Federalna vlada o sredstvima naplaćenim GSM licencom

F
FENA
19.11.2008. u 14:04
0
0
Federalna vlada o sredstvima naplaćenim GSM licencom
0
Federalna vlada o sredstvima naplaćenim GSM licencom Foto: Arhiv
Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Mostaru prihvatila Treće izvješće o provedbi Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine.
Od planiranih 25.600.000 konvertibilnih maraka, protekle godine je prikupljeno i na namjenski račun Direkcije cesta FBiH prebačeno 23.380.000 KM. Na ova sredstva ostvarena je i kamata od 25.370 KM, te je ukupno raspoloživi iznos bio 23.405.730 KM. Nakon dosadašnjih isplata, na namjenskom računu je ostalo 16.186.158,85 KM.

Nakon rasprave, Federalna vlada donijela je nekoliko odluka o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem iz GSM licence za 2007. godinu. Tako je općini Čelić na upravljanje i održavanje predata rekonstriurana cesta Drijenče-Tuzla (vrijednost 60.000 KM), a općini Trnovo pravac za Garež i Delijaš (150.000 KM). Općina Hadžići preuzima okončan 300.000 KM vrijedan projekt ceste za naselje Lokve i 200.000 KM vrijednu rekonstrukciju ceste za Lepenicu. Sarajevski kanton preuzima Sjevernu longitudinalu vrijednosti 500.000 KM, a nadležno lokalno ministarstvo dionicu Odžak-Prud (vrijednost 250.000 KM). Općina Odžak preuzima na upravljanje i održavanje općinske ceste (220.000 KM), a lokalna cesta za Jelaške (projekt vrijedan 59.998,25 KM) predaje se općini Olovo. Općina Kakanj preuzima tri projekta: cestu Vukanovići-Ivnica (699.994,95 KM), cestu za Bjelaviće (150.000 KM) i cestu Haljinići-Seoce-B. Polje (100.000 KM). Općini Novi Travnik predan je okončani projekt ceste za Ćakiće (100.000 KM).

NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SISTEMA OBRTNOG REGISTRA (ISOR)

U Informaciji o rekonstrukciji i nadogradnji Informacijskog sistema obrtnog registra (ISOR) Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koja je danas razmatrana na sjednici Federalne vlade, ističe se da je cilj izrade i implementacije ISOR-a smanjenje troškova uspostave i vođenja Obrtnog registra, povećanje kvalitete usluge građanima, uspostava fleksibilne strukture, te ubrzavanje i pojednostavljivanje procesa izdavanja odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti.

Do sada su izvršene 64 instalacije softwera, a takve aktivnosti predstoje u još 21 općini na području četiri kantona.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo trgovine zaduženi su danas da zajednički pristupe definisanju ciljeva i sačine plan aktivnosti za izradu i implementaciju informacionih sistema iz svojih nadležnosti, a u cilju unifikacije registracije fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost. To se prije svega odnosi na izradu i instaliranje Informacionog sistema Trgovačkog registra.

UGOVOR S MICROSOFTOM

S ciljem snaženja informatičke podrške, Vlada FBiH donijela je danas tri odluke bitne za nastavak suradnje s Microsoftom u sljedećoj godini.

Prvom odlukom data je suglasnost na Premier Support ugovora s Microsoftom u 2009. godini, a drugom je za potpis ovog dokumenta ovlašten premijer FBiH.

Treća odluka odnosi se na imenovanje Radnog tima za realiziranje Projekta e-Pisarnice. Ovim projektom osavremenjuje se rad Vlade FBiH.

O ANEKSIMA POTPISANIH UGOVORA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U FBiH

Vlada Federacije BiH je na 67. sjednici usvojila Izvješće o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 30.6.2008. godine. Tada je, Vlada zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da dopuni Izvješće informacijom o aneksima potpisanih ugovora, njihovim sadržajem i razlozima donošenja.

U danas prezentiranom dopunjenom Izvještaju se ističe da prikupljeni podaci govore o relativno malom broju aneksiranih kupoprodajnih ugovora iz privatizacije (103 ili sedam posto, od ukupnog broja potpisanih ugovora u maloj privatizaciji).
Kupoprodajni ugovori iz domena velike privatizacije - većinski dionički kapital poduzeća i poduzeća u cjelini - aneksirani su u 157 slučajeva, što predstavlja 35 posto od ukupnog broja ugovora potpisanih u velikoj privatizaciji. Najčešći razlog je preciziranje podataka o imovini radi uknjižbe vlasništva, a kod poduzeća izmjena obaveze investiranja - struktura i rokovi.

Izmjena temeljnih obaveza (cijena, zapošljavanje, investicije) kod privatizacije imovine poduzeća kao razlog aneksiranja javlja se u 21 slučaju ili 16 posto. Te su izmjene izvršene u 86 slučajeva privatizacije preduzeća (od ukupno 173), što je za očekivati, s obzirom na složenost privatizacije većinskog kapitala poduzeća, posebice njihovog tehničko-tehnološkog stupnja i kondicije postrojenja i opreme, finansijske situacije i tržišne pozicije u momentu privatizacije, ali i u postprivatizacijskom periodu.

Vlada je danas zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da za svako preduzeće iz njene nadležnosti pojedinačno predloži mjere ili postupke koje će Vlada poduzeti u cilju izvršavanja obaveza iz ugovora o privatizaciji, te da za preduzeća iz kantonalne nadležnosti prezentira cjelokupne podatke, s naglaskom na izmjenu temeljnih obaveza iz kupoprodajnih ugovora.

DEVETOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U periodu od januara/siječnja do septembra/rujna ove godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi svih javnih prihoda, to jest poreza, taksi, doprinosa, naknada i ostalih javnih prihoda, prikupljeno je ukupno 4.697 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 12 posto u odnosu na ukupno prikupljene javne prihode u istom periodu prethodne godine. Izraženo u apsolutnom iznosu, to predstavlja povećanje od 507,4 miliona KM.

ako je ukupno povećanje prihoda veoma značajno, njegovo ostvarenje je različito u odnosu na nive vlasti.

Najveći dio pripao je vanproračunskim fondovima (PIO/MIO i zavodima zdravstvenog osiguranja i upošljavanja) - 37 posto, zatim kantonalnim proračunima 32 posto, federalnom proračunu 20 posto, općinskim proračunima devet posto, dok se na ostale korisnike odnosi dva posto.

Prihodi Proračuna FBiH, bez prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja vanjskog duga i bez sredstava finansiranja, ostvareni su sa 918 miliona KM, što je za sedam posto ili za 49,2 miliona KM više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

Ukupni prihodi federalnog proračuna izvršeni su sa 60 posto. Porezni prihodi su u procentualnom iznosu izvršeni 63 posto, dok su neporezni prihodi zabilježili izvršenje od 61 posto.

Ukupno ostvareni javni prihodi u kantonima, uključujući i općine, za ovaj izvještajni period iznose 1.974 miliona KM, što predstavlja povećanje za devet posto, odnosno za 170,6 miliona KM u odnosu na prvih devet mjeseci 2007. godine. Analizirajući strukturu ostvarenih prihoda, vidljivo je da su javni prihodi po svim osnovama na nivou kantona, uključujući i općine, imali rast koji se kreće od tri posto, koliko je zabilježeno u Posavskom, pa do 30 posto u Livanjskom kantonu.

Prihodi vanproračunskih fondova po osnovi doprinosa za mirovinsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti u ovom periodu porasli su za 19 posto, odnosno za 284,9 miliona KM. Od ovog iznosa mirovinski fond ostvario je 158,2 miliona KM ili 19 posto više, fondovi zdravstvenog osiguranja ostvarili su 111,7 miliona KM ili 20 posto više i po osnovi doprinosa od nezaposlenosti ostvareno je 15 miliona KM ili 19 posto više. Ostale naknade imaju rast od 14 posto i naplaćene su u iznosu od 102,5 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajnije u proračunima svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U periodu januar/siječanj – septembar/rujan 2008. godine, raspoloživa sredstva Federacije BiH sa Jedinstvenog računa iznosila su nešto više od 1.959 miliona KM, što predstavlja povećanje od pet posto.

Dakle, vidljivo je da u ovom izvještajnom periodu javni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju umjereniji rast, pogotovo kad su u pitanju prihodi od indirektnih poreza.

PROJEKAT INFORMATIZACIJE DRUŠTVA U FBiH

Analiza pokazatelja u danas usvojenoj Informaciji o realizaciji ovog projekta ukazuje na činjenicu da je veći dio populacije Federacije BiH „informatički nepismen“, te da tri puta zaostajemo za ostalim zemljama Evropske unije.

Na osnovu podataka dostavljenih od internet provajdera na kraju 2007. godine u BiH je bilo ukupno 273.752 Internet pretplatnika. Poređenja radi, procenat korištenja Interenta u BiH je 20,9 posto, a prosječan broj Internet korisnika u zemljama EU 59,9 posto.

Prihvatajući Informaciju, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da, na osnovu današnje rasprave, pripremi zaključke kojima će se odrediti koraci ka poboljšanju stanja u oblasti informatičkog opismenjavanja.

PODRŠKA TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI

Vlada FBiH je, današnjim zaključcima, u potpunosti podržala napore Federalnog ministarstva okoliša i turizma usmjerene ka promociji zimskog turizma u BiH. Stoga je Vlada zadužila ovo ministarstvo da, kroz sufinanciranje, podrži središnju tradicionalnu manifestaciju “Otvaranje zimske turističke sezone u BiH”, koja će biti održana od 12. do 14.12.2008. godine.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O KRITERIJIMA I NAČINU VOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM RAZVOJNE BANKE FBiH

Pored toga što je u postojećoj Uredbi predviđeno da se kao kolateral, jemstvo, smatraju između ostalog i vrijednosni papiri izdani od strane Federacije BiH, sada je Uredba dopunjena i odredbom prema kojoj se kolateralom mogu smatrati i vrijednosni papiri izdani od kantona, gradova i općina.

Uvjet za to je da su obaveze po izdatoj bezuslovnoj garanciji i mjenici planirane kao proračunski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze, a u skladu sa važećim zakonima.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu turizma i okoliša odobrila utrošak sredstava u iznosu 9.727,26 KM sa namjenski otvorenog podračuna u okviru JRT. Sredstva su namijenjena za Projekat “Uvodna analiza za razvoj i uspostavljanje sistema upravljanja mazivim uljima” koji implementira ovo ministarstvo i o čijem toku je dužno podnositi polugodišnje odnosno godišnje izvještaje.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH danas je razriješila dosadašnji i imenovala novi Upravni odbor (u nepotpunom sastavu) Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Nakon zakonom propisane procedure, danas su imenovani: Marinko Petrić (predsjedavajući), Bojan Domić, Joso Damjanović, Mustafa Imširović, Asim Aljić, Davor Brnić i Šefkija Elezović (članovi). Ostale članove UO-a Vlada će imenovati nakon pristizanja prijedloga kandidata iz preostalih kantona.

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje o imenovanju međuresorne grupe za izradu izmjena i dopuna standardne klasifikacije zanimanja u FBiH. U grupu koja ovaj posao treba da završi u roku od 90 dana imenovani su: Drago Vrbić (predsjednik), Jasmina Khechan Babić, Zenan Šabanac, Ivan Čuljak, Galiba Karačić, Hidajeta Čolović, Velida Draško i Fadil Suljić (članovi), stoji u priopćenju iz Ureda za odnsoe s javnošću Vlade Federacije BiH.


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.
Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: