Turčin
Spol
Ženski
Boja avatara
c96d6d
Banovan
Ne
Registrovan
02.04.2013.
Komentari
4341
Komentari korisnika
@seven777 ahahaha Evo mala pomoć Klix novinarima i FUCZ, slika bombardovanja https://www.awm.gov.au/collection/C278495
Gledaj turaka, rodi ih majka srpkinja (onako tamnopute i buljave), a napravio ih babo osmanlija..
..nema me dugo, ali kada se vratim... cccccc ;)
Godina XVI – Broj 12 Ponedjeljak, 15. 3. 2010. godine S A R A J E V O ZAKON O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Ĉlan 20. U sluĉaju saobraćajne nezgode korisniku javne ceste koji se pridrţava saobraćajnih i tehniĉkih propisa utvrĊenih Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Sluţbeni glasnik BiH", br. 6/06) ili drugom zakonskom regulativom vezanom uz sigurnost saobraćaja na cestama i to: postavljena saobraćajna signalizacija na cesti, tehniĉka ispravnost vozila, kvalifikovanost i sposobnost vozaĉa, prilagoĊenost brzine stanju na cesti i vremenskim prilikama, poštujući princip da zaustavni put odgovara putu preglednosti - upravitelj ceste duţan je nadoknaditi štetu, ako je šteta nastala zbog nedostataka na cesti. Za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog ĉlana nedostatak na cesti u postupku dokazivanja štete mora utvrditi komisija saĉinjena od predstavnika upravitelja ceste, nadleţnog MUP-a i preduzeća koje je ugovorilo odrţavanje ceste. Ista komisija će utvrditi da li je otklanjanje tog nedostatka upravitelj predvidio Planom i programom odrţavanja cesta i ugovorio ili izvoĊaĉu radova naloţio da otkloni te nedostatke, u skladu sa Pravilnikom o odrţavanju cesta (ĉlan 47. ovog Zakona) i dinamiĉkim planom. Ukoliko je upravitelj planirao i ugovorio ili naloţio otklanjanje utvrĊenog nedostatka, nadoknadu štete iz stava 1. ovog ĉlana upravitelj moţe traţiti od preduzeće sa kojim je ugovorio odrţavanje ceste, sanaciju ili rekonstrukciju, ako je šteta nastala zbog propuštanja blagovremenog i kvalitetnog izvršenja ugovorenih radova. Korisnik ceste, odnosno organ sigurnosti saobraćaja koji je utvrdio nedostatak na cesti, koji je uzrokovao ili bi mogao uzrokovati štetu korisnicima ceste duţan je bez odlaganja o opasnosti na cesti na najbrţi mogući naĉin obavijestiti upravitelja ili deţurnu sluţbu preduzeća koje odrţava ceste.
@commie.10th @_xy_ Samo da bacim ublehu i pozdravim staro društvo.. :) @lik5555 Vidim i da je moj stari kliksaški oponent napredovao, sada ima tri cifre više u nizu.. P.S. Nije u Siriji, još je u Sarajevo, a bit će i dalje.. :)
@burnbabe Pozdrav, pozdrav! Prvi post nakon 25.04.2014. godine, hahahaa.. Dobar u svakom pogledu, ti ok!?
@burnbabe Deda u staračkom domu:"Šta želimo!?" Starci:"Da bolje pamtimo!" Deda u staračkom domu:"Kada želimo!?" Starci:"Šta želimo?" P.S. Đe si burnika, žene te ganjale.. :)
@Tuzlak Selam! Tu sam, posmatram iz ugla.. :))
@Ševćet Haljimi Ništa mi nije jasno.. :( http://www.klix.ba/vijesti/bih/za-1-maj-suncano-i-toplo-vrijeme-moguce-slabije-padavine/140423047
"Be water my friend, be water.."