{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Ured za reviziju institucija FBiH: Savjetnici u Vladi FBiH nemaju dovoljno radnog iskustva

11.7.2016. u 20:24
5
35
Ured za reviziju institucija FBiH: Savjetnici u Vladi FBiH nemaju dovoljno radnog iskustva
5
Ured za reviziju institucija FBiH: Savjetnici u Vladi FBiH nemaju dovoljno radnog iskustva
Foto: Arhiv/ Klix.ba
Dva savjetnika u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine imenovana su na poziciju uprkos tome što nisu imali dovoljno radnog iskustva, navodi Ured za reviziju institucija FBiH.
U Izvještaju o finansijskoj reviziji Vlade Federacije BiH za 2015. godinu, koji je pisao Ured za reviziju institucija BiH, stoji da je u 2015. godini imenovano pet savjetnika u Vladi FBiH, od kojih savjetnik premijera za rad i socijalnu politiku i savjetnik zamjenika premijera za ekonomske i finansijske poslove ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u dijelu potrebnih godina radnog staža. Za poslove savjetnika propisano je da je potrebno imati najmanje pet godina radnog staža, a imenovani imaju dvije, odnosno tri godine.

Revizori navode i da je u junu 2015. godine Vlada donijela Odluku o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje FBiH na skupštini JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar. Za navedeno je imenovana savjetnica premijera za rad i socijalnu politiku, što, kako navode revizori, nije u skladu sa članom 4 i 5 Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH kojim je propisano da je članstvo u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću nespojivo s javnim funkcijama izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.

"Propisano je i da izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici za vrijeme vršenja javne funkcije ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću. Također, imenovana savjetnica premijera nije ispunjavala uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Vlade FBiH u dijelu potrebnog radnog staža", piše u izvještaju o obavljenoj reviziji.

Vlada FBiH je u aprilu prošle godine donijela i Zaključak kojim je definisala pravo korištenja službenih telefona i utvrdila mjesečne iznose upotrebe telefona za rukovodioce federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (do 150 KM) i rukovodeće državne službenike, državne službenike i namještenike (do 50 KM).

"Ističemo da nije utvrđeno ograničenje utroška za članove Vlade FBiH i sekretara Vlade FBiH, nego je navedeno da isti imaju pravo upotrebe službenog telefona bez ograničenja. S obzirom na to da su sredstva odobrena Budžetom FBiH ograničena, jer se planiraju do određenog iznosa i u skladu s realnim potrebama, te se dovodi u pitanje opravdanost odobravanja troškova službenih telefona bez utvrđenog mjesečno dozvoljenog iznosa. Također, isto predstavlja korist za članove i sekretara Vlade FBiH, koja je oporeziva u skladu s propisima koji regulišu ovu oblast", upozoravaju revizori.

Navode i da je u 2015. godini Vlada FBiH donijela četiri zaključka u vezi sa smještajem Ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH u objekat Vila Braun u Sarajevu, kao i adaptacije dijela navedenog objekta u svrhu smještaja istih.

Dodaju da je na inicijativu Predsjednika FBiH izvršena izrada projektne dokumentacije i adaptacija dijela objekta, samo za smještaj Ureda predsjednika FBiH, dok su se potpredsjednici FBiH i prije donošenja zaključaka Vlade, izjasnili da navedeni prostor ne smatraju adekvatnim za smještaj, te da isti ne ispunjava uvjete i standarde za normalno funkcionisanje.

"S obzirom na navedeno, može se zaključiti da prije donošenja zaključaka Vlade FBiH nisu usaglašeni stavovi predstavnika ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, zbog čega se zaključci Vlade FBiH nisu mogli u cijelosti ni realizovati. Također, ističemo da je u adaptaciju dijela objekta i nabavku namještaja utrošeno 96.292 KM za potrebe smještaja Ureda Predsjednika FBiH, a da prethodno nije riješen imovinsko-pravni status objekta, s obzirom na to da je navedeni objekat državno vlasništvo, a nosilac prava raspolaganja je Općina Centar", stoji u reviziji.

Revizori upozoravaju i da Vlada FBiH donosi uredbe koje traju duži niz godina i rješavaju pitanja koja bi se trebala urediti zakonskim propisima, a za posljedice imaju značajan i kontinuiran odliv budžetskih sredstava.

"Akti Vlade FBiH iz ranijeg perioda, vezano za utvrđivanje isplatnog koeficijenta penzija, nisu imali saglasnosti nadležnih ministarstva, a isti su prouzrokovali znatan odliv budžetskih sredstava kako prethodnog tako i budućeg perioda", piše u reviziji.

Također se navodi i da nepravovremeno imenovanje nadzornih i upravnih odbora u institucijama i javnim preduzećima od značaja za FBiH dovodi u pitanje osiguranje kontinuiranog nadzora nad radom istih.

Revizori su imali zamjerki i na funkcionisanje komisija u Vladi FBiH, ističući da je, uprkos tome što se komisije osnivaju na osnovu Uredbe Vlade FBiH, potrebno preispitati osnovanost i opravdanost osnivanja radnih tijela i komisija sa zadacima obavljanja poslova iz nadležnosti federalnih organa i tijela, kao i plaćanje naknade članovima istih, jer takva radna tijela i komisije "postaju svrha same sebi".

Navodi se i da Vlada FBiH, u skladu s odredbama Zakona o Vladi FBiH i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, daje saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta federalnih organa uprave i upravnih organizacija koje donose rukovodioci istih. U postupku revizije, kod pojedinih budžetskih korisnika utvrđeno je znatno odstupanje broja stvarno zaposlenih od broja sistematizovanih radnih mjesta predviđenih navedenim pravilnicima.

"S obzirom na to da pojedina ministarstva i sa sadašnjim brojem izvršilaca funkcionišu i obavljaju poslove iz nadležnosti, može se zaključiti da postojeće sistematizacije istih nisu optimalne (Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalni zavod za statistiku i dr.). Navedeno je posebno izraženo u slučaju angažovanja zaposlenih za obavljanje poslova i zadataka u određenim radnim tijelima i komisijama, zaključivanja ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima", piše u reviziji.

Dodaju kako je Vlada FBiH je u martu ove godine formirala radnu grupu sa zadatkom da svim organima uprave i upravnim organizacijama pruži pomoć u usklađivanju i izradi pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

Iz Ureda za reviziju institucija FBiH dodaju da je Vlada FBiH dostavila komentar na Nacrt Izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2015. godinu.

"Navedenim komentarom na Nacrt izvještaja date su određene primjedbe na navode revizije. Primjedbe koje se odnose na radni staž stručnih saradnika prihvaćene su s obzirom na to da su dostavljene potvrde o volonterskom stažu od nadležnih institucija i iste su inkorporirane u Konačan tekst", navode iz Ureda za reviziju institucija FBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: