|

Planovi veliki, a vremena malo: Šta entitetske vlade namjeravaju reformisati do kraja 2022.

Planovi veliki, a vremena malo: Šta entitetske vlade namjeravaju reformisati do kraja 2022.
42
Er. M.
18.10.2019. u 07:03
57
komentara
42

dijeljenja
Planovi veliki, a vremena malo: Šta entitetske vlade namjeravaju reformisati do kraja 2022. Foto: D. S./Klix.ba
Vlade bosanskohercegovački entiteta FBiH i RS usvojile su "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina". Riječ je o nastavku reformskih procesa definisanih kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015.-2018.
"Vrijeme ističe, a lista izazova je i dalje dugačka. Naime, društvo ubrzano stari, previše građana kontinuirano trpi posljedice široko rasprostranjene korupcije, a mladi napuštaju BiH u potrazi za boljom budućnošću, čime ostajemo bez našeg najvrednijeg kapitala. Vladavina prava je na niskom nivou, dok glomazni i neefikasni javni sektor konstantno opterećuje privatni sektor koji još uvijek ne pruža dovoljno mogućnosti", piše u dokumentu.

Vlade namjeravaju tekuće mandate posvetiti održivom i ubrzanom ekonomskom rastu, većoj konkurentnosti privatnog sektora i boljem poslovnom okruženju. Posebnu pažnju će posvetiti depolitizaciji i povećanoj efikasnosti preduzeća u javnom vlasništvu, a reforma zdravstvenih sistema će postati jedan od glavnih prioriteta. U konačnici, kako kažu, uradit će mnogo više na zaustavljanju neprekidnog odlaska ljudi iz zemlje i omogućavanju mladima i ženama da dostignu svoj puni potencijal.

Ključne reformske politike definisane u dokumentu "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina" su podijeljene u četiri oblasti: održiv i ubrzan ekonomski rast, reforma javnih preduzeća, reforma zdravstvenog sektora, reforma obrazovnog sistema i tržišta rada, te digitalna transformacija.

Što se tiče održivog i ubrzanog ekonomskog razvoja, navedeno je da je samo 15 posto radno sposobnog stanovništva u BiH formalno zaposleno u privatnom sektoru, dok je javni sektor i dalje preglomazan, pružajući trećinu svih radnih mjesta u zemlji. Usljed izostanka prilika građani napuštaju zemlju - posebno obrazovani, kvalificirani i mladi ljudi - čime se radna snaga dodatno smanjuje, a zemlja lišava ljudskog kapitala.

Smanjenje poreza, borba protiv sive ekonomije, depolitizacija..."Oba entiteta će poduzeti odlučne korake u pravcu smanjenja poreznog opterećenja rada, kako bi potaknuli konkurentnosti i omogućili dodatno povećanje plaća. U slučaju FBiH, smanjit će se ukupna stopa doprinosa, dok će RS smanjiti fiskalno, ekonomski i socijalno neopravdana parafiskalna davanja. FBiH će redovno ažurirati svoj registar taksi i naknada, na način da će mu dati pravnu snagu te poduzeti prve korake ka njihovom smanjenju. Dva entiteta će uskladiti svoje zakone o porezu na dobit kako bi se dodatno potaknule investicije u proizvodnju robe i usluga. Pored toga, entiteti će nastaviti usklađivanje svojih poreznih zakonodavstava, uključujući stope oporezivanja dividende. Pored toga, usvojit će se i provesti kredibilna i relevantna okvirna Strategija upravljanja javnim finansijama BiH sa sistemom monitoringa i izvještavanja na osnovu efekta", navodi se u dokumentu.

U ovom dijelu posebno se ukazuje na borbu protiv sive ekonomije kroz jačanje inspekcija, jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora, uspostavljanje jednošalterskog sistema u FBiH i online registracije za preduzeća u RS, stvaranje fiskalnog prostora za javna ulaganja, digitalizaciju javnog sektora, ograničavanje izdataka za plaće u javnom sektoru, modernizaciju i prošerenje infrastrukture, poboljšanje željezničke i zračne infrastrukture u FBiH i tako dalje.

"Državni nivo će izmijeniti Zakon o porezu na dodatnu vrijednost u cilju usklađivanja s direktivama Evropske unije i podrške privrednim društvima te će konačno usvojiti Zakon o osiguranju depozita, čime će se zaokružiti okvir za sanaciju banaka u skladu s Direktivom o načinima za osiguranje depozita i Direktivom o oporavku i sanaciji banaka. Oba entiteta će ojačati nadzor banaka, dodatno ojačati nezavisnost svojih agencija za bankarstvo te unaprijediti upravljanje, poslovni model i transparentnost rada svojih razvojnih banaka", navodi se u usvojenom dokumentu.

Drugi dio odnosi se na depolitizaciju, veću održivost i efikasnost javnih preduzeća. Ukupno gledano, na svim nivoima postoji više od 550 preduzeća u javnom vlasništvu koja zapošljavaju oko 80.000 ili oko dva posto svih zaposlenih u zemlji. Istovremeno, jedna trećina procijenjenih ukupnih poreznih dugovanja su dugovi javnih preduzeća, uglavnom u vidu neplaćenih doprinosa za penzione/mirovinske i zdravstvene fondove, dok je većina javnih preduzeća u neizvjesnoj finansijskoj situaciji.

"Kao korak za poboljšanje upravljanja i transparentnosti, svi nivoi će izraditi javno dostupne i harmonizirane registre javnih preduzeća s ažurnim informacijama o vlasništvu, zaposlenicima i sveobuhvatnim finansijskim izvještajima, uključujući stanje duga preduzeća. Oba entiteta će unaprijediti postupke imenovanja nadzornih i upravnih tijela u javnim preduzećima. FBiH će formirati Odjel za centralizirano planiranje i praćenje efekta javnih preduzeća i donijeti Uredbu o transparentnosti, planiranju, kontroli, vanjskoj reviziji i nagrađivanju", navodi se u dokumentu.

Modernizovati aerodrome, posvetiti posebnu pažnju mladim i ženamaEntitetske vlade namjeravaju unaprijediti efikasnost javnih preduzeća, FBiH će poduzeti naredne korake ka poboljšanju poslovanja dva telekom operatera i razmotriti sve modele restruktuiranja te poduzeti korake kako bi se unaprijedio turizam i ojačale poslovne veze sa stranim državama i kompanijama.

"U ovom pogledu je ključna modernizacija svih aerodroma, a posebno Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Nadalje, FBiH će također posvetiti posebnu pažnju restrukturiranju svojih rudnika uglja, s ciljem omogućavanja nesmetanog snabdijevanja svojih proizvodnih kapaciteta. Konačno, RS će dovršiti restrukturiranje svojih željeznica", piše u planu.

Što se tiče zdravstvenog sistema, vlade navode da raspoloživost finansijskih sredstava nije ključno pitanje, jer su izdaci za zdravstvo kao postotak BDP-a najveći u regiji i izuzetno visoki za zemlju s nižim srednjim dohotkom. Bez obzira na to što su direktna izdvajanja i dalje visoka u odnosu na Evropsku uniju, kvalitet zdravstvene zaštite nije na željenom nivou.

"Oba entiteta će poduzeti hitne korake kako bi zaustavili rast neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru i ostvarili finansijsku stabilnost, uključujući detaljno praćenje finansijskih rezultata fondova i pružalaca zdravstvenog osiguranja. Zajedno sa Svjetskom bankom, oba entiteta će izvršiti popis svih obaveza svojih zdravstvenih ustanova. Uspostavit će modele za rješavanje tih obaveza i mehanizama kako bi se spriječilo nagomilavanje novih zaostalih dugovanja. U narednom koraku, sistem trezorskog poslovanja će se proširiti na sve domove zdravlja i bolnice u RS, dok će FBiH početi raditi na uvođenju svog zdravstvenog sektora u trezorski sistem poslovanja. Oba entiteta će poboljšati prikupljanje, analizu i distribuciju podataka o efikasnosti zdravstvenog sistema i uskladiti svoju infrastrukturu podataka u cilju osiguranja uporedivosti", navodi se u dokumentu.

Vlada FBiH i Vlada RS namjeravaju se posebno posvetiti mladima, ženama i ostalim ranjivim kategorijama. Plan je da svi relevantni nivoi osiguraju poticaje i posebne programe finansiranja preduzetničkog kapitala i preduzetništva mladih kako bi se pojednostavilo osnivanje preduzeća od mladih ljudi, posebno u sektorima visokog potencijala kao što su turizam, uslužne djelatnosti, informacione tehnologije i kreativne industrije.

"Nadalje, započeti reformu obrazovnog sistema s ciljem njegove bolje povezanosti s potrebama tržišta rada. Stoga, svi relevantni nivoi će pristupiti reviziji politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi se poboljšala njihova povezanost s trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada. Osim toga, nadležni će pristupiti izmjenama relevantnih zakona o obrazovanju u koje će uvesti novo poglavlje o zapošljavanju redovnih studenata kako bi mladi ljudi brže sticali osnovna radna iskustva komplementarna njihovim studijskim programima te ujedno omogućili prilike poslodavcima", navode entitetske vlade.

Nadležne vlasti, preduzeća i obrazovne institucije će raditi na osiguranju programa stručnog osposobljavanja te prekvalifikaciji dugoročno nezaposlenih. RS će osnovati Fond za nauku i inovacije, a svi nivoi vlasti će podržavati naučno-istraživački rad koji stvara inovacije za privredu. Konačno, FBiH će razmotriti različite mogućnosti usklađivanja naknada za porodiljsko odsustvo na teritoriji FBiH. Uvest će se jedinstveni minimalni nivo naknada i zaštite za vrijeme porodiljskog odsustva u cijeloj zemlji.
Prijavi grešku


Komentari (57)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...