|

Samir Džihić tvrdi: Vatrogasna jedinica KS je najopremljenija u BiH

Samir Džihić tvrdi: Vatrogasna jedinica KS je najopremljenija u BiH
0
M. N.
22.10.2019. u 15:34
15
komentara
0

dijeljenja
Samir Džihić tvrdi: Vatrogasna jedinica KS je najopremljenija u BiH Samir Džihić (u sredini) sa članovima Sindikata vatrogasaca
Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Samir Džihić demantovao je navode da vatrogasci rade sa zastarjelom opremom istaknuvši kako je PVJ KS najopremljenija vatrogasna jedinica u BiH.
Istakao je kako su sarajevski vatrogasci opremljeni su najsavremenijim vozilom za tehničke intervencije, kao i najboljom intervencijskom uniformom i obućom i ostalim MTS-om i opremom.

Vlada KS nije reagovala na zahtjeve za prijem vatrogasacaKazao je kako su intervencijske rukavice nabavljene 30. jula ove godine godine i ako kod određenog broja vatrogasaca nije bilo potrebe niti zahtijeva za zamjenu navedenih rukavica jer su postojeće u zadovoljavajućem stanju.

"U 2018. i 2019. godini KUCZ KS je u 13 navrata tražila od Vlade Kantona Sarajevo da nam odobri prijem vatrogasaca. Samo u jednom slučaju su odgovorili i odobrili nam prijem dva vatrogasca, iako smo mi tražili mnogo više. Za ta dva vatrogasca smo raspisali Oglas i po propisanim procedurama primljena su dva vatrogasca koja već rade u vatrogasnoj jedinici. Ostali zahtjevi nisu nikada stavljeni na dnevni red Vlade KS, i nije se nikada na njih očitovalo, pa ni negativno. U februaru, ove godine smo tražili od Vlade odobrenje za prijem 32 vatrogasca. Pošto nam opet nisu ništa odgovorili ponovili smo isti zahtjev i u augustu, ali i pored naših stalnih zahtjeva i urgencija nemamo ni do danas odgovora. Problem nepopunjenog radnog mjesta licenciranog instruktora za teorijsku, praktičnu i
tjelesnu obuku, je identičan kao i i problem prijema novih vatrogasaca (potrebna je
suglasnost Vlade Kantona Sarajevo)", navodi se u demantiju.

Nabavka opremeKada je riječ o šljemovima kazao je kako njihov rok upotrebe nije ograničen, ali da su i pored toga pokrenuli postupak javne nabavke vatrogasnih šljemova, čija je procedura u toku. Džihić napominje da je stupio na dužnost 24.11.2017. godine.

"Tačno je da su neki od tendera za nabavku započeti u mandatu prethodnog direktora, kao npr. intervencijske uniforme i tehničko vozila, ali su oni dovršeni i plaćeni u mandatu novog direktora. Trebalo je pronaći sredstva za plaćanje istih, kada se zna da mi godišnje dobivamo samo 220.000 KM vatrogasnih sredstava za nabavku vozila i opreme za vatrogasnu jedinicu (nabavka naprijed navedene dvije stavke iznosila je preko 1.400 000,00 KM). Nabavka opreme i sredstava vrši se u skladu sa Planom nabavki koje donosi KUCZ KS.

Osim obezbjeđenja finansijskih sredstava za plaćanje vozila i uniformi za vatrogasnu jedinicu su u mandatu novog direktora nabavljena još dva kombi vozila, dvije auto cisterne za pitku vodu, dronovi sa termo vizijskim kamerama, pumpa za gorivo jer su u ranijem periodu vatrogasci morali dolaziti iz ostalih ispostava u stanicu Centar, fizički puniti i utovarati burad sa gorivom pri tom se izlažući velikom fizičkom naporu, prljanju uniformi te dovodeći uze jezgro grada u opasnost što je predstavljalo nepropisan transport goriva, nabavljene su
intervencijske rukavice, pokrivači i posteljina za sve spavaone, televizori za sve
ispostave, trosjedi, dvosjedi i fotelje za sve ispostave, kompjuteri, printeri, auto dijelovi za vozila itd", navodi direktor KUCZ.Dodaje da su u toku su javne nabavke navalnog vatrogasnog vozila, dvije auto cisterne za pitku vodu, vatrogasnih kaciga, viljuškara, pumpe za vodu visokog pritiska, kamiona, višenamjenske radne mašine, radnih vatrogasnih uniformi, vatrogasnih cipela, hidrauličnih makaza, hidrauličnih razvlakača, crijeva, hidrauličnog alata za razvaljivanje blindiranih vrata, kompresora za punjenje boca za izolacione aparate, razne vatrogasne opreme i ostalih MTS-a i opreme što se može vidjeti na našoj zvaničnoj stranici.

Osigurani tagovi za autoputIstiču da su prvi put osigurani tagovi za što efikasniji izlazak vatrogasnih vozila na autoput, ne gubeći vrijeme na naplatnim kućicama što je ranije bio problem, nabavljeni su dezificijensi, vatrogasci se šalju na specijalističke obuke izvan BiH te da su dobijena odobrenja da vatrogasna vozila mogu nesmetano prolaziti za dijelove saobraćajnica gdje za ostale učesnike u saobraćaju važi zabrana. Izvršeno je atestiranje vozila za rad na visinama, kao i ostale pripadajuće opreme koju vatrogasci koriste na intervencijama, te je izvršena obuka vatrogasaca s aspekta zaštite na radu.

"Obavljen je sistematski ljekarski pregled vatrogasaca. Putem donacije dobili smo prvi put i službenog psa. Vozila koja su od strane nekih institucija bila nezakonito zaposjednuta vraćena su u vlasništvo Uprave, i data na upotrebu vatrogascima. Nadogradnjom vozila sopstvenim snagama sa minimalnim novčanim ulaganjem, oformili smo i stavili u funkciju vozilo za gašenje šumskih požara i vozilo za RHB zaštitu. Shodno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava sa rokovima korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice PVJ KUCZKS, ima tri puta više vozila od predviđenog broja utvrđenog navedenim pravilnikom (15 je predviđeno a Uprava ima 59 registrovanih i 14 neregistrovanih vozila koja su starija i koja se izbacuju iz upotrebe)", kaže se u dokumentu.

Besplatna obuka dobrovoljnih vatrogasacaNavode kako PVJ odnosno Odjeljenje za vatrogastvo, nije jedina organizovana snaga KUCZKS, pored nje Uprava ima i 10 formiranih službi zaštite i spašavanja koje je takođe shodno godišnjim planovima opremanja i obučavanja obavezna opremati i obučavati.

"Nakon 20 godina riješen je hronični problem sa plavljenjem prostorija vatrogasne
ispostave u Hadžićima. Smatramo da treba navesti da je prvi put od osnivanja ovog organa uprave uvedeno besplatno obučavanje i polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca. Pored te vrste jačanja kapaciteta sposobnosti društva da odgovori na opasnosti koje se mogu uvijek desiti, Uprava pomaže i DVD i materijalno", rekao je direktor.

Vatrogasci su uvijek krečiliKada je u pitanju naredba o krečenju spavaona, kazao je kako vatrogasci već 136 godina održavaju svoje objekte i prostorije u kojima rade i borave tj. to
rade od osnivanja Profesionalne vatrogasne jedinice 1883. godine te da to rade svi vatrogasci u svijetu.

"Od osnivanja Profesionalne vatrogasne jedinice uvijek je u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji za radna mjesta koja su vezana za vatrogasace pisalo da isti održavaju svoje objekte i prostorije. U našem slučaju u navedenom Pravilniku piše 'obavlja poslove u objektima vatrogasne jedinice vezane za kvalifikaciju stečenu u građanstvu' i 'obavlja i sve druge poslove po nalogu Šefa Odjeljenja za vatrogastvo'. Na ovo su se žalili vatrogasci Uredu za žalbe, ali je Ured za žalbe odbio sve te žalbe, kao neosnovane. Napominjemo, da je važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, donio bivši direktor ove Uprave", ističe.

Dodao je da zbog toga što vatrogasci održavaju svoje objekte u svim dosadašnjim zakonima o zaštiti od požara i vatrogastvu, uvijek su propisivani uslovi za vatrogasce da treba da imaju stručnu spremu tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili neki drugi smjer tehničke struke) i da je to je slučaj i u sadašnjem važećem Zakonu.

"Do sada to nije bio problem, ali kada se (16.09.2019. godine) desila krađa imovine
Međunarodnog aerodroma Sarajevo od strane vatrogasce iz odjeljenja kojim je
rukovodio Armin Hrelja (ujedno povjerenik jedne od tri sindikalne organizacije koje
egzistiraju u KUCZ KS), situacija u Upravi se odjednom problematizira.
Protiv imenovanog lica Uprava je pokrenula više disciplinskih postupaka, kao i
podnijela prijave nadležnim organima (MUP KS, Ured za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom KS)", navodi.

Naredba o krečenju uslijedila je kada komandant Profesionalne vatrogasne jedinice prilikom obilaska prostorija primijetio da vatrogasci spavaju u spavaoni čiji su zidovi prljavi, te je naredio vatrogascima da je okreče, kako bi mogli spavati i boraviti u čistoj spavaoni. Ističu da je on zadužen za operativnost vatrogasne
jedinice i ocijenio je da to neće uticati na spremnost jedinice.

"Naša vatrogasna jedinica je raspoređena na osam ispostava u Kantonu Sarajevo, a krečenje se tog dana dešavalo samo u jednoj od ispostava. Također, vatrogasci su krečili svoju spavaonu u svojoj ispostavi i uvijek su mogli napustiti krečenje i otići na intervenciju, što je na kraju i bio slučaj. To znači da su svi vatrogasci iz svih ispostava bili na raspolaganju za gašenje požara. Osim naših osam ispostava postoji još i osam dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su nadopuna i rezervna
snaga sa 220 dobro obučenih pripadnika sa vozilima. Oni se mogu uvijek uključiti u gašenju požara, što je i bio slučaj i tog dana jer se gašenju priključilo i Vatrogasno društvo 'Alipašin Most'.

Također, krečenje većih površina koje nisu bile krečene 23 godine obavljeno je u režiji Službe za zajedničke poslove Vlade Kantona Sarajevo, na zahtjev direktora Uprave", kaže se u demantu.

Vatrogascima se ne prijetiVezano za Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici KS, ističe da je isto doneseno 2013. godine za vrijeme mandata bivšeg direktora. Kažu i da nije tačna konstatacija da je Federalno ministarstvo pravde u novembru 2018. godine dalo negativno mišljenje vezana za Uputstvo o načinu rada u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici KS već da se navedeno Ministarstvo oglasilo nenadležnim po pitanjima primjene ovog Uputstva.

"Nije tačna konstatacija da se vatrogascima koji su pobune prijeti internim premještanjem u najudaljenije stanice (Ilijaš i Hadžiće). Interni premještaj vatrogasaca se vrši na osnovu ukazane potrebe i na osnovu procjena neposredne komande (npr. vatrogasac Armin Hrelja je više od 20 godina bio raspoređen u
jednoj ispostavi – Međunarodni aerodrom Sarajevo gdje nije bilo većih požara, dok su ostale njegove kolege bile u skoro svim ispostavama i učestvovali u akcijama gašenja većih požara i ostalim akcijama zaštite i spašavanja", kaže se.

Sistematizacija po Pravilniku bivšeg direktoraKada je u pitanju sistematizacija radnih mjesta i podatak da su na rukovodeće
pozicije postavljeni uposlenici koji nisu ispunjavali uslove prema Pravilniku o
sistematizaciji radnih mjesta KUCZ, Džihić kaže da su da je postojeći Pravilnik o
unutrašnjoj organizaciji KUCZ KS donio bivši direktor uz pozitivno mišljenje sindikata na čijem je čelu Armin Hrelja i uz suglasnost Vlade Kantona Sarajevo, te da je bivši direktor izvršio postavljenja na radna mjesta shodno navedenom Pravilniku.

"Sadašnji direktor KUCZ KS je od početka svog mandata izvršio samo tri postavljenja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima putem Agencija za državnu službu FBiH", rekao Džihić.

Istakao je da stanje u stanici Stup nije alarmantno već da je riječ o najorganizovanijoj ispostava u KS.

Videonadzor po nalogu bivšeg direktoraRekao je i to da je nabavka za videonadzor pokrenuta za vrijeme bivšeg direktora da je za isti sadašnji direktor, uvidjevši manjkavost, donio Pravilnik o upotrebi i korištenju video nadzora u KUCZ KS u skladu s kojim je izvršeno postavljanje propisanih naljepnica da je objekat pod videonadzorom.

"Napominjemo, da je na osnovu prijave vatrogasca iz ispostave Ilijaš MUP KS
obavio stručni nadzor i tom prilikom konstatovao da je podnešena prijava neosnovana", zaključuje se u demantiju koji je potpisao direktor Samir Džihić.
Prijavi grešku


Komentari (15)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...