{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen prijedlog Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji

F
18.7.2007. u 16:28
0
0
Utvrđen prijedlog Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji
0
Utvrđen prijedlog Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću.
Ovim zakonskim aktom regulišu se obaveze nadležnih institucija i privrednih subjekata Federacije u provođenju državnih zakona (o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i o njihovom uvozu i izvozu) u oblasti kapaciteta za proizvodnju, proizvodnji, prometu naoružanja i vojne opreme, bezbjednosti, zaštite i nadzora u ovim oblastima.

Proizvodnja i promet NVO definirani su kao djelatnost od posebne federalne važnosti i propisano da se njima mogu baviti pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove definirane državnim zakonima i Zakonom o privrednim društvima, registrirana kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH. Stručne i druge poslove, kao i s njima povezane upravne poslove u vezi sa ovim privrednim društvima vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije putem Federalne direkcije za namjensku proizvodnju koje, inače, ima i ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u ovim preduzećima.

Proizvodnja sredstava NVO zasniva se na planovima snabdijevanja vojnih i policijskih snaga u BiH i na potrebama tržišta, s čime su usklađeni i planovi izgradnje, modernizacije, rekonstrukcije i korištenja kapaciteta namijenjenih proizvodnji i prometu NVO.

Uvozom, izvozom, tranzitom, posredovanjem i prometom usluga u ovoj oblasti mogu se baviti pravna i fizička lica registrirana pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje i uputila ga Domu naroda Parlamenta FBiH koji je, izjašnjavajući se prvi put o Prijedlogu ovog zakona po hitnom postupku, zaključio da se isti u formi Nacrta razmatra u redovnoj proceduri. U danas utvrđeni Prijedlog zakona ugrađeni su amandmani ovog parlamentarnog doma.

Cilj je da se predloženim rješenjima osigura, pored jedistvenog pristupa u postupku medicinskog vještačenja, i jedinstveni kriteriji za ocjenu-medicinsko vještačenje u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite, boračko-invalidske zaštite, odbrane i u drugim oblastima.

Institut ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Sarajevu, a za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja ima odjeljenja u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Travniku, Ljubuškom i Livnu. Institut može imati i druga odjeljenja, s tim da se drugostepeni postupak obavlja u odjeljenju sa sjedištem u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću.

Budući da je Presuda Ustavnog suda FBiH omogućavala da se u prijelaznom periodu, s krajnjim rokom od 29. maja ove godine, pitanja regulisana Uredbom o postupku medicinskog vještačenja i osnivanju Instituta za ovo vještačenje, urede zakonom, njegovim nedonošenjem nastala je pravna praznina. U cilju njenog prevazilaženja, u Prijedlog zakona ugrađen je amandman Vlade FBiH čiji je cilj učiniti pravno valjanim medicinska vještačenja koja je u periodu od 30. maja ove godine do donošenja Zakona izvršio Institut za medicinska vještačenja. Ovo je predloženo s namjerom da se izbjegnu štetne posljedice u pogledu ostvarivanja prava osiguranika/građana Federacije BiH koja se zasnivaju na nalazu, ocjeni i mišljenju organa koji vrši medicinsko vještačenje.

RASPRAVA O ZAKONSKIM RJEŠENJIMA O POREZU NA DOBIT, O POREZU NA DOHODAK I O DOPRINOSIMA

U skladu sa raspravom na posljednjoj sjednici Vlade, Federalno ministarstvo finansija je za današnju sjednicu pripremilo prednacrte tri sistemska zakona iz oblasti fiskalne politike: o porezu na dobit, o porezu na dohodak i o doprinosima.

Rješenja predložena u ova tri zakona odražavaju programska opredjeljenja Vlade FBiH o osiguranju ekonomske i fiskalne stabilnosti u okvirima jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na stimuliranje kompanija sa izvoznom orijentacijom i onih koje supstituišu uvoz.

Pored toga, ovim zakonskim rješenjima želi se izbjeći diskriminacija među pravnim osobama, obezbijediti usuglašavanje rješenja na entitetskim razinama, te obezbijediti obavezna primjena međunarodnih računovodstvenih i standarda financijskog izvješćivanja.

Budući da se radi o izuzetno značajnim izmjenama dosadašnjih rješenja koja se odnose na visinu stopa poreza i doprinosa, zaključeno je da se, sukladno mišljenjima iz današnje rasprave, prednacrti zakona dorade i dostave na razmatranje za slijedeću sjednicu Vlade FBiH.

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Izjašnjavajući se danas o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, poslanika u Predstavničkomm domu Parlamenta FBiH Džemaila Silajdžića, Vlada je razmotrila i istovjetnu inicijativu Zeničko-dobojskog kantona ( općinskih vijeća Visoko, Vareš, Breza i Olovo) koja se odnosi na izmjenu člana 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada je ocijenila da se ne mogu prihvatiti predložene izmjene i dopune Zakona, ali da ove inicijative treba uzeti u obzir prilikom izrade potpuno nove legislative u oblasti zdravstva koja bi bila rađena na temelju iskustava u implementaciji Projekta «Tehnička pomoć za socijalno osiguranje» ( SITAP), čija jedna od komponenti ima zadatak osigurati prenosivost prava na zdravstveno osiguranje, odnosno upravo tretira postojeće probleme na koje ukazuju i pomenute inicijative, s ciljem olakšanog međukantonalnog protoka pacijenata.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, na ovim osnovama, pristupi pripremama Akcionog plana, sa operacionalizacijom zadataka u okviru reforme zdravstva u Federaciji BiH.

PLAN I PROGRAM INVESTICIJSKE BANKE FBiH ZA 2007. GODINU

Poticaj razvitku domaćeg gospodarstva, potpora strategijskim investicijskim programima, ravnomjerniji regionalni razvitak, financijska potpora izvoznim programima, razvitak infrastrukture i snaženje tržišta kapitala ključni su ciljevi Investicijske banke FBiH d.d. Sarajevo naznačeni u Planu i programu poslovanja za 2007. godinu, što ga je današnjom Odlukom usvojila Federalna vlada.

Međutim, jedna od ključnih aktivnosti planiranih za ovu godinu jeste priprema i stvaranje kadrovskih i sustavno-zakonskih uvjeta za transformaciju Investicijske u Razvojnu banku Federacije BiH. Banka, također, treba povećati depozitna sredstva i širiti ponudu kroz nove kreditne linije i snaženje kreditno-garancijskih sredstava.

Među zadacima je učinkovito servisiranje revolving kreditne linije Federalnog zavoda za zapošljavanje i proširenje takve aktivnosti i na kantonalne zavode.

Na temelju planirane visine i strukture depozita i kredita, naplate kredita, te angažiranja najvećeg dijela slobodnih novčanih sredstava, Investicijska banka bi trebala u 2007. godini plasirati 90.000.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 76,5 milijuna KM namijenjeno je krajnim korisnicima izravno ili kroz sufinanciranje s komercijalnim bankama, a 13,5 milijuna KM putem komercijalnih banaka.

Prema projekcijama, Banka bi 2007. poslovnu godinu trebala okončati s ukupnim prihodom od 15.740.000 KM, odnosno 6,3 posto većim nego u 2006. godini, što se čini izvjesnim na osnovu podataka o rezultatima ostvarenim u prvom polugodištu ove godine, jer je po svim stavkama zabilježen rast od 20 do 27 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Vlada je zaključila neophodnim da se već u septembru na sjednici Vlade nađu smjernice poslovne politike ove banke za slijedeću godinu, kako bi se na vrijeme obezbijedile pretpostavke za sprovođenje politike Vlade u odnosu na uspostavu i razvitak ove razvojne banke.

O PROVEDBI BOLONJSKOG PROCESA U FBiH

Vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o provođenju Bolonjskog procesa i uputila je u Parlament FBiH na dalju proceduru.

Vlada smatra da je neophodno donijeti zakonsku regulativu iz oblasti visokog obrazovanja tamo gdje je nema i harmonizirati postojeću na nivou kantona. Federalna ministarstva obrazovanja i nauke, kao i pravde će, do kraja godine, zajedno izraditi standarde i normative za visoko obrazovanje koji će se primjenjivati na sve javne i privatne visokoškolske ustanove u FBiH. Do tada, kako je zaključeno ne treba izdavati nova rješenja. Vlada će, također, u okviru svoje nadležnosti pokrenuti pitanje revizije diploma u ovim ustanovama.

Kantonalnim ministrima obrazovanja se preporučuje da u budžetima za narednu godinu predvide dodatna sredstva za podršku implementaciji Bolonjskog procesa. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i univerzitetima u FBiH, pristupiti izradi uporedivih pokazatelja i podataka o visokom obrazovanju u skladu sa potrebama i zahtjevima Bolonjskog procesa.

Posebno stručno tijelo sastavljeno od predstavnika federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, predstavnika kantonalnih ministarstava obrazovanja, predstavnika univerziteta i studenata u FBiH i poslodavaca će izvršiti analizu potreba tržišta rada i dostaviti prijedloge mjera za prilagođavanje visokoškolskih ustanova potrebama tržišta. Rok za obavljanje ovog posla je kraj akademske 2007./2008. godine.

Inspektori Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke će, u saradnji sa kantonalnim inspektorima, izršiti provjeru privatnih viskoškolskih ustanova do 1. oktobra ove godine i o rezultatima upoznati Vladu FBiH putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

STATUT AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FBiH

Vlada je razmatrala i podržala Statut Agenije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH koji je, uz korekciju broja članova Upravnog vijeća ove agencije ( umjesto sedam, predloćeno pet članova), uputila u Parlament FBiH radi davanja saglasnosti.

Agencija je osnovana Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciju u zdravstvu a federalni ministar zdravstva imenovao je njeno privremeno Savjetodavno vijeće i privremeni Upravni odbor, kao i vršioca dužnosti direktora na period do 60 dana.U skladu sa Zakonom, pripremljen je Statut ove agencije koja se naročito bavi usklađivanjem, prikupljanjem i razvijanjem organizacijskih i kliničkih standarda prema prioritetima usaglašenim sa Federalnim ministarstvom zdravstva.

Agencija razvija sistem akreditiranja usaglašen sa evropskom i međunarodnom praksom iz ove oblasti, te utvrđuje popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta. U njenoj su nadležnosti akreditacija zdravstvenih ustanova, programi trajne edukacije i obrazovanja zdravstvenih radnika, kao i saradnja sa nadležnim organima i institucijama u FBiH, kantonima i međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti poboljšanja kvaliteta i akreditacije u zdravstvu.

O PROVOĐENJU ZAKONA O LIJEKOVIMA

Razmatrajući danas Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju Zakona o lijekovima u kantonima, sa posebnim osvrtom na osiguranje dostupnosti esencijalnih lijekova stanovništvu Federacije BiH, Vlada je konstatovala da se, i pored određenih pomaka u ovom domenu, zakonska obaveza prema kojoj esencijalni lijekovi ( koji se izdaju na recept) obavezno ulaze u pozitivnu listu lijekova kantona nejednako izvršava po kantonima, što znači da građani Federacije na cijeloj teritoriji nemaju jednaka prava u pogledu osiguranja osnovnih lijekova. Posebno se ukazuje na činjenicu da je to samo djelimično posljedica nedostatka sredstava a češće pojave da se na pozitivne liste lijekova kantona, bez stručnog i farmakoekonomskog opravdanja, umjesto esencijalnih, uključuju veoma skupi lijekovi, što uveliko ugrožava stabilnost zdravstvenih fondova. Mada se ovi nedostaci djelomično ublažavaju aktivnostima Fonda solidarnosti iz kojeg se jednakomjerno za cjelokupno stanovništvo FBiH finansiraju lijekovi za najteža oboljenja, Vlada je zaključila da je obaveza svih dosljedno provođenje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na lijekove, na šta treba upozoriti kantone.

Ukupni troškovi za zdravstvenu zaštitu u prošloj godini iznosili su oko 642 miliona konvertibilnih maraka ( bez troškova Fonda solidarnosti FBiH). Pri tome su troškovi kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja za lijekove na recept iznosili oko 105 miliona KM, odnosno oko 16 posto od ukupnih troškova za zdravstvenu zaštitu što se cijeni zadovoljavajućim. Međutim,još uvijek je neujednačen raspored po kantonima, tako da se kreće od 21,6 u Sarajevskom do 6,35 posto u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Jedan od zaključaka današnje sjednice Vlade obvezuje Federalno ministarstvo zdravstva da osigura da sva kantonalna ministarstva zdravstva i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja poduzmu mjere na provođenju člana 83. Zakona o lijekovima, te da pozitivne liste lijekova kantona i liste bolničkih lijekova, u skladu sa kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, kreiraju u tu svrhu oformljene komisije u čijem bi radu participitrali i stručnjaci različitih profila. Od kantona treba tražiti mišljenje prilikom svake izmjene i dopune Liste esencijalnih lijekova za šta treba brinuti Federalno ministarstvo zdravstva. Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: