{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Rashodi institucija BiH u prva tri mjeseca veći od prihoda

F
4.7.2012. u 17:34
1
23
Rashodi institucija BiH u prva tri mjeseca veći od prihoda
1
Rashodi  institucija BiH u prva tri mjeseca veći od prihoda
Vijeće ministara BiH, na danas održanoj sjednici u Sarajevu razmotrilo je i usvojilo Izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje januar – mart 2012. godine.
Ukupno ostvareni prihodi za financiranje institucija BiH u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 190.740.904 KM ili 93 posto u odnosu na 1/4 planiranih prihoda iz prethodne godine.

Ukupno ostvareni rashodi institucija BiH u ovom su razdoblju iznosili 194.454.658 KM ili 95 posto u odnosu na 1/4 usvojenog proračuna za 2011., bez namjenskih sredstava, odnosno 62 posto u odnosu na korigirani proračun koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

Izdati za servisiranje vanjskoga duga u prvom kvartalu 2012. iznosili su 51.338.611,31 KM.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je većinom glasova i uputit će u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim se osniva Odbor za besplatnu pravnu pomoć, kako bi svakom građaninu bio osiguran djelotvoran i jednak pristup pravdi u postupku pred sudovima, tijelima uprave i drugim tijelima vlasti.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu s predloženim zakonom imaju osobe koje primaju socijalnu pomoć, djeca bez roditeljskog staranja, uživatelji najniže mirovine, ukoliko nemaju drugih članova obiteljskog kućanstva, osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljele osobe, žrtve nasilja u obitelji ili nasilja na osnovi spola, tražitelji azila, osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, apatridi, žrtve trgovine ljudima, kao i osobe lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi nadležno tijelo.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija BiH koji će Ministarstvo financija i trezora BiH uputiti PSBiH na usvajanje, po žurnoj proceduri.

Ovim se zakonom reguliraju odredbe koje se odnose na servisiranje vanjskog duga BiH, posebice za vrijeme trajanja privremenog financiranja.

Zakon jasno razdvaja privremeno financiranje institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH i propisuje da Vijeće ministara BiH donosi odluku o privremenom financiranju, što do sada nije bilo propisano, ali jeste bila praksa.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona daje se mogućnost Vijeću ministara BiH da za vrijeme trajanja privremenog financiranja donese odluku o korištenju dodatnih sredstava koja nisu bila predviđena proračunom iz prethodne godine.

Vijeće ministara BiH razmatralo je i usvojilo Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o toku događaja povodom boravka "izaslanstva" ispred institucija BiH u IR Iran-Teheran te je osudilo postupak sudionika navodnog bh. "izaslanstva" koje je prekršilo propisane procedure koje su uobučajene prilikom službenih posjeta drugim državama.

S tim u vezi Agencija za državnu službu BiH i Ministarstvo pravde BiH sačinit će analizu pokrenutih i provedenih disciplinskih postupaka i izrečenih disciplinskih mjera u poslednjih godinu dana i dostaviti je Vijeću ministara BiH, kako bi se otvorio proces suštinskog i dugoročnog rješenja ovih problema.

Nadalje, Ministarstvo pravde treba da pripremi urgentnu izmjenu propisa kojima se reguliše disciplinski postupak i omogući izricanje disciplinske mjere državnom službeniku i uposleniku od strane rukovodioca institucije, uključujući i disciplinske za teške povrede radnih dužnosti.

Ujedno je predloženo da se izvrši Analiza i dopuna rada disciplinske komisije (nadležnost Agencije za državnu službu ADS uz saradnju s Ministarstvom pravde iznaći efikasnije i brže zakonske i proceduralne elemente za sankcionisanje disciplinskih prekršaja), izmjeni i dopuni Zakon o platama prevashodno u kontekstu uvođenja "varijabilnog dijela ličnog dohotka" kojim bi se podsticao efikasniji i produktivniji rad dobrih radnika a kažnjavao nerad u državnim institucijama, (nadležnost Ministarstva finansija i trezora) i reguliraju zakonom obaveze prihvatanja rješenja o upućivanju na rad u određenu destinaciju od strane uposlenika MVP-a, kao zadatka od državnog interesa a ne volje pojedinca i sankcioniranja odbijanja tog rješenja, (nadležnost Ministarstva vanjskih poslova).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pojedinačne odluke o kriterijima; za sufinanciranje projekata u oblasti "potpore tehničkoj kulturi i inovatorstvu", za "sufinanciranje projekata u oblasti kulture u BiH" te za sufinanciranje projekata "međunarodne suradnje u oblasti kulture" sve za 2012.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta "sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2012. s tim da je donesena i Odluka da se iz sredstava ovog granta izdvoji 100.000 KM radi dodjele Olimpijskom komitetu BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o odobravanju 100.000 KM Organizacijskom odboru za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici iz sredstava tekuće pričuve Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2012.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o pokroviteljstvu Međunarodnog susreta za mir, koji će biti održan od 9. do 11. septembra 2012. u Sarajevu. Za predsjedatelja Organizacijskog odbora imenovan je ministar za ljudska prava i izbjeglice Damir Ljubić, koji će imenovati ostale članove Odbora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o osnivanju i funkcioniranju Zajedničkog centra za policijsku suradnju i zadužilo Ministarstvo sigurnosti BiH da isti dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Zaključivanjem ovog sporazuma doprinijet će se daljnjem razvoju i jačanju policijske suradnje između BiH, Crne Gore i Republike Srbije u borbi protiv prijetnji javnoj sigurnosti i redu, osobito u borbi protiv prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija.

Zajednički centar za policijsku suradnju nalazit će se u BiH, Općina Trebinje, na području terenskog ureda Granične policije BiH Jug – Čapljina.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je pojedinačne prijedloge osnova za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Makedonije.

Ministarstvo pravde dostavit će ova tri prijedloga osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar pravde Bariša Čolak.

Zaključivanjem ugovora o izručenju između BiH i Srbije, odnosno BiH i Crne Gore, omogućit će se izručenje vlastitih državljana s ciljem vođenja kaznenopravnih postupaka ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija zbog djela organiziranog kriminala i korupcije.

Ugovorom o izručenju između BiH i Hrvatske definirana je mogućnost izručenja vlastitih državljana s ciljem vođenja kaznenopravnih postupaka ili izvršavanja kazni za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca.

Zaključivanjem Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije omogućit će se izručenje vlastitih državljana s ciljem vođenja kaznenopravnih postupaka ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija zbog djela organiziranog kriminala i korupcije te kaznenog djela pranja novca, kao i za ostale oblike organiziranog kriminala za koja je prema pravu obiju država ugovornica propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje četiri godine ili teža kazna.

Odredbe ovih ugovora neće se odnositi na izručenje vlastitih državljana za kaznena djela ratnih zločina ili drugih djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava, kao ni na djela počinjena prije zaključivanja ovih ugovora.

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Informaciju o utvrđenom stanju glede isteka mandata predsjedatelju i članovima Ureda za razmatranje žalbi.

Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo pravde da odmah pokrene postupak raspisivanja javnog natječaja za izbor četiriju članova Ureda za razmatranje žalbi kojima je istekao mandat.

Zaduženo je Ministarstvo pravde pokrene postupak izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavama glede definiranja statusa i trajanja mandata predsjedatelja i članova Ureda za razmatranje žalbi te načina vršenja i vremena trajanja funkcije predsjedatelja Ureda za razmatranje žalbi.

Zaduženo je Ministarstvo pravde da ove zaključke dostavi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, radi informiranja.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Izvješće iz oblasti poljoprivrede za Bosnu i Hercegovinu za 2011. godinu. Izvješće sadrži pregled i ocjenu stanja u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja te mjere sektorske politike koje su poduzete u 2011. godini, kao i prijedlog mjera i politika za sektor poljoprivrede u 2012. godini.

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i usvojilo Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za razdoblje januar – mart 2012.

Zaključeno je da se Analiza dostavi PSBiH kao i da se pripremi sveobuhvatna analiza vanjskotrgovinske razmjene za šest mjeseci ove godine sa prijedlogom mjera i u najkraćem roku dostavi Vijeću ministara BiH.

U ovom dokumentu su, između ostalog, prezentirane osnovne informacije o robnoj razmjeni BiH za prvi kvartal 2012. godine, sa osvrtom na razmjenu s Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom, podaci o razmjeni poljoprivrednih proizvoda, sve ključne informacije vanjskotrgovinske razmjene BiH i detaljniji podatci koji se odnose na opseg i strukturu vanjskotrgovinske razmjene BiH.

U prvom kvartalu 2012. uvezeno je robe u vrijednosti od 3,41 milijardu KM, što je za 0,20 posto više u odnosu na isto razdoblje 2011. Istodobno, ukupan izvoz iznosio je 1,76 milijardi KM i isti bilježi pad za 10,62 posto u promatranom razdoblju.

Tako je trgovinski deficit iznosio 1,64 milijarde KM, što je za 15,16 posto više u odnosu na isto razdoblje 2011.

Pokrivenost uvoza izvozom u prvom kvartalu 2012. godine iznosila je 51,76 posto, što je za 6,27 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Promatrano po geografskoj strukturi, Europska unija je i dalje za BiH glavni vanjskotrgovinski partner pa tako u ukupnom opsegu robne razmjene ona sudjeluje s 51,85 posto, zatim zemlje potpisnice sporazuma „CEFTA 2006“ sa sudjelovanjem od 25,41 posto, dok se 22,47 posto odnosi na ostale zemlje u ukupnom opsegu razmjene.

Vijeće ministara BiH je upoznato s Pregledom isplaćenih novčanih naknada povjerenstvima, upravnim, nadzornim i drugim odborima te drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do 30. 11. 2011. godine.

Zaduženo je ministarstvo financija i trezora , da sukladno raspravi na sjednici, predloži mjere i zaključke kojima bi se reducirali izdatci za ove namjene.

Tokom 2011. godine za povjerenstva, upravne, nadzorne i druge odbore te druga radna tijela iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ukupno je isplaćeno 2.001.020, 38 KM.

Vijeće ministara BiH je upoznato s Pregledom nacionalne strukture rukovodećih kadrova u ministarstvima Bosne i Hercegovine i drugim institucijama i tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Od ukupno 331 rukovodeće pozicije u institucijama Bosne i Hercegovine njih 139 (41,99 posto) zauzimaju Bošnjaci, 104 (31,42 posto) Srbi, 83 (25,08 posto) Hrvati, ostali 4 (1,21 posto), a neopredijeljeni 1 poziciju (0,30 posto).

Vijeće ministara uputilo je preporuku svim institucijama Vijeća ministara BiH da se prilikom zapošljavanja rukovodnog kadra vodi računa o nacionalnoj strukturi. Zaključeno je da se izvrši ažuriranje Pregleda i dostavi PSBiH radi informisanja.

Usvojen je i radni zaključak da se pripremi pregled nacionalne strukture za sve zaposlene u ministarstvima Bosne i Hercegovine i drugim institucijama i tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Jeste li zadovoljni radom policije u vašoj lokalnoj zajednici?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: