staza, kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova i iskrčenih mjesta u šumama.

Oni su dužni da u toku vegetacijske sezone, u više navrata, u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra, vrše suzbijanje i uništavanje ambrozije agrotehničkim, mehaničkim i hemijskim mjerama.

Za vršenje nadzora nad provođenjem ove odluke zaduženi su nadležni inspektorati Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih uprava (poljoprivrednih, šumarskih, urbanističko-ekoloških, vodoprivrednih i saobraćajnih).

O UVOĐENJU U POSJED NEKRETNINA PRIJE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA O EKSPROPRIJACIJI

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija- Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, Vlada je donijela 169 rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja.

Postupak eksproprijacije je vođen radi izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Kakanj-Bilješevo.

O RADU AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FBiH I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U 2008. GODINI

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH u prošloj godini u kojem se ističe da je obavljena ukupno 51 kontrola društava kojom su prilikom pregledani finansijski izvještaji i izmirenje obaveza prema osiguranicima. Vršen je i uvid u ulaganja i tehničke rezerve osiguravajućih društava, kontrola evidencije šteta, uplate premije osiguranja i ugovora sa posrednicima. Na osnovu uočenih nepravilnosti, koje su se odnosile, uglavnom, na neredovno izmirenje obaveza po osnovu šteta, neažurne evidencije u knjigama šteta, knjigovodstveno evidentiranje, kao i usklađivanje troškova obavljanja djelatnosti sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka, kod jednog broja kontrolisanih društava naložene su mjere njihovog otklanjanja.

U društvu "Helios“ je, zbog narušene finansijske stabilnosti, uveden je privremeni upravnik, a u "Lido“ i "Hercegovina osiguranju“ su zbog utvrđenih nepravilnosti u poslovanju, naložene mjere za finansijski oporavak. U Bosansko-njemačkom osiguranju se vodi likvidacioni postupak započet 2006. godine, dok je u društvima "Una-sana osiguranje“ iz Bihaća u završnoj fazi postupak posebne likvidacije i namirenja oštećenika.

U prošloj su godini ostvareni ukupni prihodi od 1,29 miliona KM, dok su rashodi iznosili 889 hiljada KM.

Vlada je usvojila i Informaciju o poslovanju društava za osiguranje. U ovom se dokumentu konstatuje da u ukupnoj aktivi finansijskog sektora u prošloj godini udio ovih društava iznosi 4,28 posto, u ukupnom kapitalu 12,67 posto i u ostvarenoj dobiti 22,3 posto. Ukupna premija je u ovom periodu u odnosu na prethodnu godinu porasla za 13, 07 posto. U njenoj strukturi uočljivo je značajno povećanje u životnom osiguranju za 18,92 posto.

Premija osiguranja od auto odgovornosti povećana je za 6,48 posto, a broj osiguranih vozila iznosio je 545.589, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 5,9 posto. Vrijednost ukupne aktive društava osiguranja je krajem prošle godine iznosila oko 677 miliona KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 1,39 posto.

U prošloj je godini pet društava putem podružnica poslovalo i na području RS-a.

O RADU FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ U 2008. GODINI

Vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj u 2008. godini u kojoj je uspješno nastavljena implementacija projekta CDP ( Projekt razvoja zajednica na narazvijenim područjima uz pomoć kredita međunarodne zajednice), te implementirano više projekata u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Uspješno su realizirani i drugi planirani projekti u saradnji sa nadležnim federalnim ministarstvima i to o razvoju stočarstva i ruralnog finansiranja, podršci razvoju lokalnih zajednica, zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa, privatizaciji veterinarskih stanica, održivog povratka, izgradnji infrastrukturnih objekata, te učešću u implementaciji Projekta restrukturiranja preduzeća u BiH kroz aktivno upravljanje portfoliom PIF-ova, što su grant sredstva Evropske unije.

U Izvještaju se konstatuje da su svi revizorski izvještaji, te supervizije Svjetske banke o poslovanju Fondacije dale pozitivno mišljenje.

