VM utvrdio dopune Zakona o javnom RTV sistemu BiH

F
FENA
30.10.2008. u 13:51
0
0
VM utvrdio dopune Zakona o javnom RTV sistemu BiH
0
VM utvrdio dopune Zakona o javnom RTV sistemu BiH
Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas u Sarajevu Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH koji će predlagač, Ministarstvo komunkacija i prometa, dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.
Dopunom zakona od obaveze plaćanja RTV takse oslobađaju se domaćinstva-vlasnici prijemnika, čiji je najmanje jedan član domaćinstva osoba koja je trajno izgubila vid, što se dokazuje na osnovu potvrde koju izdaju nadležna tijela za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju kulturne politike u BiH i Aneks statističkih podataka o kulturi i umjetnosti, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Zaključeno je da se ova strategija objavi u Službenom glasniku BiH.

Strategija sa 20 tematskih cijelina iz svih segmenata kulture i umjetnosti, uključujući i međunarodnu saradnju i Aneksom statističkih podataka o kulturi, podsticaj je razvoju kulture u BiH.

Prioritet kulturne politike predstavlja deetatizacija, demokratizacija, decentralizacija, alternativni izvori finansiranja, harmonizacija zakonodavstva s EU i uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje.

Posmatrana u kontekstu dijela razvojne politike naše zemlje ova strategija važna je za razmjenu i plasman proizvoda kulture kao područja interesantnog za ulaganja.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 100.000,00 KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na ime podrške Agenciji za ravnopravnost polova BiH.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva pravde za formiranje Radne grupe za izradu Nacrta zakona o denacionalizaciji i zadužilo ministra pravde Barišu Čolaka da imenuje Radnu grupu za izradu Prijedloga zakona o denacionalizaciji.

U sastav radne grupe, pored predstavnika Ministarstva pravde, uključit će se predstavnici Ministarstva finansija i trezora, Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Zadužena je radna grupa da pripremi tekst prijedloga zakona o denacionalizaciji u roku od dva mjeseca od dana njenog uspostavljanja i dostavi ga Vijeću ministara BiH na razmatranje i upućivanje u daljnju proceduru.

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne informacije Direkcije za evropske integracije o određivanju međunarodnih privremenih, odnosno restriktivnih mjera od strane institucija Evropske unije prema licima optuženim pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a koja nisu dostupna tom sudu te njihovih pomagača u izbjegavanju dostupnosti tom sudu.

Dostavljanjem ove dvije informacije, Direkcija za evropske integracije ispunjava obavezu pristeklu iz Zakona o primjeni određenih privremenih mjera radi efikasnog provođenja mandata MKSJ o obavještavanju Vijeća ministara i Predsjedništva BiH o određivanju međunarodnih restriktivnih mjera.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o radu Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u BiH za period od 1. januara do 30. juna 2008. godine.

Izvještaj, kao informacija dostavit će se svim resornim ministarstvima koja su vodila prvostepeni postupak i donosila odluke o dodjeljivanju državljanstava BiH kao i nadležnim pravosudnim organima radi nadležnog postupanja.

U izvještaju se navodi da je Državna komisija za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u prvih šest mjeseci ove godine izuzela 19.182 predmeta od prvostepenih organa, od čega je 1355 bilo predmet revizije.

U postupku revizije Državna komisija je za 20 predmeta donijela odluke o oduzimanju državljanstva, a u ostalim predmetima utvrdila da ne postoje razlozi za oduzimanje državljanstva BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o postupku, načinu evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih poklona čija je vrijednost veća od 200,00 KM.

Zadužen je predlagač, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, da u skladu s diskusijom sa sjednice pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o sukobu interesa u dijelu koji se odnosi na reguliranje ovog pitanja.

Pravilnikom je propisano da su primljene poklone čija je vrijednost veća od 200 KM izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici obavezni su prijaviti i predati instituciji u kojoj obavljaju povjerenu javnu funkciju.

Institucije kojoj su predati pokloni dužne su preuzete poklone popisati i uz spisak u kome u iskazani podaci o poklonu, davatelju i primatelju, odmah dostaviti Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH, koji je zadužen za njihovo čuvanje.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti Raiffeisen Bank dd Sarajevo BiH za kreditno zaduženje od 10 miliona eura kod Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje investicija vezanih za stambene potrebe stanovništva u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti Volksbank BH d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Evrope u iznosu od 15 miliona eura za finansiranje investicija vezanih za kreditiranje poslova u sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti za aktivnosti i projekte Evropske investicione banke u BiH (EIB) - odobravanje globalnog zajma Unikredit Leasing BiH GL.

Globalni zajam EIB-a, vrijedan 30 miliona eura namijenjen je odobravanju kredita i finansiranju projekata u malim i srednjim preduzećima koje zadovoljavaju kriterija EIB-a, a čija djelatnost obuhvata trgovinu i usluge, industriju, zaštitu životne sredine i racionalnu upotrebu električne energije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenovalo je članove Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata (CIP) u oblasti visokog obrazovanja.

U Upravni odbor na period od tri godine imenovani su Sead Maslo, Milenko Radević i Vlado Rogić, a na period od dvije godine Milena Raković i Dunja Galić, dok su na period od godinu dana imenovani Rašid Hadžović i Olivera Petrović.

Imenovanje je izvršeno u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje UO CIP-a kojom je precizirano trajanje mandata članovima prilikom prvog imenovanja.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova i Ured za zakonodavstvo da pripreme rješenje o imenovanju članova UO CIP-a.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, utvrdilo je Prijedlog rang liste najboljih kandidata za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog rang liste Parlamentarnoj skupštini BiH u proceduru imenovanja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenovalo je Nihada Fejzića za direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, a za zamjenike direktora Jugoslava Vuka Tepića i Borisa Ćurkovića.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenovalo je Maju Stojkić za direktoricu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Za zamjenike direktora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje imenovani su Alisa Ibraković i Slavica Ivošević-Nježić.

Vijeće ministara BiH, u skladu s prijedlogom Agencije za državnu službu, za direktora Arhiva BiH imenovalo je Šabana Zahirovića, a za zamjenika direktora Dušana Vržinu.

Vijeće ministara upoznalo se o Informaciji Ministarstva finansija i trezora o problematici primjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i, između ostalog, zadužilo budžetske korisnike i Ministarstvo finansija i trezora da svim uposlenim koji koriste porodiljsko odsustvo omoguće korištenje zdravstvene i socijalne zaštite, najmanje u obimu propisanom zakonima koji se primjenjuju na nižim nivoima vlasti, uz obavezu poduzimanja tužbi prema organima nižih nivoa vlasti koji ne provode zakonske obaveze.

Istovremeno, preporučeno je svim nivoima vlasti da poboljšaju stepen zdravstvene zaštite i zaštite porodilja i majčinstva, kao i da omoguće harmonizaciju primjene ovih prava na čitavom teritoriju BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku za kupovinu objekta za potrebe ambasade i misije BiH u Briselu. Odlukom je odobrena kupovina objekta površine 1.792 kvadratna metra u Briselu po cijeni od 4.000.000 eura.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaja vlasti BiH na komentare i upite Evropskog komiteta za prevenciju torture i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) - periodična posjeta BiH od Komiteta koja je obavljena 2007. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavit će ovaj izvještaj Sekretarijatu Evropskog komiteta za prevenciju torture i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja do 31. oktobra, da bi Komitet za prevenciju torture Izvještaj vlasti BiH razmotrio na svojoj slijedećoj plenarnoj sjednici početkom novembra, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.
Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: