{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Vijeće ministara BiH donijelo Program rada za 2009. godinu

F
29.1.2009. u 15:59
0
2
Vijeće ministara BiH donijelo Program rada za 2009. godinu
0
Vijeće ministara BiH donijelo Program rada za 2009. godinu
Vijeće ministara BiH u prvom dijelu današnje 74. sjednice u Sarajevu, kojom je predsjedavao Nikola Špirić, donijelo je Program rada za 2009. godinu.
Sjednica Vijeća ministara BiH je, zbog ranije preuzetih i neodložnih obaveza predsjedavajućeg i ministara, prekinuta i bit će nastavljena u četvrtak, 5. februara, nakon ćega će biti održana i 75. sjednica Vijeća ministara BiH.

Programom rada Vijeća ministara BiH za ovu godinu predviđeno je razmatranje 101 prijedloga zakona, 196 podzakonskih i drugih normativnih akata i 220 međunarodnih sporazuma. U procesu evropskih integracija koje će zajedno s aktivnostima usmjerenim ka punopravnom članstvu u NATO-u biti u fokusu rada Vijeća ministara BiH u ovoj godini predviđeno je utvrđivanje ili usvajanje više od 55 dokumenata, koji se odnose na obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Privremenog sporazuma i Evropskog partnerstva.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanju međunarodnih ugovora, koji će Ministarstvo vanjskih poslova, nakon što ugradi uzmjene prihvaćene na sjednici, dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Riječ je o novom zakonu, koji je usklađen s praksom pravnih sistema zemalja EU i relevantnim bečkim konvencijama, kao i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

Zakonom će, između ostalog, biti ubrzan proces ratifikacije međunarodnih ugovora, što je od velikog značaja za međunarodne finansijske ugovore, jer sadašnja praksa pokazuje da je ovaj proces zbog višemjesečnog gubitka vremena usporavao implementiranje važnih projekata u BiH.

Donošenjem ovog zakona prestat će važiti odredbe Zakona o postupku, zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora iz 2000. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, nakon što ugradi uzmjene prihvaćene na sjednici, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona bit će poboljšano koordiniranje i blagovremena dostupnost informacija, čime se želi doprinijeti unapređenju budžetske discipline u institucijama BiH. Istovremeno se izmjenama i dopunama usklađuju odredbe ovog zakona sa zakonima u ovoj oblasti koji su usvojeni nakon 2004. godine, kada je donesen Zakon o finansiranju institucija BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog Revidirane strategije provođenja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice s predloženim izmjenama, proslijediti Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da, u roku od tri mjeseca nakon usvajanja dokumenta u Parlamentarnoj skupštini BiH, sačini plan završetka procesa održivog povratka za period 2009. -2014. godina s procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje, prema usvojenim principima, na području cijele BiH.

Na isti način Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u saradnji s entitetskim ministarstvima, sačinit će Akcioni plan za korištenje i ostalih prava iz Aneksa VII uključujući prava na kompenzaciju i pravičnu naknadu za uništenu imovinu za period 2009. do 2014. godine, s procjenom neophodnih sredstava za njegovo provođenje za cijelo područje BiH. Akcioni plan bit će sastavni dio ove strategije. Također, ovo ministarstvo zaduženo je da preduzme i koordinira i sve druge potrebne aktivnosti s ciljem implementacije preporuka sadržanih u Revidiranoj strategiji.

Revidirana strategija provođenja Aneksa VII na kojoj je radilo oko 150 osoba iz nadležnih ministarstava na svim nivoima vlasti u BiH i nevladinog sektora, uz podršku međunarodne zajednice, najznačajniji je dokument koji detaljno uređuje sva pitanja vezana za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Ugovora između BiH i Crne Gore o dvojnom državljanstvu.

Predlagač, Ministarstvo civilnih poslova, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika ugovora predložen je ministar Sredoje Nović. Zaključivanjem ovog ugovora Bosna i Hercegovina omogućit će svojim građanima da sačuvaju, odnosno i ubuduće stječu državljanstvo Crne Gore u skladu sa zakonima dviju država i Evropskom konvencijom o državljanstvu, kojoj je BiH pristupila. Ugovorom se i građanima Crne Gore na isti način omogućava zadržavanje i stjecanje, uz crnogorsko, i bh. državljanstva.

Dvojni državljani vojnu ili drugu obavezu, prema ugovoru, izvršavat će u državi ugovornici u kojoj imaju prebivalište.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu za Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD).

