|

Poljoprivredno dobro Butmir loše prošlo kod revizora: Sumnjivi tender i ugovor o isporuci mlijeka

Poljoprivredno dobro Butmir loše prošlo kod revizora: Sumnjivi tender i ugovor o isporuci mlijeka
270
I. Č.
20.10.2019. u 20:27
37
komentara
270

dijeljenja
Poljoprivredno dobro Butmir loše prošlo kod revizora: Sumnjivi tender i ugovor o isporuci mlijeka Foto: Vlada KS
Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine dao je u izvještaju za 2018. godinu negativno mišljenje na finansijsko poslovanje Kantonalnog javnog preduzeća Poljoprivredno dobro Butmir, uz ostalo i zbog iskazanog poljoprivrednog zemljišta. Pored toga utvrđen je još pregršt nepravilnosti.
Revizori nisu mogli potvrditi vrijednost iskazanog poljoprivrednog zemljišta Kantonalnog javnog preduzeća Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo u iznosu od 110.965.100 KM, a samim tim ni kapitala tog preduzeća, jer ne raspolažu dokumentacijom o pravu posjeda ili pravu raspolaganja.

Pored toga, društvo ne vrši obračun proizvodnje gotovih proizvoda, nije izvršilo rezervisanje u iznosu od 51.627 KM za pravosnažna sudska rješenja u skladu sa zahtjevima, nije osiguralo adekvatne kontrole prilikom utvrđivanja kvaliteta mlijeka. Osim toga, izdali su u zakup 66.350 m2 poljoprivrednog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe, tačnije FK Sarajevo.

Kupci utvrđuju masnoću mlijekaOsnovni proizvod Kantonalnog javnog preduzeća Poljoprivredno dobro Butmir je mlijeko. Prihodi od prodaje mlijeka ostvareni su prodajom skoro cjelokupne proizvodnje mlijeka kupcu Milkos d. d. Sarajevo. Prodaja ovom kupcu vrši se dugi niz godina, a na godišnjem nivou se potpisuje ugovor o kupoprodaji mlijeka.

Prema članu 20. Uredbe o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka, osnovnu cijenu litra mlijeka zadovoljavajućeg kvaliteta ugovaraju
proizvođač i subjekt u poslovanju s hranom na osnovu novčanih vrijednosti jedinica mliječne masti i bjelančevina.

Radna grupa preduzeća je ispitivanjem tržišta utvrdila da najveću otkupnu cijenu mlijeka plaća Milkos d.d. Sarajevo, nakon čega je ovom kupcu Uprava predložila zaključivanje ugovora o kupoprodaji mlijeka, za 2018. godinu, uz otkupnu cijenu od 0,19 KM po masnoj jedinici.

Preduzeće Milkos d.d. Sarajevo nije prihvatilo ovu cijenu i ugovor je zaključen na 0,1859 KM (za 2017. godinu cijena je bila 0,185 KM). Nadzorni odbor Društva je 4. aprila 2018. godine dao saglasnost na potpisivanje ugovora sa preduzećem Milkos d.d. Sarajevo.

U skladu sa ugovorom, kupac svakodnevno preuzima mlijeko u Poljoprivrednom dobru Butmir. Pri isporuci mlijeka Poljoprivredno dobro ispostavlja otpremnicu koja sadrži samo podatak o isporučenoj količini. Po prijemu mlijeka, kupac utvrđuje masnu jedinicu, koja je osnovica za izračun prodajne cijene mlijeka, te sačinjava prijemnicu koju dostavlja.

Na osnovu prijemnice kupca, društvo sljedeći dan sačinjava fakturu za isporučeno mlijeko. Navedeno nije u skladu sa članom 5. Ugovora o kupoprodaji mlijeka za 2018. godinu, prema kojem se kvalitet mlijeka svakodnevno utvrđuje na farmi prodavca – društva.

"Ovakav način jednostranog mjerenja masne jedinice od kupca, od koje zavisi prodajna cijena mlijeka, ne može biti pouzdana osnova za obračun vrijednosti isporučenih količina mlijeka. S obzirom na navedeno, Društvo nije uspostavilo adekvatne kontrole prilikom utvrđivanja kvaliteta mlijeka, što može utjecati na tačnost iskazanih prihoda", navodi se u izvještaju o finansijskoj reviziji.

Revizori su skrenuli pažnju na to da Poljoprivredno dobro Butmir, iako posluje dugi niz godina i mlijeko mu je osnovni proizvod, ne posjeduje opremu za utvrđivanje njegovog kvaliteta.

"Naime, preduzeće ne vrši obračun proizvodnje gotovih proizvoda i ne utvrđuje cijenu koštanja, u skladu sa zahtjevima MRS-a 2 – Zalihe, koji nalaže iskazivanje vrijednosti zaliha po prodajnoj ili cijeni koštanja, zavisno od toga koja je niža. Efekte na zalihe i finansijski rezultat nije moguće utvrditi", stoji u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog preduzeća Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2018. godinu.

Sumnjiv tender Poljoprivrednog dobra ButmirNabavka radova za prvu fazu izgradnje mreže za odvodnju tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda procijenjena je na vrijednosti od 114.457 KM, sa Bosman d.o.o. Sarajevo. Ugovor je zaključen 10. septembra 2018. godine u vrijednosti od 112.821 KM. Prema dokumentaciji, izvođač radova, kao i nadzorni organ nad izvođenjem radova, pri početku i tokom izvođenja radova upoznali su Ugovorni organ o neusklađenosti projektne dokumentacije i ugovorenih radova.

"Iako je Ugovorni organ imao saznanja o neusklađenosti, saglasnost na izmjenu projekta data je 20. novembra 2018. godine, ali nisu poduzete dalje aktivnosti na provođenju adekvatnog postupka javne nabavke za dio neugovorenih radova. Po
završetku posla, na osnovu zaključenog ugovora i aneksa na ugovor, izvođač radova je ispostavio okončanu situaciju svih izvršenih radova u iznosu od 155.708 KM, što je za 42.887 KM ili 38% više od ugovorene vrijednosti. Društvo nije prezentiralo na koji način su ugovoreni i provedeni radovi koji nisu bili prvobitno ugovoreni, niti je u posjedu aneksa broj 1. na navedeni ugovor", navodi se u izvještaju.

Poljoprivredno zemljište za sportske i druge namjeneDruštvo je izdalo u zakup 66.350 m2 poljoprivrednog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe i to: FK Sarajevo za formiranje trening-kampa i Rail Cargo Logistics BH d.o.o. Sarajevo za pristupni put, što nije u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Ugovor sa FK Sarajevo zaključen je 15. aprila 2014. godine na period od 25 godina, a mjesečna zakupnina je 3.000 KM (0,046 KM/m² mjesečno) i koristi se u svrhu
formiranja trening-kampa FK Sarajevo.

Ugovor s firmom Rail Cargo Logistics BH zaključen je 18. januara 2016. godine, na period od 10 godina, a površina zakupljenog zemljišta je 1.350 metara kvadratnih. Godišnja zakupnina 1.350 KM (0,083 KM/m² mjesečno) koristiti se kao pristupni put za ulaz u firmu zakupoprimca.

"Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište je prirodno bogatstvo i dobro od općeg interesa za FBiH, uživa posebnu zaštitu, koristi se za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom. Prema navedenom, društvo nije postupalo prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, jer izdaje u zakup 66.350 m2 poljoprivrednog zemljišta za nepoljoprivredne svrhe (za formiranje treningkampa i za pristupni put)", navodi se u revizorskom izvještaju.
Prijavi grešku


Komentari (37)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...