|

Kabineti čelnika FBiH djeluju nekoordinisano, Čavara zaposlio asistenta za praćenje društvenih mreža

Kabineti čelnika FBiH djeluju nekoordinisano, Čavara zaposlio asistenta za praćenje društvenih mreža
51
Piše: Er. M.
6.6.2018. u 19:46
100
komentara
51

dijeljenja
Kabineti čelnika FBiH djeluju nekoordinisano, Čavara zaposlio asistenta za praćenje društvenih mreža
Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i potpredsjednici Melika Mahmutbegović i Milan Dunović dostavili su Uredu za reviziju institucija FBiH tri odvojena izvještaja umjesto jednog. Koordinacije između kabineta čelnika izvršne vlasti u FBiH nema, što se direktno odrazilo na neracionalno trošenje budžetskih sredstava.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta predsjednika Federacije BiH od 5. marta 2015. godine, od predviđenih petnaest radnih mjesta popunjeno je ukupno deset, a nepopunjena radna mjesta su: savjetnik (upražnjena četiri radna mjesta) i stručni saradnik (jedan izvršilac, državni službenik), piše u Izvještaju o reviziji Kabineta predsjednika i potpredsjednika FBiH za 2017. godinu.

Uvidom u Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je na snazi i dalje je konstatovano da za radno mjesto savjetnika koji je odgovoran za pravovremeno, zakonito, stručno i racionalno izvršavanje svih poslova utvrđenih prema članku 5. navedenog pravilnika, nije predviđeno potrebno radno iskustvo, niti položen stručni ispit, što nije u skladu s propisima iz ove oblasti.

"U toku 2017. godine u Kabinetu potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović popunjeno je radno mjesto savjetnika za euroatlantske integracije. Uvidom u Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta iz 2015. godine konstatovano je da i za ovo radno mjesto u skladu sa člankom 5. kao uvjet za obavljanje poslova i zadataka nije predviđeno potrebno radno iskustvo, niti položen stručni ispit, što nije u skladu s važećim propisima", navodi Ured za reviziju institucija FBiH.

Pravilnicima nije uređen način rukovođenja, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika, opis i podjela poslova po uredima u Sarajevu, Mostaru i Odjelu za opće, zajedničke i finansijske poslove, zbog čega navedeni pravilnici nisu sačinjeni u skladu s Uredbom o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, niti su stvoreni uvjeti za nesmetan rad i izvršavanje Ustavom i zakonom propisanih zadataka i poslova u nadležnosti Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH.

U Odjelu za opće, finansijske i zajedničke poslove ukupno je utvrđeno 5 radnih mjesta, od kojih jedno radno mjesto pripada Uredu predsjednika Federacije BiH (kurir), 2 radna mjesta Uredu potpredsjednika Federacije BiH (1102), (pomoćnik u Odjelu za opće, pravne i finansijske poslove i stručni savjetnik za računovodstveno-finansijske poslove) i 2 radna mjesta Uredu potpredsjednika Federacije BiH (1103), (blagajnik i likvidator).

Nije utvrđena međusobna koordinacija i odgovornost zaposlenika navedenog odjela. Nije predviđeno obavljanje pravnih i normativnih poslova, kao ni poslova nabave. Ovakvom organizacijom navedenog odjela, nisu stvoreni uvjeti za efikasno obavljanje utvrđenih poslova. Također, nisu adekvatni i zadovoljavajući uvjeti u kojima se obavljaju finansijsko-računovodstveni poslovi. Unutarnja organizacija ureda odražava se i na finansijske izvještaje, koji se sačinjavaju odvojeno, čime se ne daje potpuna slika o finansijskom položaju predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, kao jednog organa izvršne vlasti, propisanog i Ustavom Federacije BiH.

"Imajući u vidu da se radi o jednom organu izvršne vlasti, kao i okolnosti da je u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH izvršeno razvrstavanje Predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH sa svojstvom jednog organa izvršne vlasti pod jednim identifikacionim brojem, koji u skladu s registrovanim statusom treba da sačinjava i finansijske izvještaje koji će potvrđivati finansijsku cjelinu predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH kao jedne pravne osobe. Navedene nepravilnosti u organizacijskom smislu imale su utjecaj na neracionalno trošenje budžetskih sredstava kod izrade tri finansijska izvještaja umjesto jednog izvještaja, kao i kod pojedinačnog provođenja većeg broja postupaka izbora najpovoljnijih ponuđača za robu i usluge te neracionalno korištenje ljudskih resursa, na što smo ukazivali i prethodnih godina", piše u izvještaju.

