Odgovor vlasti
77

Općina Stari Grad o opservatoriji: Ako Orion ima novac za sanaciju, iznaći ćemo rješenje

Klix.ba
Foto: F. K./Klix.ba
Foto: F. K./Klix.ba
Obzirom na aktuelnu temu zakupa objekta Bistrik-kula na Trebeviću koji je prije rata korišten kao dom astronomske opservatorije i oštre reakcije Astronomskog društva Orion, reagovala je Općine Star Grad.

Podsjećamo, Općina je objekat dala na korištenje firmi Job Invest za otvaranje ugostiteljskog objekta. Reakcija AD Orion je bila oštra, nazivajući čin dodjele "zločinom bliblijskih razmjera".

Općina Stari Grad u posljednjem saopćenju za javnost ističe da se AD Orion odrekao prava na korištenje objekta 2016. godine te da ukoliko imaju novac za rekonstrukciju opservatorije i njeno vraćanje u funkciju, u Općini imaju saradnika koji će iznaći modus za rješenje.

"Astronomsko društvo ORION, obratilo se Općini Stari Grad Sarajevo, dana 13.10.2010. godine zahtjevom za ustupanje na korištenje zgrade Austro-Ugarske tvrđave (Bistrik-kula) na Trebeviću. Predmetni zahtjev sadržavao je i dinamički plan obnove ovog objekta, prema kojem je bilo predviđeno puštanje u pogon obnovljene astronomske ospervatorije u jesen 2012. godine. U tom pravcu načelnik Ibrahim Hadžibajrić je predložio Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo dodjelu predmetnog objekta Astronomskom društvu Orion. Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 29.11.2010. godine, donijelo je Odluku o dodjeli na korištenje objekta Austro-Ugarske tvrđave (Bistrik-kula) na Trebeviću, Astronomskom društvu Orion, bez obaveze plaćanja zakupnine za korištenje predmetnog objekta, u skladu sa tada važećim propisima. Na osnovu donesene Odluke, zaključen je Ugovor o korištenju poslovnih prostorija bez naknade i to 10.12.2010. godine. Po osnovu zaključenog Ugovora, Astronomsko društvo Orion uvedeno je u posjed predmetnog objekta 12.01.2011. godine. Od 2013. godine, prema tada važećim propisima, uvedena je obaveza da svi zakupci, koji su do tada bili oslobođeni od obaveze plaćanja zakupnine, moraju plaćati zakupninu za korištenje poslovnih prostora sa pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo. Prema tome, navedeno društvo od oktobra 2013. godine imalo je obavezu da plaća cijenu zakupa u iznosu od 134,78 KM mjesečno sa PDV-om", saopćeno je iz općine.

Podsjećamo, iz Oriona su za Klix.ba kazali da je cijena zakupa bio razlog za odustajanje od upravljanja objektom.

"Astronomsko društvo Orion, dana 27.01.2016. godine podnosi Općini Stari Grad Sarajevo, zahtjev za raskid ugovora o korištenju predmetnih poslovnih prostorija. Shodno upućenom zahtjevu, Astronomsko društvo Orion, vratilo je predmetni objekat Općini Stari Grad Sarajevo, na dalje raspolaganje, dana 1.04.2016. godine. Obzirom da Astronomsko društvo Orion, u periodu od šest godina, nije otpočelo bilo kakve aktivnosti na dovođenju predmetnog objekta funkciji tražene namjene, kao i da u periodu od 2016/2017. godine, niko nije iskazao interes za dodjelu i sanaciju istog, Općina Stari Grad Sarajevo je postupila u skladu sa odredbama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/18). Naime, shodno članu 7. navedene Odluke, dana 23.04.2018. godine objavljen je Javni oglas, a predmetom istog bio je i objekat ''Trebević – Bistrik-kula''. Navedeni oglas objavljen je u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli i web stranici Općine. Prema tome, iz navedenog proizilazi, da su se na Javni oglas mogla prijaviti sva zainteresovana lica", rekli su iz Općine.

On naglašavaju da je shodno navedenom, postupak dodjele objekta ''Trebević – Bistrik-kula'' proveden na potpuno transparentan način u skladu sa pozitivnim propisima.

"Međutim, ukoliko je Astronomsko društvo Orion u mogućnosti obezbijediti potrebna finansijska sredstva za sanaciju Astronomske opservatorije na Trebeviću, Općina Stari Grad Sarajevo će iznaći modus da navedenom društvu dodjeli u zakup objekat Trebević – Bistrik-kula", zaključeno je iz općine Stari Grad.