Podrška razvoju
0

Vlada HNK izdvaja pola miliona KM za Aerodrom Mostar, ocijenjen kao strateški subjekt

V. K.
Foto: G. Š./Klix.ba
Foto: G. Š./Klix.ba
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona održala je danas 17. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen niz odluka, a jedna od njih tiče se i rada Aerodroma Mostar.

Na današnjoj, 17. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Izvještaja o radu Vlade za 2023. godinu te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru. Usvojen je i Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju HNK-a za 2023. godinu, dok Vlada nije dala saglasnost na Finansijski plan te agencije za tekuću godinu.

Nastavljajući pružati jaku podršku razvoju Aerodroma Mostar kao strateškog privrednog subjekta u Kantonu, Vlada je na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, sa pozicije ''Transfer drugim nivoima vlasti'', odobrila prenos 500.000 KM Gradu Mostaru za Aerodrom Mostar.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za plate uposlenih u osnovnim i srednjim školama, a predmetna se odluka odnosi na spremačice kojima je platni koeficijent povišen sa 1,21 na 1,31.

Donesena je i Odluka o visini plate i visini naknada za topli obrok i prevoz za asistente u nastavi za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u neto iznosu od 800 KM, dok će visina naknada za topli obrok i prevoz biti utvrđena u iznosu kao i za sve budžetske korisnike.

Također, usvojen je Izvještaj o radu Žalbenog vijeća Vlade HNK za period od 27.3.2023. godine do 27.3.2024. godine. Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje Aneksa Sporazuma o obročnom plaćanju dugovanja za najam poslovnih prostorija s Gradom Mostarom u iznosu od 125.476,32 KM za period od 1.7.2021. do 30.6.2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a usvojeno je niz odluka o odobravanju budžetskih sredstava za podršku organizacije naučno-stručnih skupova i simpozija. Usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2024. za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sa pozicije ''Sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo'' u iznosu od 177.000,00 KM za redovne mjesečne tranše.

Vlada je odobrila izdvajanje novčanih sredstava za podršku djelovanju Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales Mostar, Udruženja Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Sv. Josipa Radnik Čitluk, Centra za stara lica Podvelež Mostar te udruženjima Merhamet, Crveni križ HNK-a, Sigurnoj kući te Domu za stara i iznemogla lica Sveta obitelj.

Vlada je pružila podršku djelovanju Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje lica sa invaliditetom i drugih lica Stolac, te prihvatila prijedlog o korekcijama cijena usluga smještaja.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je dala saglasnost za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata iz oblasti kulture u iznosu od 240.000,00 KM te Javnoga poziva za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta u iznosu od 280.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je Program utroška novčanih sredstava podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza usvojena je Odluka kojom je Upravi za ceste odobreno 210.000,00 KM za nabavku automatskih brojača saobraćaja.

Danas je prihvaćen Izvještaj o provedbi Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, jačanja institucionalnih kapaciteta romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u HNK-u periodu 2021. – 2024. godina. Raspravljajući o spomenutom izvještaju, Vlada je pohvalila rad Stručnog tima za nadzor i provedbu Lokalnog akcionog plana, ohrabrujući ih da nastave sa aktivnostima još jačeg uključivanja romske zajednice u svakodnevni život i društvene tokove.