Izbor na tenderu
0

UKC Tuzla će od mostarske kompanije kupiti uređaj za zračenje

A. K.
UKC Tuzla (Foto: A. K./Klix.ba)
UKC Tuzla (Foto: A. K./Klix.ba)
Tenderska komisija Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli je okončala proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku linearnog akceleratora, odnosno aparata za zračenje. Shodno odluci, riječ je o kompaniji Inel-Med d.o.o. Mostar.

U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli 17. januara ove godine, nakon brojnih peripetija konačno su otvorene ponude na javnom oglasu za nabavku linearnog akceleratora, CT simulatora, sistema za planiranje u radioterapiji i fantoma.

Nakon izvršene analize, prema odluci tenderske komisije, najpovoljniji ponuđač je kompanija Inel-med d.o.o. Mostar u ukupnom iznosu od 8.547.000,00 KM bez PDV-a.

Kako je navedeno u obrazloženju, postupak javne nabavke linearnog akceleratora, CT simulatora, sistema za planiranje u radioterapiji i fantoma, pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke 23. oktobra 2023. godine. U ostavljenom roku ponudu su dostavila dva ponuđača i to Inel-Med d.o.o. Mostar i Siemens Medicina d.o.o. Sarajevo", naveli su iz tenderske komisije.

Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je izvršila pregled dostavljenih ponuda vezano za prihvatljivost istih, pregledala dokaze zahtijevane tenderskom dokumentacijom, izvršila ocjenu ponuda koje su dostavili kvalifikovani ponuđači primjenjujući kriterije za dodjelu utvrđene u tenderskoj dokumentaciji.

"Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača Inel-Med d.o.o. Mostar prihvatljiva i da ispunjava sve uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda ponuđača Siemens Medicina d.o.o. Sarajevo je od strane Komisije ocijenjena kao neprihvatljiva iz razloga što je naprijed navedeni ponuđač dostavio garanciju za ozbiljnost ponude koja nije u skladu s obrascem bezuslovne bankovne garancije propisanom Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i Izvršenih ugovora, odnosno nije u skladu s obrascem koji je prilog i sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 11 tenderske dokumentacije", napisano je u obrazloženju.

Kako su naveli, dostavljena garancija za ozbiljnost ponude ne sadrži propisani rok za plaćanje po garanciji, ne obuhvata osnov za naplatu bakarske garancije za ozbiljnost ponude u slučaju da ponuđač propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku, ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora i dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuđača.

"Nakon toga, komisija je sačinila konačnu rang listu ponuđača. Sve naprijed navedeno je decidno navedeno u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 22. januara 2024. godine koji se dostavlja svim ponuđačima uz ovu odluku. Prema utvrđenoj rang listi, razlog za izbor ponuđača sadržan je u činjenici da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu koja je primjenom člana 64. stav 1) tačka (b) ocijenjena kao najpovoljnija. Iz Zapisnika je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke pravilno izvršila ocjenu prispjele ponude, a izbor ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom", istaknuto je.

Protiv navedene odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu najkasnije u roku od deset dana od dana prijema ove odluke.