Dalje se navodi da ovakav način rada narušava budžetske principe izrade i izvršavanja budžeta kao što su jedinstvo, efikasnost i ekonomičnost, što je regulisano člankom 4. Zakona o budžetima u FBiH.

"Godišnji računovodstveni izvještaji za 2017. godinu za sva tri kabineta su urađeni posebno i dostavljeni nadležnim organima i institucijama u utvrđenom roku. S obzirom na to da se radi o jednoj pravnoj osobi s jednim ID brojem, smatramo da je u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Uredbom o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH trebalo sačiniti finansijske izvještaje za jednu pravnu osobu. Navedeno potvrđuje i činjenica da je Ustavom FBiH regulisano da izvršnu vlast Federacije BiH čine i predsjednik i potpredsjednici", navode revizori.

Kod sva tri kabineta bruto plaće i naknade plaća sa 31. decembrom 2017. godine iskazani su u iznosu od 1.039.175 KM, a u odnosu na prethodnu godinu su manji za 28.158 KM.

Izdaci temeljem angažiranja po ugovorima o djelu u kabinetu Marinka Čavare iskazani su u neto iznosu od 53.200 KM i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5.350 KM. Ugovori o djelu zaključivali su se za poslove izrade završnog računa (naknada 1.000 KM), a tokom cijele godine za praćenje rada Vlade FBiH i Parlamenta FBiH (naknada 15.000 KM), asistenta predsjednika (naknada 18.600 KM) i praćenje društvenih mreža (naknada 18.600 KM).

"S obzirom na to da se ugovori o djelu nisu zaključivali jednokratno na određeno vrijeme, već tokom cijele godine za istu vrstu poslova, smatramo da nemaju karakter ugovora o djelu", upozoravaju revizori.

Izdaci temeljem angažmana po ugovorima o djelu u kabinetu Melike Mahmutbegović iskazani su u neto iznosu od 18.800 KM i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6.670 KM. Ugovori o djelu zaključivali su se za poslove izrade završnog računa, usluge lektorisanja i prevođenja, pripreme i praćenje konferencije, PR usluge, izrade prezentacija i drugo.

"S obzirom na to da se ugovori o djelu nisu zaključivali jednokratno na određeno vrijeme, već tokom cijele godine za istu vrstu poslova, smatramo da nemaju karakter ugovora o djelu", navodi se u izvještaju.

Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge u kabinetu Milana Dunovića iskazani su u iznosu od 31.519 KM i veće su za 4.915 KM u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji izdaci u okviru ugovorenih usluga odnose se na usluge reprezentacije 12.392 KM, usluge medija 3.166 KM, troškove sistematskog pregleda uposlenika 3.069 KM, izdatke za rad komisija 2.400 KM i usluge stručnog obrazovanja 2.218 KM.

"U Kabinetu predsjednika Federacije BiH sa 31.12. 2017. godine iskazana su stalna sredstva sadašnje vrijednosti 79.122 KM, nabavne vrijednosti 400.290 KM (od čega opreme 242.611 KM i sredstva van upotrebe 157.679 KM) i ispravke vrijednosti 321.168 KM (od čega prijevozne opreme 198.334 KM). U Popisnoj listi - motorna vozila van upotrebe, kao i Bilanci stanja i Analitičkoj bruto bilanci obuhvaćeno je vozilo Audi A8 koje nije u vlasništvu Kabineta predsjednika Federacije BiH, jer se isto prema prometnoj dozvoli nalazi u vlasništvu Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i neupotrebljivo je. Vozilo je evidentirano na poziciji sredstva van upotrebe, temeljem vjerodostojne dokumentacije isto je trebalo potpuno isknjižiti iz knjigovodstvenih evidencija", piše u izvještaju.
Prijavi grešku


Komentari (100)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...