{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Funkcija upravljanja rizicima u CBBiH

9.7.2015. u 08:34
4
Funkcija upravljanja rizicima u CBBiH
4
Funkcija upravljanja rizicima u CBBiH
Centralna banka BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Rizik je stanje u kojem postoji mogućnost negativnog odstupanja od poželjnog ishoda koji očekujemo ili kome se nadamo. Stoga možemo reći da bi rizik postojao u finansijskom poslovanju mora da: bude moguć, izaziva ekonomsku štetu, bude neizvjestan i bude slučajan.
U dinamičnom poslovnom okruženju rizik je neizbježan, te se u okviru svog poslovanja CBBiH neminovno susreće sa različitim vrstama rizika iz kojih mogu proisteći negativni efekti na poslovanje banke. Zadatak CBBiH nije da izbjegne rizik, već da svojim bankarskim rizicima profesionalno upravlja.

Upravljanje rizicima u CBBiH ima za cilj da identifikuje neizvjesnost i upravlja šansama i prijetnjama u poslovanju banke. Proces upravljanja rizicima obuhvata identifikovanje, mjerenje i procjenu rizika s ciljem minimiziranja njegovih negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital.

Centralne banke su, kao i tradicionalne finansijske institucije, izložene različitim rizicima, međutim zbog činjenice da se radi o neprofitnim institucijama, centralne banke su riziku manje sklone.

Iz naglašene potrebe za što kvalitetnijom procjenom i upravljanjem rizicima, ali i kao odgovor na finansijsku krizu koja se pojavila tokom 2008. godine i koja je sa sobom donijela neizvjesnost i povećane rizike i na evropsko finansijsko tržište, CBBiH je 2009. godine formirala Odjeljenje za upravljanje rizicima, kao posebnu organizacionu jedinicu u čijem je djelokrugu upravljanje rizicima. Najveći dio aktivnosti ovog organizacionog oblika su aktivnosti u vezi sa procesom upravljanja deviznim rezervama.

Osnovni finansijski rizici koji prate ovaj važan proces su:
Kreditni rizik
Tržišni rizik
Operativni rizik

Kreditni rizik
Kreditni rizik predstavlja rizik neizvršavanja obaveza druge strane ili ugovorenih obaveza druge strane u ugovoru. CBBiH izložena je kreditnom riziku kroz ulaganja u depozite kod inostranih banaka, finansijsku imovinu raspoloživu za prodaju i ulaganja koja se drže do dospijeća. S obzirom da monetarna pasiva CBBiH u svakom momentu mora biti pokrivena deviznom aktivom, CBBiH primjenjuje veoma oprezan pristup prilikom preuzimanja kreditnog rizika.
Upravljanje ovom vrstom rizika ostvaruje se odabirom ugovornih strana prihvatljivog kreditnog rejtinga, ograničenjem roka, kontrolisanjem obima i dinamike investiranja, te ugovaranjem specifičnih odredbi kao sastavnog dijela ugovora. Kreditni rejtinzi se prate na dnevnoj osnovi i na snazi su stroga pravila poslovanja u slučaju da se kreditni rejting ugovorne strane smanji ispod minimalno propisanog.

Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti je rizik nemogućnosti konverzije aktive u novčana sredstva, u kratkom roku, kada je to neophodno. CBBiH kreira odgovarajući okvir za upravljanje likvidnošću. Zbog potrebe garantovanja konvertibilnosti KM, CBBiH dnevnu likvidnost obezbjeđuje ročnom usklađenosti deviznih rezervi uz konstantno nadgledanje stvarnih i projiciranih budućih novčanih tokova. Definisan je najmanji iznos likvidnog portfolija deviznih rezervi, te najmanji iznos koji se investira u instrumente kojima se određuje dnevna likvidnost. Kontinuirano se prati i analizira obim potreba za likvidnošću radi adekvatnog upravljanja i provjere da li je nivo potreba dobro procijenjen u periodu posmatranja, te vrši analiza stanja likvidnosti CBBiH za protekli period na dnevnom i mjesečnom nivou.

Tržišni rizik
Tržišni rizik predstavlja rizik da će promjena cijena na tržištu, kao što su kamatne stope, cijene finansijske imovine i kurs stranih valuta uticati na prihode banke ili na vrijednost ulaganja u finansijske instrumente. Cilj upravljanja tržišnim rizicima jeste kontrola i upravljanje rizicima u okviru prihvatljivih parametara, kako bi se optimizirao povrat. CBBiH izložena je deviznom i kamatnom riziku kao najvažnijim komponentama tržišnog rizika.

Devizni rizik
Devizni rizik predstavlja rizik promjene vrijednosti devizne aktive i pasive usljed promjena deviznog kursa.
CBBiH izložena je deviznom riziku kroz transakcije u stranim valutama. Upravljanje deviznim rizikom obavlja se usklađivanjem valutne strukture aktive i pasive. S obzirom da je devizna aktiva CBBiH pretežno u euru, a maksimalan iznos koji se može držati u drugim konvertibilnim valutama podložnim promjenama deviznog kursa ne smije prelaziti 50% ukupnog iznosa kapitala i rezervi CBBiH, čime se ograničava izloženost deviznom riziku.

Kamatni rizik
Kamatni rizik je rizik promjene neto vrijednosti portfolija vrijednosnih papira s fiksnim prinosom usljed promjene kamatne stope.
CBBiH izložena je kamatnom riziku investiranjem deviznih rezervi u depozite i dužničke instrumente koji, u zavisnosti od perioda investiranja, nose različite kamatne stope. Ovim rizikom se upravlja određivanjem prihvatljive dužine trajanja oročenja depozita i roka dospijeća dužničkih vrijednosnih papira u koje se investira. Pored navedenih finansijskih rizika, CBBiH posvećuje pažnju i procesu upravljanja operativnim rizicima i to na nivou banke kao cjeline.

Operativni rizik
Operativni rizik je vezan za nastanak negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke uzrokovan eventualnim propustima u radu zaposlenih, nepostojanju unutrašnjih procedura i procesa, lošim informacionim sistemom, te usljed nepredvidivih eksternih događaja. Upravljanje operativnim rizicima u CBBiH se vrši putem identifikacije, mjerenja, praćenja i kontrole operativnih događaja koji mogu dovesti do gubitka. Cilj upravljanja je pružanje indikatora i informacija koji omogućavaju CBBiH da identifikuje i nastoji preventivno djelovati na moguće rizike prije nego što oni negativno utiču na njene operacije i poslovanje.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Koristite li knjigu žalbe ako niste zadovoljni uslugom u prodajnom objektu?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: