Brojni računi
3

FIA: Utvrđene brojne anomalije u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata Federacije BiH

Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Finansijsko-informatička agencija (FIA) je upoznala nadležne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa uočenim anomalijama u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata FBiH. FIA je 01. septembra 2017. godine omogućila da podatke iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata Federacije BiH (JRR) mogu da koriste predstavnici institucija, organizacija, poslovnih subjekata i drugih zainteresovanih strana.

Zaključno sa 10. oktobrom 2017. godine, prema podacima dostavljenim od strane banaka u FBiH, u JRR-a je registrirano 99.008 poslovna subjekta sa 195.407 računa, od kojih 23.851 poslovnh subjekata sa 50.195 blokiranih računa.

Broj blokiranih poslovnih subjekata do 01.01.2017. godine iznosi: 23.091 odnosno 48.625 blokiranih računa što znači da broj blokiranih poslovnih subjekata od 01.01.2017. godine je 760 sa 1.543 računa.

U inicijalnom JRR-u dostavljeno je 11.628 računa sa greškom koji nisu ušli u Registar, ažuriranjem podataka od strane banaka 01.10.2017. godine broj računa koji nije ušao u Registar je smanjen na 2.734 računa. Uočeno je i da postoji 1.672 poslovnih subjekata sa 3.027 računa koji imaju aktivan glavni račun i jedan ili više blokiranih računa.

Provođenjem kontrola, uočene je da su u JRR evidentirana 153 poslovna subjekta sa 619 računa za stečaj i neki drugi račun, a prema odredbama Zakona o stečajnom postupku član 89. definisano je stavom 1. da "danom otvaranja stečajnog postupka gase se računi stečajnog dužnika i prestaju prava lica koja su bila ovlaštena da raspolažu imovinom stečajnog dužnika na tim računima", stavom 2. "stečajni upravnik otvorit će nove račune stečajnog dužnika i odrediti lica koja će biti ovlaštena da raspolažu sredstvima na tim računima" i stavom 3. "sredstva s ugašenih računa prenijeti će se na nove račune“.

Uvidom u JRR dva i više računa organizacionih dijelova evidentirano je u 76 poslovnih subjekata sa 2.740 računa, a prema odredbama Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH iz 2015. godine: „kod jedne ovlaštene organizacije poslovni subjekt može imati otvoren samo jedan račun za redovno poslovanje u konvertibilnim markama i po jedan račun za svaki organizacioni dio“.

Više računa za redovno poslovanje u JRR-u je evidentirano u 138 poslovnih subjekata sa 2.677 računa što je također u suprotnosti sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Kontrolom računa finansijske konsolidacije ("F" vrste računa) sa uslovom da poslovni subjekt posjeduje finansijsku konsolidaciju i drugu vrstu računa aktivnu ustanovili su da postoje četiri poslovna subjekta u FBiH sa 11 računa.

U JRR nalazi se i 369 poslovnih subjekata sa 1.161 računom koji su označeni kao nerezidenti sa neodređenim Jedinstvenim identifikacionim brojem.