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić. Iznos kredita je 11,1 miliona američkih dolara s rokom otplate od 20 godina uz pet godina grejs perioda. Cilj projekta jeste povećanje zaposlenosti seoskog stanovništva i unapređenje rada malih proizvođača mlijeka, voća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šumskih plodova, kao i malih i srednjih proizvođača u sektoru mljekarstva u FBiH i RS.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o restriktivnim mjerama ulaska i tranzita preko teritorije BiH radi efikasnog provođenja mandata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih posloav BiH da od Vijeća EU zatraži informaciju u vezi s ažuriranjem spiskova uhapšenih osoba koje su optužene za ratne zločine i njihovih pomagača. Ovo je nova odluka usklađena s odlukama Vijeća EU iz 2008. godine, a donesena je kako zbog usklađivanja s evropskim propisima tako i zbog činjenice da je prestala važiti ranija odluka Vijeća ministara BiH iz augusta 2008. godine, koja je regulirala ovo pitanje.

Odlukom se uvode restriktivne mjere koje je usvojilo Vijeće Evropske unije radi sprečavanja ulaska i tranzita preko teritorije BiH 34 pojedinca, koja učestvuju u pomaganju licima u bijegu optuženim za zločine ili koji postupaju na način koji može omesti MKSJ u efikasnom provođenju mandata.

Nadležni organi u BiH, naročito Granična policija BiH, preduzet će sve potrebne mjere radi sprečavanja njihovog ulaska ili tranzita preko teritorije BiH, ako nisu državljani BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Prema ovoj odluci, najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH u ovoj godini je 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Strateškog plana BiH za harmonizaciju poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja i Operativnog programa BiH za harmonizaciju poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja (2008.-2011.), koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguranje okvira za postepeno usklađivanje politika, programa, institucija, zakona, sistema i službi u BiH s uslovima koji su na snazi u Evropskoj uniji.

Strateški plan, između ostalog, osigurava okvir za implementaciju predaktivnosti IPA-e (Instrument za predpristupnu pomoć) za ruralni razvoj, koje bi do 2011. godine omogućile uspostavljanje temeljnih uslova za prihvatanje fondova EU namijenjenih za to.

Ciljevi Operativnog programa su postepena harmonizacija sektorskih politika i mehanizama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou u BiH i s EU te progresivno uspostavljanje odgovarajućih institucionalnih struktura, kapaciteta, sistema i procedura na državnom nivou za koordinaciju i usmjeravanje predpristupnih priprema za harmonizaciju i postepeno usvajanje poljoprivrednog acquis communautaire.

Vijeće ministara BiH usvojilo je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Odluku o osnovama upotrebe elektroničkog potpisa i pružanja usluga ovjeravanja.

Ova odluka omogućava primjenu Zakona o elektroničkom potpisu, odnosno regulira cjelokupnu materiju podzakonskih propisa i u službi je razvoja "e-vlade" i elektroničkog poslovanja u BiH. Odlukom je detaljno regulirano pružanje usluga u vezi s elektroničkim potpisom i ovjeravanjem, kao i rad nadzornog tijela. Usvojenim rješenjima u izradi elektroničkog potpisa osigurana je primjena tehnoloških standarda u skladu sa standardima u zemljama članicama Evropske unije - ETSI standardi.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Komisije za uništavanje opojnih droga, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i bh. tima za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) o trenutnom stanju pregovora za pristupanje WTO-u s prijedlogom aktivnosti radi njihovog okončanja u 2009. godini.

Pregovarački tim BiH za pristupanje WTO-u, kao nosilac aktivnosti, zadužen je za intenziviranje bilateralnih pregovora o pristupu tržištu, prvenstveno sa zemljama članicama WTO Radne grupe za BiH s kojima je izvjesna mogućnost skorog zaključenja pregovora ili postizanja određenog napretka, kao i sa zemljama s kojima u toku 2008. nije bilo bilateralnih pregovora.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u saradnji s bh. pregovaračkim timom za pristupanje WTO-u, zaduženo je za pripremu programa diplomatske akcije na najvišem, ambasadorskom i ministarskom nivou, kojim bi se s jedne strane iskazalo jasno političko opredjeljenje da je pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji jedan od najvažnijih prioriteta u okviru integracionih procesa, a s druge strane kako bi se pokušala osigurati određena fleksibilnost ključnih zemalja članica WTO Radne grupe za BiH, a time i razriješile određene poteškoće koje stoje na putu okončanja ovog procesa.

Bh. pregovarački tim za pristupanje BiH u WTO, po ostvarenom napretku bilateralnih pregovora o pristupu tržištu, nastavit će multilateralne pregovore o vanjskotrgovinskom režimu BiH i plurilateralne pregovore o domaćoj podršci poljoprivredi i izvoznim subvencijama, s ciljem okončanja kompletnog pregovaračkog procesa u toku 2009. godine.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o svim aktivnostima u vezi s procesom pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji redovno će informirati Vijeće ministara BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: