Kome će biti potreban?
205

Dok Univerzitet u Tuzli ostaje bez studenata, nadležni žele graditi kampus od 700 miliona KM

A. K.
Idejno rješenje kampusa Univerziteta u Tuzli (Foto: Klix.ba)
Idejno rješenje kampusa Univerziteta u Tuzli (Foto: Klix.ba)
Nadležni na gradskom i kantonalnom nivou u proteklom periodu su posvetili pažnju na početak izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli. Projekcije su da bi investicija mogla iznositi čak 700 miliona KM, ali je pitanje njene opravdanosti, uzme li se u obzir da univerzitet kontinuirano bilježi pad broja studenata.

Univerzitet u Tuzli u proteklih 12 godina zabilježio je kontinuirani pad broja novoupisanih studenata, a razlika između brucoša iznosi njih 4.098. Pad je to od čak 75,91 posto, razlozi su brojni, a cjelokupan društveni sistem ne čini mnogo kako bi sasjekao korijen problema.

Nadležni su u svim ranijim godinama poručivali da čine sve kako bi trend bio okrenut u drugom smjeru, međutim, zvanični brojevi ih konstantno demantiraju.

Stranica Webmetrics koja se bavi rangiranjem svjetskih univerziteta nedavno je izdala januarsku listu najboljih svjetskih univerziteta. Univerziteti su rangirani prema tri kriterija: utjecaj, otvorenost i izvrsnost, a javna visokoškolska ustanova u Tuzli se nalazi na 3913. mjestu u svijetu.

Kao što su godinama najavljivali rješavanje problema u kontekstu zaustavljanja pada broja novoupisanih studenata, nadležni su isto toliko govorili o izgradnji kampusa Univerziteta u Tuzli. Priča o tome je posebno intenzivirana ove godine, u kojoj bi, kako su nadležni i najavili, prvi radovi mogli početi.

Prema trenutnim procjenama, ova investicija bi trebala koštati okvirno 700 miliona KM, no pitanje je kome bi jedno takvo zdanje danas bilo potrebno? Šačici studenata koji su ostali na tuzlanskom univerzitetu, zasigurno ne.

Kreiran regulacioni plan

Shodno svim ranijim procedurama koje su pokrenute, Zavod za urbanizam Tuzle kreirao je prijedlog regulacionog plana prostorne cjeline "Stara kasarna – Kampus", a koji će se uskoro naći na razmatranju vijećnika tamošnjeg Gradskog vijeća.

Kako je navedeno u zvaničnom dokumentu, koji se nalazi u posjedu portala Klix.ba, za realizaciju cjelokupnog projekta morat će se izdvojiti okvirno 700 miliona KM.

Kako je ranije najavljeno, kampus Univerziteta u Tuzli, pored prostorija za fakultete trebao bi sadržavati i studentski centar, kino dvoranu, studentski klub, bazen, fitness dvoranu, restoran za prehranu studenata, učionice, plesnu dvoranu, poštanski ured, internet klub i druge prostore za društvene aktivnosti i zabavu. Smještajne kapacitete će sačinjavati studentski domovi i apartmani za nastavno osoblje.

Vlada Tuzlanskog kantona, ovaj projekat smatra jednim od strateških za dalji razvoj univerziteta, visokog obrazovanja, ali i kantona u cijelosti te je tom mišlju osigurala i određena finansijska sredstva. Kako je najavljeno, prvi radovi na terenu mogli bi uslijediti tokom ove godine.

Jedan od koraka koji prethode radovima na terenu je i regulacioni plan, koji je već spreman za razmatranje i usvajanje. U ovom planskom dokumentu je navedeno da "Stara kasarna – Kampus" obuhvata prostornu cjelinu u istočnom dijelu Tuzle.

Istaknuto je da je ova, za budući razvoj grada, vrlo značajna zona, prepoznata najprije Prostornim planom Tuzle za period od 2010. do 2030. godine, kojim je utvrđena kao zona budućeg razvoja, za koju je propisana obavezna izrada detaljne planske dokumentacije. Ukupne je površine 45,76 hektara, koja se u cijelosti tretira ovim planskim dokumentom.

"Sama prostorna cjelina više godina predstavlja neperspektivnu vojnu imovinu te je odlučeno da se ovaj obuhvat pretvori u kampus univerziteta koji će dati veliki značaj i prepoznatljivost ovom dijelu grada. Položaj ove prostorne cjeline koja se istočnom stranom naslanja na prilično frekventnu regionalnu cestu, obezbjeđuje dobru saobraćajnu povezanost sa prostorima u okruženju i ostalim dijelovima grada. Prostorna cjelina je zbog svoje geostrateške pozicije planskom dokumentacijom predviđena kao zona budućeg razvoja grada te svojim sadržajima treba integrisati oblast visokog obrazovanja i imati izuzetan značaj kako za budući razvoj grada, tako i za šire okruženje", navedeno je u regulacionom planu.

Regulacioni plan kampusa Univerziteta u Tuzli (Foto: Klix.ba)
Regulacioni plan kampusa Univerziteta u Tuzli (Foto: Klix.ba)

U obuhvatu prostorne cjeline, anketom su evidentirana ukupno 54 objekta, od čega je najviše poslovnih, njih ukupno 28, zatim tri stambena i 23 pomoćna. Valorizacijom objekata iz aspekta stanja i održavanja, prospekcijom na terenu 18 objekata ocjenjeno je kao objekti u dobrom stanju, 13 objekata su upotrebljivi u sadašnjem stanju, a njih 23 su neupotrebljivi objekti.

"Analizom geoloških i geotehničkih karakteristika terena utvrđeno je daje najveći dio obuhvata povoljan za izgradnju. Manji dio obuhvata koji je opterćen geološko – geomehaničkim ograničenjima se uz određenje mjere i radnje može prilagoditi potrebena budućih zahvata u prostoru. Analizirajući predmetnu lokaciju u pogledu saobraćaja možemo konstatovati da ova prostorna cjelina ima dobre uslove za kvalitetno saobraćajno povezivanje sa ostalim dijelovima grada te će ujedno poslužiti i za dalji razvoj saobraćaja u okruženju kada trenutno saobraćajno prekinuti tokovi unutar bivše kasarne budu otvoreni. Postojeću saobraćajne površine su relativno dobre i samo se dijelom se mogu koristiti u narednom periodu", piše u regulacionom planu.

Lokalitet budućeg kampusa je djelimično povezan na javnu vodovodnu mrežu te ima dobre preduslove za dalje povezivanje. Stanje postojećih diistributivnih instalacija u obuhvatu nije poznato u potpunosti, ali se za veći dio njih predviđa rekonstrukcija.

Na osnovu odluke o pristupanju izradi regulacionog plana prostorne cjeline ZBR "Stara kasarna – Kampus Univerziteta u Tuzli", a u skladu sa prostornim planom grada i inicijative Univerziteta u Tuzli, Zavod za urbanizam Tuzle pristupio je izradi ovog planskog dokumenta. Osnova za izradu regulacionog plana bilo je idejno rješenje kampusa, usvojeno 11. marta 2020. godine od Senata Univerziteta u Tuzli.

"Kako je kampus Univerziteta u Tuzli predviđen na lokaciji nekadašnje vojne kasarne, većina postojećih objekata koji su izgrađeni za potrebe vojske nisu upotrebljivi za život, školovanje i opštu naobrazbu budućih akademskih građana. Nekompatibilnost postojećih objekata i stanja uređenosti prostora naročito se ogleda u pogledu usklađivanja sa standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i kriterijima modernih evropskih kampusa", navodi se u regulacionom planu.

Prema usvojenom idejnom rješenju, kampus ima kompozitan raspored objekata i pojedinih sadržaja. Naime, neki objekti su planirani kao samostalni slobodnostojeći objekti, a neki od njih su grupisani i predviđeni kao blokovi, u kojima je planiran smještaj nekoliko srodnih sadržaja ili fakulteta.

"U obuhvatu regulacionog plana planirana je izgradnja objekata za život, školovanje i opštu naobrazbu budućih akademskih građana, kao i uređenje pripadajućih pratećih površina: saobraćajnih površina za kolski saobraćaj u kretanju i mirovanju, pješačkih površina te uređenih zelenih površina, sa prostorima za boravak studenata i univerzitetskog osoblja", kaže se u regulacionom planu.

Regulacioni plan kampusa Univerziteta u Tuzli (Foto: Klix.ba)
Regulacioni plan kampusa Univerziteta u Tuzli (Foto: Klix.ba)

U okviru prostornog obuhvata, projekcijom izgradnje i uređenja prostora zadržava se osam objekata označenih brojevima 6 i 6a te objekat broj 30, sa utvrđenim različitim nivoima intervencija u građevinskom smislu. Planirana je rekonstrukcija u cilju promjene djelatnosti, horizontalnih i vertikalnih gabarita gore navedenih objekata, izuzev kolektivnog stambenog objekta sa garažnim nizom 6 i 6a koji se zadržavaju u cjelosti.

"Dva nova objekta su planirana intervencijama na postojećim objektima, a planirana je izgradnja još 20 novih objekata označenih brojevima od O1 do O22. Prema namjeni svi planirani objekti su utvrđeni kao poslovni (administrativni objekti, objekti fakulteta, društveno-opslužni objekti i objekti za smještaj studenata)", precizira se u regulacionom planu.

U okviru prostornog obuhvata, projekcijom izgradnje i uređenja prostora zadržava se kolektivni stambeni objekat koji se nalazi u jugoistočnom uglu kompleksa. Kako se radi o postojećem objektu, prilikom izrade ovog plana, nisu razmatrane strukture stambenih jedinica, kao ni drugi urbanistički pokazatelji vezani za oblast stanovanja.

"Društvenu infrastrukturu čine objekti školstva, kulture, zdravstvene, socijalne i dječije zaštite, sporta i rekreacije, trgovine, ugostiteljstva, usluga, drugih oblasti društvenog standarda i tercijarnih djelatnosti. S obzirom da je prostorna cjelina planirana kao kampus u kojem su sadržaji obrazovnih ustanova (fakulteta), kao i sadržaji za smještaj i boravak studenata (studentski grad) i gostujućih nastavnika, prilikom izrade ovog plana, u obuhvatu nisu predviđeni ostali sadržaji društvene infrastrukture", navodi se u regulacionom planu.

Poveznica i za dijelove grada

Planom se predviđa otvaranje i povezivanje prostora kampusa univerziteta sa saobraćajnom infrstrukturom u okruženju, čime će biti omogućeno povezivanje istočnog i zapadnog dijela grada putem planirane saobraćejnice prema naselju Kojšino, zatim povezivanje prema kompleksu UKC-a Tuzla, kao i realizacija pješačko – biciklističke veze prema naselju Bulevar.

"Planom se predviđa realizacija novih saobraćajnih površina unutar obuhvata, rekonstrukcija postojećih saobraćajnih površina unutar obuhvata, realizacija novih ili rekonstrukcija i prilagođavanje mostova preko regulisanog korita rijeke Soline, realizacija pješačko bisiklističkih staza, obezbjeđenje neophodnih kapaciteta za saobraćaj u mirovanju", ističe se u regulacionom planu.

Bezbjedno i nesmetano kretanje pješaka će biti omogućeno izgradnjom trotoara i staza uz planirane i rekonstruisane saobraćajnice u skladu sa prostornim mogućnostima. Sve saobraćajnice su planirane sa asfalt betonskim kolovoznim zastorom. Širine kolovoza saobraćajnica su usklađene sa potrebama, prostornim mogućnostima i stanjem na terenu.

"Potreban broj parking mjesta za planirane zahvate uskladiti sa važećim propisima uvažavajući stvarni stepen motorizacije na području grada. Neophodan broj parking mjesta je nužno obezbijediti izgradnjom površinskih (nadzemnih) parkirališta i izgradnjom parking prostora u suterenskim i podzemnim etažama objekata te realizacijom planirane garaže na padini prema kompkesu UKC-a Tuzla", kaže se u regulacionom planu.

Aproksimativno se procjenjuje da će za realizaciju cijelog kompleksa biti potrebno okvirno 700 miliona KM. Imajući u vidu da je svakako planirana fazna realizacija budućih sadržaja, iz Zavoda za urbanizam Tuzle su naveli da će preciziniji podaci o neophodnim sredstvima za realizaciju biti definisani projektno – tehničkom dokumentacijom.