{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vlada FBiH o finansijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH

F
27.9.2012. u 17:03
2
2
Vlada FBiH o finansijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH
2
Vlada FBiH o finansijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH
Vlada FBiH danas je sjednici u Sarajevu usvojila Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unaprijeđenja provođenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008.do 31.12.2012.godine.
Zakonom o finansijskoj konsolidaciji Federacija BiH je preuzela obavezu konsolidacije JP ŽFBiH u iznosu 179.896.801,82 KM. U međuvremenu, zbog otpisa obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje umanjene su obaveze prema javnim fondovima 8.848.263 KM, pa su slijedom toga ukupne obaveze Budžeta Federacije BiH prema JP ŽFBiH po osnovu ovog zakona 171.048.538,82 KM, koje bi trebalo izmiriti u periodu 2013-2015. i to po 57 miliona KM godišnje.

Vlada je prihvatila prijedlog Komisije da se Zakonom, prvenstveno, riješi pitanje obaveza po međunarodnim kreditima i uspostavljanje kreditne sposobnosti JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kako bi se kroz komercijalne kredite i druge izvore finansiranja riješile obaveze prema javnim fondovima i ostalim obavezama iz zakona.

Kreditne obaveze koje su predmetom konsolidacije iznose 26.635.783 KM.

Stoga je zaduženo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pripremi zakonska rješenja za provedbu usvojenih prijedloga kojim će se regulisati finansijska konsolidacija ovog preduzeća po već dobijenim međunarodnim kreditima, a koji dospijevaju na naplatu zaključno sa 2015. godinom. Ovaj prijedlog je na tragu čišćenja bilansi, kako Željeznice FBiH ne bi imale dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Budžetu FBiH.


IMPLEMENTACIJA PRAVNE STEČEVINE EU U OBLASTI OKOLIŠA U BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o napretku transpozicije i implementacije pravnih stečevina Evropske unije u oblasti okoliša za BiH/FBiH.

Prema rezultatima monitoringa, Federacija BiH je uskladila 40 posto horizontalne legislative, 70 posto legislative koja se odnosi na kvalitet zraka, 40 posto u oblasti upravljanja otpadom, 60 posto koja se odnosi kvalitet vode, 55 posto koja se tiče zaštite prirode, a 58 posto legislative koja se odnosi na kontrolu industrijskog zagađenja.

Rezultati ovih aktivnosti će se koristiti kao glavna osnova za davanje odgovora na pitanja koja je Evropska komisija putem Direkcije za evropske integracije BiH postavila Bosni i Hercegovini za poglavlje 27. Okoliš.

Detaljna razrada narednih aktivnosti do postizanja pune transpozicije i implementacije EU legislative u BiH zakonodavstvo će se realizirati kroz nedavno započeti Projekat IPA pod nazivom,, Jačanje BiH okolišnih institucija i priprema za predpristupne fondove" u okviru kojeg je predviđena i izrada "Nacionalne strategije aproksimacije, sa akcionim planom za BiH".

PRIHVAĆEN RADNI MATERIJAL

Vlada FBiH je danas prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva pravde o radnom materijalu Strategije za uspostavu poticajnog okružja za razvitak održivog civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Istodobno, zadužila je ovo ministarstvo da, prije upućivanja radnog materijala Vijeću ministara BiH, o pojedinim vidovima strategijskog okvira provede dodatne konsultacije s ostalim resornim ministarstvima.

Također, Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da o statusu aktivnosti na donošenju Strategije redovito informira Glavno tajništvo Vlade FBiH radi koordinacije.

Nacrt strategije koja se odnosi na razdoblje od 2012. do 2016. godine, sačinila je radna skupina utemeljena odlukom Vijeća ministara BiH, a čine je predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske i predstavnik Vlade Brčko Distrikta BiH, kao i ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva.

Strategija pruža početni petogodišnji okvir podrške i poticaja razvoju civilnog društva na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na svim razinama vlasti.
Ona ne otvara pitanja ustavnih nadležnosti, niti mogućnosli njihova preenosa na bilo koju razinu vlasti.

Isključiva joj je namjera pomoć svim razinama vlasti u BiH na uspostavi zajedničke vizije o mjerama koje se moraju poduzeti kako bi se pokrenuo inslitucionalni dijalog s civilnim društvom, kako na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj, tako i na općinskoj razini, te kako bi se unaprijedio postojeći pravni, finansijski i inslitucionalni sistem pomoći razvoju civilnog društva.