REALIZACIJA SPORAZUMA O SARADNJI VLADE FBiH I MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE

Vlada je razmatrala i usvojila Informaciju o potpisivanju Sporazuma o saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) o tehničkoj provedbi regulatorne reforme "Giljotina propisa“ u Federaciji BiH ( potpisan 13.5.2009.).

Kako bi se projekat proveo u zadanim rokovima potrebno je donošenje odluka o utemeljenju radnih tijela koje će raditi na njegovom provođenju, što je Vlada učinila na današnjoj sjednici.

Tako je Rješenjem imenovano Centralno koordinaciono tijelo (CKT) koje sačinjavaju premijer FBiH Mustafa Mujezinović ( predsjedavajući CKT), dopremijeri Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber i predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH Remzo Bakšić ( članovi).

Istovremeno je imenovan i Upravni odbor za provođenje regulatorne reforme na nivou FBiH, koji čine : federalni ministar pravde Feliks Vidović ( predsjedavajući), direktor Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije Željko Silađi, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak, sekretar Vlade FBiH Ismet Trumić i predstavnik Federalnog ministarstva finansija Elmir Jahić.
U radu oba tijela učestvovaće i predstavnik IFC-a koji će, po potrebi, pružati savjetodavne usluge.

Danas je donesena i Odluka o provođenju prve faze regulatorne reforme na nivou FBiH, kojom se proglašava početak provođenja Projekta na nivou FBiH.

Prva faza se završava 15. oktobra ove godine do kada konačni paket preporuka treba biti dostavljen Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Odlukom je Federalna uprava za inspekcijske poslove imenovana za nositelja aktivnosti u ovoj fazi implementacije Projekta, dok su federalna ministarstva ( izuzev MUP-a) obavezna da imenuju sekretare ministarstava kao koordinatore za ovaj projekat.

Cilj projekta je pomoć u unaprjeđenju klime za vođenje biznisa smanjenjem troškova i rizika poslovanja, pojednostavljivanjem i unaprjeđenjem kvaliteta zakona koji se odnose na inspekciju i unaprjeđenjem administrativnih procedura.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas je Federalna vlada donijela više odluka kojima se odobravaju budžetska sredstva za implementaciju projekata, sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera. Učešće Vlade FBiH u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica“. Tako je za sufinansiranje Projekta "Upravljanje čvrstim otpadom“ po osnovu dva dodatna kredita IDA za II kvartal ove godine odobreno 251.063 KM i 284.860 KM.

Posebnim odlukama Vlada je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila 40,5 hiljada KM za održavanje sportskih igara HVIDR-a HVO HB u 2009. godini i 63 hiljade KM za održavanje sportskih igara sa Savez RVI BiH.

Odlukama je odobren utrošak 250.000 KM Ekonomsko-socijalnom vijeću utvrđenih Budžetom FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, kao i utrošak Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 15.800 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Riječ je o donatorskim sredstvima UNDP-a iz projekta "KAP studija u TB u BiH“. Istovremeno je ovom zavodu odobren i utrošak donatorskih sredstava UNICEF-a u iznosu od 41.215 KM, potrebnih za implementaciju projekata "Obilježavanje evropske sedmice imunizacije“ i "Strategija za prevenciju jod deficitarnih poremećaja“.

Za finansiranje Crvenog krsta/ križa Federacije BiH za I kvartal ove godine, sa namjenski utvrđenog budžetskog transfera, odobreno je 50.000 KM.

KADROVSKA PITANJA

Danas je doneseno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. To su: Mira Bradara ( predsjednik), Hajrudin Hadžimehanović, Donko Jović, Midhat Arifović, Vinko Križan, Suljo Kasapović, Muhamed Softić, Fehim Bekan, Sulejman Garib, Novka Agić, Velida Raško i Enisa Rastić (članovi), te Hatidža Dimač ( stručna osoba).

Sjednica je završena u 11.45 sati, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: