Revizorski izvještaj
59

Utvrđene nepravilnosti u radu UKC-a Tuzla: Nezakonite isplate plata, zapošljavanja i javne nabavke

A. K.
Kompleks UKC-a Tuzla (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Kompleks UKC-a Tuzla (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Ured za reviziju institucija FBiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, u kojem su utvrđene nepravilnosti. Između ostalog, nezakonitosti su evidentirane u isplatama plata, a sporna su i zapošljavanja te postupci javnih nabavki.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli za cijelu prošlu godinu, a u kojem su utvrđene nepravilnosti u radu te zdravstvene ustanove.

Ono što se prvenstveno navodi su plate zaposlenih. Kako je napisano u izvještaju, najviša neto plata u prošloj godini iznosila je 7.923 KM i ona je isplaćena pomoćniku direktora tuzlanskog UKC-a, dok je s druge strane najniža bila 660 maraka, a prosječna 1.945 KM.

Kako je navedeno u revizorskom izvještaju, tokom prošle godine u tuzlanskom UKC-u su bila evidentirana četiri pomoćnika direktora, a na osnovu decembarske izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, imenovan je još jedan i to onaj za pravne poslove i ljudske resurse.

A kada je riječ o pomoćnicima direktora, prema nalazu revizora, utvrđene su nepravilnosti. Naime, kako se navodi u izvještaju, odluke Upravnog odbora UKC-a Tuzla o platama za pomoćnike direktora nisu donesene u skladu s odredbama kolektivnog ugovora, a isto se odnosi i na isplate stimulacija.

"Pravilnik o platama bolnice nije usklađen s odredbama kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona u dijelu obračuna stimulacija zaposlenicima, što je imalo za posljedicu isplate stimulacija koje nisu u skladu s kolektivnim ugovorom, a koje nisu ni dokumentovane. Obračun i isplata plate za pomoćnike direktora vršen je na osnovu odluka Upravnog odbora, što je imalo za posljedicu ostvarivanje plate u većem iznosu. Zbog navedenog, obračun plata za pomoćnike direktora i obračun stimulacija zaposlenicima nije izvršen u skladu s kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona", napisali su revizori.

Sporne i evidencije o radnom vremenu

Kako je vidljivo u revizorskom izvještaju, evidencije o radnom vremenu nisu vođene u skladu s pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu, u dijelu vremena odlaska i dolaska na posao, prekida rada, obavljanja dežurstva, rada po pozivu, pripravnosti i drugo, niti su sadržavale podatke o prekovremenom radu za koje je utvrđeno da se obračunava i isplaćuje.

"U određenim slučajevima prekovremeni rad je iskazan preko fonda sati dozvoljenog Zakonom o radu. Također, zaposlenici bolnice su na mjesečnom nivou obavljali znatno veći broj radnih sati redovnog rada uključujući i dežurstva. To nije u skladu s odredbama Zakona o radu i kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona", ističu revizori.

Revizori su ustanovili da nisu provođene ni redovne mjere upravljanja rizikom likvidnosti, shodno Zakonu o finansijskom poslovanju, što je dovelo do neblagovremenog izvršavanja novčanih obaveza. Kako navode, na 31. decembar 2022. godine obaveze prema dobavljačima iznosile su 46.088.402 KM.

"Popis imovine i obaveza nije izvršen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, s obzirom na to da nije izvršen popis zemljišta, građevinskih objekata, dijela opreme i inventara, potraživanja i obaveza, niti je izvršeno usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza", ustanovili su federalni revizori.

Sporne javne nabavke

Također, u UKC-u Tuzla sporan je i plan javnih nabavki koji, prema mišljenju revizora, nije sačinjen na način da sadrži sve elemente utvrđene pravilnikom o javnim nabavkama bolnice i pojedinačno procijenjene vrijednosti nabavki, čime nije osigurano transparentno provođenje postupaka.

Kako je vidljivo u izvještaju, u planu za 2022. godinu, UKC Tuzla je naveo šest direktnih postupaka koje namjerava provesti, a realizirao ih je 107.

"Direktni postupci su pokretani, a da nisu bili planirani planom javnih nabavki, niti su donesene posebne odluke o pokretanju postupka za nabavke ugovorene u najmanjem iznosu od 447.460 KM. Izvršeno je dijeljenje postupaka nabavki prehrambenih proizvoda, reagenasa i servisa medicinskih aparata i opreme. Prilikom nabavki lijekova i medicinskog potrošnog materijala ostvaren je promet veći od vrijednosti na koje su zaključeni okvirni sporazumi sa dobavljačima i vršene su nabavke u periodu između zaključivanja dva okvirna sporazuma, odnosno bez ugovora ili zaključenog okvirnog sporazuma. Izvršene su nabavke održavanja i popravke opreme dijelovima koji nisu bili predmet tenderske dokumentacije, niti okvirnog sporazuma. Navedeno nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama", naveli su revizori.

Nezakonita zapošljavanja

U prošloj godini u tuzlanskom UKC-u je izvršen prijem u radni odnos na određeno vrijeme 155 zaposlenika, od čega je 110 medicinski kadar, po osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH Vlade FBiH, kojom je omogućen prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme bez javnog oglašavanja, što, kako su ustanovili revizori, nije u skladu sa Zakonom o radu.

Također, federalni revizori su utvrdili i da je UKC Tuzla po osnovu ugovora o djelu angažirao uposlenike ove ustanove čiji je radni odnos stavljen u mirovanje. Uglavnom se radi o zastupnicima u Federalnom parlamentu i Skupštini TK, a samo za te ugovore utrošeno je 259.604 KM.

"Ne može se potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu sa zaposlenicima kojima je radni odnos mirovao, kao i njihova isplata, budući da se radi o poslovima koji su sistematizovani i koji se obavljaju u kontinuitetu, a zaključeni su sa zaposlenicima čiji radni odnos nije prestao u bolnici. Predmeti ugovora o djelu regulisani su Zakonom o obligacionim odnosima kojim je utvrđeno da se ugovori o djelu zaključuju za jasno definisane i konkretne poslove koji traju određeno vrijeme, dok se za obavljanje poslova koji su sistematizirani pravilnicima o radu i koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine izvršioci angažuju u skladu s odredbama Zakona o radu", napisano je u revizorskom izvještaju .

U revizorskom izvještaju je konstatirano i to da je UKC Tuzla prethodnih godina, kao i najveći dio 2022., funkcionirao bez Nadzornog odbora koji je Vlada FBiH imenovala rješenjem od 8. decembra 2022. godine.

"Poslovi koji su u nadležnosti Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i statutom tokom 2022. godine nisu obavljani. Osim toga, bolnicom od 25. maja 2022. godine rukovodi vršilac dužnosti direktora do imenovanja direktora, a najduže do šest mjeseci. Do okončanja revizije direktor nije imenovan, što nije u skladu s članom 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti", kažu revizori.

Akt o osnivanju zdravstvene ustanove kojim bi se regulisao iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja nisu donijeli osnivači bolnice, kako je napisano u izvještaju.

Također, kako revizori zakjučuju, osnivači su imali obavezu da zaključe ugovor kojim bi se regulisala međusobna prava, obaveze i odgovornosti, koji do okončanja revizije nije zaključen. To, kako su potcrtali revizori, nije u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom, a ukazuje i na to da između osnivača ne postoji usaglašen stav po pitanju statusa bolnice.