Banja Luka
0

Siniša Kostrešević predložen za direktora Policije Republike Srpske

D. Be.
Screenshot
Screenshot
Siniša Kostrešević je jednoglasno predložen za direktora Policije Republike Srpske od strane Nezavisnog odbora.

"Članovi Nezavisnog odbora na sjednici su, u skladu sa članom 19 Poslovnika o radu Odbora, jednoglasno donijeli odluku o odabiru kandidata za direktora Policije Republike Srpske. Ovom odlukom kao kandidat za direktora Policije Republike Srpske odabran je Siniša Kostrešević, aktuelni direktor Policije Republike Srpske. Takođe, članovi Nezavisnog odbora su, na osnovu člana 18 stav 2 Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, dostavili dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a u kojem su od ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske zatražili mišljenje o odabranom kandidatu za direktora Policije Republike Srpske", saopštio je Nezavisni odbor.

Nezavisni odbor nastavlja dalje aktivnosti na sprovođenju procedure izbora direktora Policije Republike Srpske na način kako je to propisano Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima.

Ova procedura podrazumijeva pribavljanje mišljenja ministra unutrašnjih poslova o odabranom kandidatu za direktora, te predlaganje Vladi RS-a kandidata za direktora entitetske policije.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Nezavisnog odbora Gojko Pavlović, a prisustvovali su članovi: Mile Tadić, Željka Mileusnić, Jovo Marković, Lana Oro, Radenko Vujasin i Saša Topić.

Prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima Nezavisni odbor organizuje i rukovodi procesom izbora, imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske, na način dostupan javnosti.

Direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada Republike Srpske na period od četiri godine, na prijedlog Nezavisnog odbora, po sprovedenom konkursu, sa mogućnošću ponovnog izbora.