Mjere koje se predlažu Strategijom, rokovi i nosioci njihove provedbe bit će razrađeni u Akcijskom planu, a najkasnije 90 dana nakon što Strategiju usvoji Vijeće ministara BiH, uz puno sudjelovanje i saglasnost svih institucija vlasti u BiH.

O IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROJEKATA

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2011. godini, te, u cilju smanjenja troškova njihove implementacije, zadužila sva federalna ministarstva da projekte od značaja za FBiH, implementiraju u okviru ministarstva, putem organizacione jedinice za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj, osnovane kao organizacioni odjel, sektor ili grupa.

Zadužena su sva federalna ministarstva, jedinice za implementaciju projekata i druge implementirajuće agencije/institucije da, najkasnije osam dana po isteku kvartala, Federalnom ministarstvu finansija, a radi praćenja dinamike realizacije projekata, ažuriranja centralne baze podataka i pripremanja informacija, a po potrebi i češće i, u skladu s posebnim zahtjevom ovog ministarstva, dostavljaju podatke o svim projektima iz svoje nadležnosti.

Implementatori projekata, odnosno resorna ministarstva, dužni su da za novo finansiranje kandiduju samo projekte koji imaju visok stepen pripremljenosti.

Kako se navodi u Informaciji, pokazatelji o stepenu ispunjenja plana realizacije projekata ukazuju na ograničeni napredak u realizaciji razvojnih projekata, slabu stopu povlačenja odobrenih kreditnih ili drugih sredstava, te na potrebu stvaranja uvjeta za prevazilaženje administrativnih i sličnih prepreka za ispunjenje uvjeta za postizanje efektivnosti već odobrenih kredita, kao i na nužnost pripreme i uspostavljanja aranžmana implementacije projekata na bazi visokog stepena pripremljenosti projekata za koji se traži novo finansiranje.

Tokom 2011. godine na realizaciju projekata utrošeno je ukupno 364,77 miliona KM, što predstavlja 4,84 posto u odnosu na ukupnu vrijednost projekata, odnosno 28,58 posto u odnosu na plan za 2011. godinu.

Ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH, koji su u toku 2011. godine odobreni, pripremani ili pregovarani, implementirani ili završeni, iznosi 5.962,24 miliona KM.

Vrijednost projekata u implementaciji iznosi 5.686,18 miliona KM i čini 95,37 posto svih projekata, dok je vrijednost odobrenih projekata čija implementacija nije započela do 31.12.2011. godine 188,08 miliona KM.

PRECIZIRATI ODREDBE UREDBE

Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju u vezi Izvješataja Privredne komore Federacije BiH o toku u realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala.

Zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da joj, u najkraćem roku, dostavi Prijedlog izmjena i dopuna ove uredbe kojim će biti otklonjene dvojbe i biti precizirano kako se obveza usavršavanja odnosi na predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava svih privrednih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala na teritoriji FBiH u kojim ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala obnašaju Federacija BiH, kantoni, gradovi ili općine.

Ovo federalno ministarstvo i Privredna komora trebaju realizirati inicijativu za dopunu Programa usavršavanja koji bi obuhvatio i utvrđeni broj sati i tema koje će se odnositi na ekonomiju Evropske unije i agresivniji nastup u promociji bh. gospodarstva na tom tržištu.

Federalna ministarstva treba da, u priovrednim društvima u kojim obnašaju ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala, provjere jesu li imenovani članovi nadzornih odbora i uprava privrednih h društava stekli cerifikate o završenom usavršavanju do 31.12.2012. godine, kao zadnjeg dana roka predviđenog Uredbom.

REALIZACIJA PROJEKTA POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA

Vlada FBiH je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije BiH.

Prema Odluci o provođenju ovog projekta Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i druge institucije zaduženi su za implementaciju aktivnosti iz okvira Projekta, te je nakon konsultacija sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) ocijenjeno potrebnim da se, uz primjenu sistema procjene efekata promjene regulative, odnosno RIA metodologijom (Regulatory Impact Analysis - RIA), pripremi Prednacrt zakona o privrednim društvima.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, imenovat će komisiju koja bi, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) pripremila tekst prednacrta zakona.

U procesu izrade ovog teksta, primjenom RIA metodologije, bila bi izvršena detaljna kvalitativna i kvantitativna analiza postojećeg stanja i predloženih rješenja, što podrazumijeva i potrebu konsultacija sa predstavnicima privatnog sektora, udruženja poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata, privredne komore, granskih industrijskih udruženja, te predstavnicima privrednih društava u Federaciji BiH, sve u cilju da se zajednički dođe do što kvalitetnijeg teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima.

USPOSTAVA JEDINSTVENE BAZE PODATAKA GOTOVINSKIH NAKNADA

S ciljem stvaranja pretpostavki neophodnih za implementaciju Zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo, a Vlada FBiH dala saglasnost na Pravilnik o uspostavi jedinstvene baze podataka ovih naknada.

Ovaj zakon, usvojen po hitnom postupku, kao i danas doneseni Pravilnik preduvjet su za otpočinjanje pregovora sa Svjetskom bankom za isplatu sredstava za Zajam za razvojnu politiku (DPL).

Implementacijom ovog zakona stvaraju se pretpostavke da se buduća zakonska rješenja gotovinskih naknada pojedincima u Federaciji BiH mogu bazirati na institutu cenzusa, čime bi se riješio niz nedostataka u postojećem sistemu gotovinskih naknada pojedincima i omogućila adekvatnija socijalna pomoć porodicama i pojedincima u stanju socijalne potrebe.

Jedinstvena baza podataka će omogućiti centralizovani sistem informacija i izvještavanja o svim izvršenim isplatama po raznim vrstama gotovinskih naknada iz budžeta na svim nivoima vlasti, što će nadležnim institucijama biti od koristi u planiranju budžeta i izvještavanju po domaćim i međunarodnim obavezama.

KODEKS SA SAVEZOM OPĆINA I GRADOVA FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Kodeksa o međuadministrativnim odnosima između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te za njegov potpis ovlastila premijera FBiH.

Kodeks polazi od činjenice da je lokalna samouprava jedna od fundamentalnih vrijednosti ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini i FBiH.

On uzima u obzir ustavni položaj FBiH, njenih kantona, gradova i općina, te određivanje budućeg razvoja lokalne demokratije u skladu s principima koji polaze od Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Uz to, uzima u obzir potrebu za kontinuiranim procesom decentralizacije funkcija i, u skladu stim, stvaranje sistema finansiranja koji će garantovati široku samostalnost i značajniju ulogu lokalne samouprave.

Cilj ovog dokumenta je i olakšavanje procesa izrade i donošenja politika i propisa u Federaciji BiH. Potpisnici Kodeksa vjeruju da su kontinuirana, institucionalna komunikacija i saradnja važni preduslovi za izvršavanje ustavom i zakonima povjerenih zadataka u najboljem interesu građana, te su uvjereni da će ovaj dokument smanjiti nesporazume i sporove između ova dva nivoa vlasti.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sa kriterijima raspodjele 2.000.000 KM s „Transfera za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz" ,utvrđenih u Budžetu FBiH za 2012. godinu.

Radi se o sredstvima namijenjenim za nastavak implementacije Projekta podrške razvoju lokalnih zajednica - PRLZ, s ciljem kreiranja povoljnijeg ambijenta za brži ekonomski razvoj i bolju održivost povratka raseljenih osoba.

Projektom će biti obuhvaćene izrazito nerazvijene i nedovoljno razvijene općine i njihove zajednice, općine visokog stepena oštećenosti i raseljenosti, a gdje su ostvareni ili su u toku povratci, općine koje demonstriraju volju da učestvuju u projektu osiguranjem odgovarajućeg vlastitog učešća za sufinansiranje predloženog podprojekta i općine i zajednice kojima je potrebna podrška u cilju ravnomjernijeg privrednog i društvenog razvoja.

Sredstvima odobrenim danas usvojenim Programom sufinansirat će se podprojekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Odlukom.

Posebnom odlukom odobren je utrošak sredstava „Kapitalni transfer neprofitnim organizacijama“ utvrđen Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu 100.000 KM.

Sredstva su Budžetom FBiH namjenski predviđena za sufinansiranje izgradnje Centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih lica BiH - Vlašić.

Danas je odobreno i izdvajanje 202.500 KM budžetskih sredstava na ime finansiranja Crvenog križa FBiH za drugi i treći kvartal 2012. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik za imenovanje Ahmeta Čurića za vršioca dužnosti direktora ove kompanije.

Imenovanje se vrši na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora na osnovu javnog konkursa.

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.50 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: