Vlada FBiH donijela odluka o izmirenju duga prema javnim preduzećima

F
FENA
11.1.2010. u 19:49
0
1
Vlada FBiH donijela odluka o izmirenju duga prema javnim preduzećima
0
Vlada FBiH donijela odluka o izmirenju duga prema javnim preduzećima
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju povoljnijih uslova, načina i mogućnosti zaključenja ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.
U obrazloženju ove odluke navodi se da veći broj privrednih društava, posebno onih u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše organi FBiH, poslujući pod otežanim uslovima, nisu u mogućnosti redovno izmirivati dugovanja prema javnim preduzećima.

Predloženom odlukom bilo bi omogućeno većem broju privrednih društava da, uz pisano ovlaštenje nadzornog odbora društva, mogu da ugovorom regulišu svoja dugovanja prema javnim preduzećima pod povoljnijim uslovima i, na taj način, otklone mogućnost nastanka dodatnih sudskih troškova.

O željeznicama

FBiH Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. o kreditnom zaduženju ovog preduzeća kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar. U razlozima za donošenje ovakve odluke navodi se da se, JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, zbog izostanka uplate redovnih budžetskih tranši i u cilju održavanja minimuma likvidnosti, kreditno zadužilo kod više komercijalnih banaka.

Dosadašnje mjesečne obaveze po odobrenim kreditima koji će se vraćati iz sredstava od ovog kredita iznose mjesečno 2.012.000 KM. Realizacijom današnje odluke mjesečni anuitet iznosio bi 712.950 KM, što će omogućiti JP ŽFBiH da osigura kontinuirano vraćanje anuiteta i jačanje likvidnosti kroz racionalizaciju novčanih tokova, čime bi se stvorile preptostavke za smanjenje troškova kamata u ukupnim troškovima.

Vlada je također prihvatila Informaciju o utrošku sredstava budžeta Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2009. godine sa budžetske pozicije „Subvencije javnim preduzećim“ unutar koje je odobren transfer za željeznice od 24 miliona KM. Sredstva su namjenski utrošena za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture Federacije BiH, sufinansiranje javnog putničkog servisa i finansiranje rada BHŽJK Sarajevo u prvih šest mjeseci u iznosu od 12 miliona KM.

Danas je donijeta i Odluka kojom Vlada FBiH predlaže Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da JP „Željeznice FBiH“ oslobodi od plaćanja putarine za dizel goriva, koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2010. godini, u količini od 3.542.930 litara.

Ovo je učinjeno na zahtjev Željeznica FBiH koje ove količine dizel goriva koriste na neelektrificiranim prugama i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema. Oslobađanje od plaćanja ove obaveze znatno će sniziti troškove poslovanja ovog privrednog subjekta.

Izmjene odluke o sredstvima za Institut za privredni inžinjering

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli i načinu trošenja novčanih sredstava koja se izdvajaju za Institut za privredni inženjering u Zenici. Na ovu je instituciju Vlada u novembru 2006. godine prenijela javna ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda, za šta se izdvaja osam posto sredstava uplaćenih za obavljeni tehnički pregled.

Do izmjene postojeće odluke, odnosno povećanja sredstava za ovu instituciju je došlo realiziranjem Vladinog zaključka od 18. 6. 2008. godine o neophodnosti uvođenja video nadzora nad radom stanica za tehnički pregled, za šta je bilo potrebno planirati novi utrošak sredstava.

Sredstva za Fond solidarnosti FBiH


Kao i svake kalendarske godine, Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2010. godinu. Imajući u vidu težak položaj zdravstva u Federaciji BiH predloženo je da se i ove godine zadrži postojeća stopa izdvajanja iz doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja u visini od devet posto, kako je bilo i prethodne godine.

Na ovaj način rješava se finansiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava u dijelu koji se odnosi na zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje se finansiraju sredstvima fonda solidarnosti.

O mjerama na stabilizaciji stanja u preduzeću "Krivaja 1884."

Vlada je danas prihvatila Izvještaj Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići i zadužila Poreznu upravu FBiH da, u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata u Federaciji BiH, u potpunosti otkloni žalbene razloge.

Također je zaključeno da Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao nadležni federalni organ, izvrši imenovanje privremenog Nadzornog odbora u IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići. Zadužena je i Poreska uprava - središnji ured Sarajevo da u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi ispita mogućnost prodaje imovine IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići (na kojoj je upisana hipoteka) i da dostavi saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH da izvrši prodaju navedene imovine.

Vlada FBiH će zatražiti od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da preispita rad sudova vezanih za ovaj slučaj. Kada je riječ o isporuci drvnih sortimenata i uplati doprinosa PIO/MIO (voditi računa o zaposlenicima koji su stekli uslove za penziju) potrebno je da ugovorne strane sačine Prijedlog Aneksa Ugovora o zajedničkom ulaganju.

Finansijski plan agencije za privatizaciju u FBiH za 2010. godinu

Vlada je donijela Odluku kojom je dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH za ovu godinu. Planom su obuhvaćeni prihodi od prodaje preduzeća, kao i prihodi iz drugih izvora. Od prodaje preduzeća planirani prihod iznosi 4,5 miliona KM, od prodaje predmeta u maloj privatizaciji 445 hiljada KM što, uz planiranih milion KM od prihoda naplaćenih iz pasivnog podbilansa, čini ukupan ovogodišnji planirani prihod Agencije od 5,94 miliona KM.

Od ovih sredstava 26 posto je namijenjeno za bruto plaće i naknade zaposlenih, odnosno blizu dva miliona KM, 12 procenata za plaćanje ugovorenih i drugih posebnih stručnih usluga, a čak 53 procenta za zaštitu od evikcije-sudskih sporova i izmirenje obaveza preduzeća iskazanih u pasivnom podbilansu.

U planirane rashode uključeno je i 1,58 miliona KM koji se, u skladu sa izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2009. godinu, prenose u ovu godinu, tako da ukupno planirani rashodi iznose 7,52 miliona KM.

Prioritetni elektroenergetski objekti za izgradnju

Vlada je nakon razmatranja usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prioritetima izgradnje elektroenergetskih objekata na području Federacije BiH i načinima njihovog finansiranja.

U Informaciji se, između ostalog, ukazuje na nužnost nastavka aktivnosti vezanih za elektroenergetske objekte u skladu sa opredjeljenjima iz Strategije razvoja energetskog sektora.

Zbog ekonomske krize i finansijske situacije u FBiH predlaže se primjena najpovoljnijih modela izgradnje i finansiranja elektroenergetskih objekata, uz zadovoljenje potreba vezanih za dinamiku ulaganja i rokove izgradnje, s obzirom na buduće gašenje blokova u termoelektranama Tuzla i Kakanj. Prema ovoj informaciji, kao prioritetni elektroenergetski objekti za izgradnju, predviđeno je šest termoelektrana, 14 hidroelektrana, šest vjetroelektrana i 25 minihidrocentrala, što uz ostale predviđene objekte (HE na gornjoj Neretvi) iznosi ukupno 3.521 MW.

Svi navedeni objekti su uključeni u Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH kojeg je usvojio Parlament FBiH sa procijenjenom dinamikom izgradnje, koja će biti uslovljena načinom obezbjeđivanja investicionih sredstava. Ukazuje se i na potrebu bržeg rješavanja pitanja prostornog planiranja neophodnog za buduće projekte u ovoj oblasti, kao i na nastavak aktivnosti na restrukturiranju rudnika uglja u sklopu Koncerna Elektroprivreda BiH.

Riječ je o objektima izuzetne važnosti za razvoj Federacije BiH, a za svaki planirani projekat bit će donošene odgovarajuće odluke.

O stanju kulture u FBiH od 2003. do 2009. godine

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o stanju kulture i rezultatima djelovanja Federalnog ministarstva kulture i sporta od 2003. do 2009. godine koja je tražena na inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Nermina Purića.

U Informaciji se detaljno opisuju aktivnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i finansijski transferi institucijama kulture na federalnom i nižim nivoima. Federalno ministarstvo kulture i sporta, navodi se u Informaciji, podržava isključivo programe i projekte obnove i zaštite objekata kulturne i graditeljske baštine, kulture od značaja za Federaciju BiH i sporta od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Osim djelomično Sarajeva, Tuzle i Zenice, kantonalni centri nisu prepoznati kao mjesta u kojima se kultura cijeni, poštuje i razvija. Nisu osnovane nove javne ustanove, nisu izgrađeni novi objekti kulture. Gase se ustanove kulture čiji su osnivači kantoni, umanjuju im se sredstva za redovnu djelovanje. Podaci o kantonalnim proračunima, koji su dostupni pokazuju da sredstva dodijeljena od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, posredstvom ovog ministarstva, premašuju ukupan iznos sredstava koje kantoni izdvajaju za kulturu.

U Informaciji se također ukazuje da nije riješen pravni status sedam ustanova čiji je osnivač Skupština Bosne i Hercegovine i koje su od značaja za Bosnu i Hercegovinu, a o osnivanju novih ustanova ili utvrđivanju jednog broja ustanova koje zaslužuju status ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, nema nikakvih nagovještaja.

Usvajajući ovu informaciju Vlada FBiH je definirala zaključke i preporuke za poboljšanje trenutnog stanja u oblasti kulture koji će biti predloženi Parlamentu FBiH.

Obaveze FBiH po presudama Evropskog suda za ljudska prava

Vlada FBiH razamatrala je danas Informaciju o obavezama Federacije BiH koje proizilaze iz presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv Bosne i Hercegovine. Iz navedene presude proizilazi obaveza emitiranja obveznica stare devizne štednje, a Vlada FBiH je na 120.sjednici donijela Odluku o prvoj emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Također, iz presude proizilazi obaveza da sve neisplaćene rate budu isplaćene i da se Federacija BiH obaveže da će isplatiti zatezne kamate po zakonskoj stopi u slučaju kašnjenja isplate svake naredne rate.

Potrebno je također produžiti rok za verifikaciju stare devizne štednje za najmanje šest mjeseci od dana konačnosti navedene presude kako bi svako imao priliku da pribavi potvrdu o evidenciji, kao i da u roku od tri mjeseca kada presuda postane konačna isplati aplikantu iznos naveden u presudi.

U slučaju nepostupanja po navedenoj presudi, Sud navodi da neće imati drugog izbora nego da nastavi sa razmatranjem svih sličnih aplikacija koje se nalaze pred Sudom i donese presude kako bi se osiguralo efikasno poštivanje, a sudu je dostavljeno više od 1350 aplikacija u ime 13.500 aplikanata, što bi dodatno povećalo troškove po tom osnovu.

Inicijativa za donošenje zakona o nošenju, držanju i nabavci oružja

Vlada je razmatrala Informaciju o incijativi Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da se u Parlamentu FBiH donese zakon o načinu nošenja, držanja i nabavke oružja, kojim bi se u Federaciji BiH na jedinstven način riješila ova pitanja.

Ova inicijativa motivirana je trenutno prisutnim različitim rješenjima po kantonima u vezi sa uvjetima za nabavku oružja, rok važenja oružnog lista, te različite kaznene odredbe za isti prekršaj.Tu su i razlike po vrstama oružja, kao i visinama novčanih kazni za prekršaje vezane za ovu problematiku.

Donošenje Zakona vezano je i za formiranje glavnog registra izdatih odobrenja o nošenju i držanju oružja što će omogućiti kvalitetnije praćenje stanja u ovoj oblasti i stvaranje pretpostavki za poboljšanje opšteg stanja sigurnosti na području Federacije.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da u ovom smislu definira ovu inicijativu u obliku u kojem će biti upućena Parlamentu FBiH.

O stanju nauke u FBiH


Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o stanju nauke u Federaciji BiH i dostavila je Parlamentu FBiH na upoznavanje.

Prihvatanjem Informacije usvojene su i preporuke za unapređenje stanja u oblasti nauke u Federaciji BiH a koje se odnose na niz aktivnosti, od osnivanja Fonda za nauku na nivou FBiH, „virtualnih“ istraživačko-razvojnih instituta, uvezivanje naučno-istraživačkih kadrova i upostavljanje adekvatnog sistema finansiranja naučno-istraživačke djelatnosti, stvaranje pretpostavki za nesmetan transfer znanja i tehnologija, osiguranje većeg ulaganja u sektor nauke, podsticaj komercijalizaciji akademskog istraživanja, kao i poticaj industrijskom istraživanju i razvoju.

Pored niza i drugih aktivnosti na unapređenju stanja nauke u FBiH, potrebno je stvarati pozitivnu klimu u javnosti o korisnosti i potrebi ulaganja u nauku i tehnologiju, te isticati njihov značaj u ukupnom društvenom i ekonomskom progresu.

Informacije o stanju u osnovnim i srednjim školana u FBiH


Vlada FBiH usvojila je danas tri informacije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a koje se tiču stanja u osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH.

U Informaciji koja se odnosi na primjenu koncepcije devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u FBiH navodi se da nastavni planovi i programi temeljeni na koncepciji devetogodišnjeg osnovnog vaspitanja i obrazovanja još uvijek nisu implementirani u svih deset kantona i da od ukupno 237.587 učenika koji su obuhvaćeni osnovnim obrazovanjem, oko 110.671 učenika pohađa devetogodišnju osnovnu školu, te se zbog toga cjelokupni učinci Koncepcije devetogodišnjeg vaspitanja i obrazovanja ne mogu u potpunosti vidjeti. Stoga je usvojena preporuka da obrazovne vlasti u FBiH, u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH prošire postojeću Zajedničku jezgru i prilagode je Koncepciji devetogodišnje osnovne škole, ili izrade novu koja će se temljiti na visokom stepenu usaglašenosti sa kantonalnim NPP-ima.

Kada je riječ o upisu učenika u srednje škole u FBiH u Informaciji se navodi da je na području FBiH ukupno upisano 27.816 učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2009./2010. godini što je za četiri hiljade više upisanih učenika nego u prethodnoj školskoj godini.

Uz Infomaciju o provedbi Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH i usaglašenosti kantonalnih zakonskih akata, Vlada je usvojila niz preporuka koje treba da doprinesu reformi i unapređenju srednjoškolskog obrazovanja u FBiH, a sa kojima će biti upoznati i poslanici Parlamenta FBiH.

Finansijske odluke


Vlada FBiH je donijela dvije zasebne odluke kojima se Zavodu za javno zdravstvo FBiH odobrava raspolaganje sredstvima projekata odobrenih od strane donatora. U prvoj odluci riječ je o 39.132,23 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Federalnog ministarstva finansija, od čega su 17.602,47 KM sredstva Evropske komisije u BiH iz projekta „EUROPREVOB“- socio ekonomske determinante ishrane i fizičke aktivnosti za prevenciju gojaznosti u Evropi i 21.529,76 KM Populacijskog fonda UN „UNEPA“ iz Programa prevencije raka grlića maternice u FBiH.

Drugom odlukom Zavodu za javno zdravstvo odobren je utrošak 15.414,35 KM sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija. Radi se o sredstvima Svjetske zdravstvene organizacije namijenjenim projektu „Seminari o procesu certifikacije eradikcije poliomijelitisa i nadzora nad AFP-om u FBiH“.

Kadrovska pitanja

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim se imenuje Komisija za utvrđivanje visine duga Vlade FBiH prema Federalnom zavodu PiO nastalog na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima i po općem propisu. U Komisiju su imenovani Emir Silajdžić, Tihomir Ćurak, Muhidin Subašić, Ivan Rogić, Fehim Bekan i Zehra Novo-Omanović.

Danas je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, tako što je umjesto Hatidže Dimač imenovan Enver Polutan, saopćeno je iz Ueda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: