{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđene izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

F
3.9.2009. u 19:20
0
0
Utvrđene izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH
0
Utvrđene izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH
Foto: Sarajevo-x.com
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, saopćeno je iz službe za informiranje u Vijeću.
Predlagač, Ministarstvo pravde, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Donošenjem ovih izmjena, Bosna i Hercegovina ispunit će još jedan uslov za liberalizaciju viznog režima i uskladiti legislativu u ovoj oblasti i rješenja u zemljama EU.

Sveobuhvatnim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH sistemski će, između ostalog, biti definirana mogućnost oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom te dopunjene odredbe koje se odnose na finansiranje i poticanje terorističkih aktivnosti, vrbovanje za njih, organiziranje terorističkih grupa i trgovinu ljudima.

Izmjene i dopune Krivičnog zakona pripremila je ekspertna radna grupa s ciljem da se pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini omogući efikasniji rad i na taj način doprinese boljoj sigurnosti građana u BiH, saopćeno je iz Vijeća.

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine koji će Ministarstvo pravde kao predlagač dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Donošenjem ovog zakona uređuje se pitanje raspodjele predmeta ratnih zločina među sudovima u BiH, čime će biti omogućeno efikasnije provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Izmjene se između ostalog odnose na uvođenje obaveznog pritvora nakon izrečene kazne zatvora od pet godina ili više.

Vraćanjem u zakon ranije propisanog rješenja želi se omogućiti efikasniji sudski postupak te spriječiti da lica osuđena za teška krivična djela u vrijeme čekanja izdržavanja kazne počine nova krivična djela ili napuste BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenom Zakona o upravi vrši se njegovo usklađivanje sa Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH te Zakonom o radu u institucijama BiH.

Vijeće je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti kao predlagač Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom se uređuje, promovira i štiti ravnopravnost spolova, garantiraju jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih lica bez obzira na spol u javnoj i privatnoj sferi društva te uređuje zaštita od diskriminacije na osnovu spola.

Izmjenama i dopunama ovog zakona decidirano je da su lica muškog i ženskog spola ravnopravna te naglašeno da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje 40 posto u tijelima odlučivanja i predstavljanja.

Izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova bh. legislativa u ovoj oblasti bit će usklađena s direktivama Evropske unije, preporukama Vijeća Evrope koje su usvojene nakon donošenja Zakona kao i Općim preporukama UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Također je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom RTV servisu.

Predlagač, Ministarstvo komunikacija i prometa, dostavit će prijedloge zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Usvajanjem izmjena i dopuna ovih dvaju zakona, oni će biti usklađeni s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine naglašeno je da će pri imenovanju generalnog direktora korporacije i odobravanju imenovanja lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru biti promovirana ravnopravna zastupljenost oba spola.

Ako u postupku zapošljavanja u korporaciji dva ili više kandidata podjednako ispunjavaju tražene uslove, generalni direktor će dati prednost kandidatu manje zastupljenog spola.

Izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine, uz odredbe o ravnopravnosti prilikom zapošljavanja, utvrđeno je između ostalog i da će se prilikom odabira programskih sadržaja i učesnika u emisijama ravnopravno uzimati u obzir interesi oba spola, kao i da će biti osigurana ravnopravno prisutnostvo oba spola u medijima.

Vijeće ministara tvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama koji će Ministarstvo komunikacija i prometa dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjene i dopune su predložene radi usaglašavanja s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, kao i s legislativom EU u ovoj oblasti.

Vijeće je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za period januar - juni 2009. godine.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Izvještaj Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Ukupno ostvareni prihodi institucija BiH u periodu od 1.1. do 30.6.2009. godine iznose 543.190.788 KM ili 52 posto u odnosu na prihode planirane budžetom, isključujući prenesene prihode iz prethodne godine.

U strukturi prihoda za finansiranje institucija BiH najveće učešće imaju prihodi od indirektnih poreza - 356.023.206 KM ili 65,54 posto.

Ukupni rashodi budžeta institucija BiH za prvih šest mjeseci 2009. godine iznose 420.693.694 KM ili 37 posto u odnosu na planirane rashode za ovaj period.

U strukturi ostvarenih rashoda na budžetske korisnike otpada 406.432.342 KM ili 96, 61 posto.

Direktni transferi izvršeni su u iznosu 10.540.971 KM, a rezerviranja u iznosu 3.720.381 KM.

Ukupno osigurana sredstva za servisiranje vanjskog duga u periodu januar- juni 2009. godine iznose 121.391.907 KM, od čega iz Federacije BiH 75.367.214 KM, iz Republike Srpske 45.704.572 KM, iz Brčko Distrikta BiH 71.398 KM i ostalo iz BiH 248.723 KM.

Dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u ovom periodu isplaćene su u ukupnom iznosu od 118.722.049 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 64,07 miliona KM (53,97 posto, a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova te bankarskih provizija 54,65 miliona KM (46,03 posto).

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas i Prijedlog osnova za vođenje pregovora i potpisivanje aneksa memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske komisije u BiH te Vijeća ministara BiH, odnosno Ministarstva finansija i trezora BiH, kao i entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH.

Predlagač, Ured koordinatora za reformu javne uprave, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen predsjedavajući Vijeća Nikola Špirić.

Aneksom Memoranduma za milion eura povećava se doprinos Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva za reforme uprave u 2009. godini tako da sada ukupno iznosi 2,5 miliona eura.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu za Projekt „Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu Ugljevik“ između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić. Iznos kredita alociranog za Termoelektranu Ugljevik u Republici Srpskoj je 94,2 miliona eura s rokom otplate od 30 godina, uključujući grejs period od deset godina i kamatnu stopu 0,55 posto godišnje.

Cilj projekta je smanjivanje zagađivanja zraka izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE Ugljevik BiH radi poboljšanja životne sredine i zadovoljavanja ekološke regulative EU.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Općine Bihać za projekt prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Bihaću.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Riječ je o bespovratnom finansijskom doprinosu KfW-a, vrijednom 17,5 miliona eura, koji će biti iskorišćen za unaprjeđenje životnih uslova stanovništva i zaštitu prirodnih resursa.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Vijeće je danas donijelo i odluku o visini naknada za izdavanje licenci, dozvola i potvrda o sigurnosti koje izdaje Regulatorni odbor Željeznica Bosne i Hercegovine.

Prema odluci, visina naknade za izdavanje licence za pružanje usluga željezničkog prijevoza je 8.000 KM, a naknada za izdavanje dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom iznosi 25.000 KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o izgradnji objekta za trajni smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i ukupnim troškovima za dovođenje objekta u funkciju.

Vijeće je prihvatilo procijenjenu vrijednost projekta u iznosu od 23.901.315 KM.

Ministri su prihvatili finansijsku konstrukciju realizacije projekta izgradnje objekta za trajni smještaj SIPA-e u Lukavici na način da se sredstva koja nedostaju za završetak ugovorenih obaveza za prvu fazu izgradnje i početak radova druge faze izgradnje objekta u iznosu od 2.283.965 KM osiguraju postupkom prestrukturiranja u okviru ukupnih rashoda budžeta SIPA-e za 2009. godinu, a da se ostatak u iznosu od 3.061.000 KM osigura budžetom institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu.

Agencija za istrage i zaštitu zadužena je da u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH ažurira program višegodišnjih kapitalnih ulaganja u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu.

Vijeće ministara je donijelo rješenje o imenovanju šefice Odsjeka za vodne resurse i turizam u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Brankice Pandurević za predstavnika Vijeća u Komisiji za upravljanje programom (RME) u Zajedničkom programu za osiguranje pristupa vodi.

Razmotrilo je informaciju Agencije za državnu službu BiH o isteku mandata rukovodećeg državnog službenika.

Agencija za državnu službu zadužena je da raspiše javni oglas za mjesto direktora Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) jer aktuelnom direktoru Harisu Bašiću mandat ističe 1. decembra 2009. godine.

Razmotrena je i informacija o isteku mandata direktoru i zamjeniku direktora Granične policije BiH.

Zaključeno je da se mandat direktoru Granične policije produži nakon 9. septembra ove godine do okončanja konkursne procedure za direktora i zamjenika direktora Granične policije BiH.

Istovremeno, Vijeće je uputilo zaključak Parlamentarnoj skupštini BiH kojim se zahtijeva da pokrene proceduru kako bi Nezavisni odbor nakasnije za tri mjeseca završio konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora Granične policije BiH, saopćeno je.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: