{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti

F
19.2.2009. u 14:39
0
0
Utvrđen Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti
0
Utvrđen Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti
Vijeće ministara BiH danas je na sjednici utvrdilo većinom glasova Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH.
Predlagač, Ministarstvo civilnih poslova, dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Kako je saopćeno iz VMBiH, donošenjem ovog zakona BiH će se aktivno uključiti u provođenje politike Evropske unije i njenih standarda u ovoj oblasti uz mogućnost ulaska u evropski istraživački prostor.

Tako će BiH dobiti mogućnost da iz EU fondova dobije sredstva za finansiranje naučnoistraživačkog rada u naučnim institucijama, ali i u malim i srednjim preduzećima i državnim kompanijama.

Prijedlogom zakona definirano je osnivanje Vijeća za nauku BiH kao savjetodavnog i stručnog tijela Ministarstva civilnih poslova.

VMBiH utvrdilo je Prijedlog ugovora između VMBiH i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obavezama korištenja voda iz javnih sistema za vodosnabdijevanje presječenih državnom granicom.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao predlagač, dostavit će Prijedlog ugovora Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Mladen Zirojević.

VMBiH i Vlada RH ovim ugovorom uredit će prava, obaveze i odgovornosti za korištenje voda s izvorišta koja se nalaze na teritoriji jedne države, a koja se koriste za javno vodosnabdijevanje na teritoriji dviju država.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između BiH i Crne Gore za 2008. godinu na osnovu Instrumenta za pretpristupnu pomoć - komponenta II prekogranična saradnja.

Prijedlog osnova bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Dragan Vrankić.

Sporazum se odnosi na podsticanje privrednog razvoja s naglaskom na turistički i ruralni razvoj, zaštitu okoliša i unapređenje kontakata na raznim nivoima i u sektorima privrede, kulture, obrazovanja i sporta, a dio sredstava namijenjen je za tehničku pomoć projektu.

Ukupna vrijednost programa procijenjena je na 1.294.117,00 eura, od čega se na BiH odnosi 588.235,00 eura, a na Crnu Goru 705.882,00 eura.

Program za BiH će s 85 posto, odnosno pola miliona eura, biti finansiran iz Instrumenta pretpristupne pomoći, a 15 posto, odnosno 88.235,00 eura, iz budžeta korisnika u BiH.

VMBiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između BiH i Hrvatske za 2008. godinu na osnovu Instrumenta za pretpristupnu pomoć-komponenta II prekogranična saradnja.

Prijedlog osnova bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Dragan Vrankić.

Sporazumom su određena dva prioriteta prekogranične saradnje i to stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i bolji kvalitet života i socijalnu koheziju, uključujući i tehničku pomoć projektu.

Ukupna vrijednost programa procijenjena je na 2.352.941,16 eura, od čega se po 50 posto, odnosno po 1.176.470,58 eura, odnosi na BiH i Hrvatsku.

Program za BiH će s 85 posto, odnosno milion eura, biti finansiran iz Instrumenta pretpristupne pomoći, a 15 posto, odnosno 176.470,58 eura, iz budžeta korisnika u BiH.

Također, utvrđen je i Prijedlog protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu, te Prijedlog protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu.

Predlagač, Ministarstvo sigurnosti, dostavit će pojedinačne prijedloge protokola Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za njihovog potpisnika predložen je ministar sigurnosti Tarik Sadović.

Ovo su provedbeni protokoli između BiH i Srbije, odnosno Crne Gore zaključeni na osnovu člana 34. Konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Evrope.

Zaključivanjem ovih protokola države regiona unapređuju saradnju u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala i uspostavljaju sistem efikasnije kontrole i nadzora državne granice.

VMBiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između BiH i Republike Srbije o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemaljama.

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Sven Alkalaj.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije.

Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

VMBiH utvrdilo je Prijedlog godišnje platforme o sigurnosno-obavještajnoj politici za 2009. godinu, koji će Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Godišnja platforma sa sigurnosno-obavještajnim smjernicama za rad Sigurnosno-obavještajne agencije BiH (OSA) predstavlja planski i usmjeravajući dokument koji priprema Vijeće ministara BiH, odobrava Predsjedništvo BiH i usvaja Parlamentarna skupština BiH, a kojima se usmjerava rad OSA-e.

Ovom platformom određuju se osnovni zadaci, ciljevi i prioriteti djelovanja OSA-e. Na osnovu Godišnje platforme OSA je dužna izraditi planove i programe za realizaciju postavljenih zadataka.

VMBiH donijelo je Odluku o dozvolama za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, koju je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa.

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi pod kojima Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) dodjeljuje operatorima GSM usluga dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (UMTS).

Dozvole će biti dodijeljene BH Telecomu-Sarajevo, Telekomu Srpske-Banja Luka i HT-u Mostar.

Prema Odluci, svaki operator na ime dozvole dužan je uplatiti iznos od po 15.000.000,00 eura u protuvrijednosti konvertibilne marke na dan uplate. Rok za uplatu je sedam godina od dana dobijanja dozvole uz grejs period od dvije godine. Nakon isteka grejs perioda ovi operatori će uplaćivati po tri miliona eura svake godine u periodu od pet godina.

VMBiH će posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, utvrditi raspodjelu ovih sredstava.

Usvojena je i Informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o novčanim pošiljkama bh. iseljeništva.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je, da u saradnji s predstavnicom međunarodnih institucija (UNDP, IOM, WB), preduzme aktivnosti za izradu studije/istraživanja o pitanju iseljeničkih novčanih pošiljki u BiH i predlože mjere njihovog efikasnog korištenja u razvojne svrhe BiH.

U Informaciji je konstatirano da dosadašnji priliv iseljeničkog novca u BiH ima značajan utjecaj na smanjenje siromaštva i poboljšanje eksternih performansi ekonomije.

Prema podacima Centralne banke BiH, bh. rezidenti su u 2003. godini primili 1,97 milijardi KM novčanih pošiljki zaposlenih u inozemstvu, dok je u 2007. godini po ovom osnovu u BiH pristigla 2,71 milijarda KM.

Vijeće ministara BiH upoznato je o problematici legaliteta dokumenata koje posjeduju građani s područja Kosova i njihove verifikacije u BiH.

Zadužen je predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova, da sačini uporednu analizu koja će sadržavati komparativni pregled rješenja država koje nisu priznale Kosovo, te da je dostavi na razmatranje Predsjedništvu BiH, koje je prema Ustavu nadležno za vođenje vanjske politike.

VMBiH dalo je saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje za davanje ovlaštenja Vanjskotrgovinskoj komori BiH - Udruženju međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta za izdavanje i garantovanje isprava za međunarodni cestovni prijevoz - TIR karnet i zaključivanje Sporazuma o garanciji za TIR karnet s Vanjskotrgovinskom komorom BiH.

Zaključeno je da se zatraži izvještaj o funkcioniranju Vanjskotrgovinske komore BiH.

Davanjem saglasnosti, VMBiH stvara uslove za primjenu Konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu TIR karneta (TIR karnet - Transport International par la Rout-carinski dokument kojim se pojednostavljuje carinske formalnosti u međunarodnom prijevozu robe).

Uspostavljanja TIR sistema u BiH obaveza je utvrđena Akcionim planom implementacije Srednjoročne razvojne strategije BiH.

VMBiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnost Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo da zaključi kreditni ugovor s Razvojnom bankom Vijeća Evrope, u iznosu od 20 miliona eura, za finansiranje investicija vezanih za kreiranje poslova u sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH kroz leasing aktivnosti.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da o ovom zaključku obavijesti Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo.

Data je saglasnost i Evropskoj investicijskoj banci (EIB) da zaključi sporazum o globalnoj pozajmici s Investicijsko-razvojnom bankom Republike Srpske u iznosu od 50 miliona eura radi odobravanja kredita malim i srednjim preduzećima i općinama u slabije razvijenim dijelovima RS-a koje zadovoljavaju kriterije EIB-a, a čija djelatnost obuhvata trgovinu i usluge, industriju, zaštitu životne sredine i racionalnu upotrebu električne energije.

Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da pripremi propisanu formu saglasnosti i da je u roku koji je određen Okvirnim sporazumom proslijedi EIB-u.

VMBiH prihvatilo je zahtjev Jasminke Džumhur za razrješenje s dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH zbog imenovanja na dužnost Ombudsmena za ljudska prava BiH i zadužilo Ured za zakonodavstvo da izradi rješenje o razrješenju.

Na prijedlog Agencija za državnu službu BiH, imenovana je Blaženku Mišković za zamjenika direktora Agencije za unaprijeđenje stranih investicija.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova BiH da u saradnji s Agencijom za državnu službu BiH, u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, odmah preduzme aktivnosti kako bi se proveo postupak javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora Državne regulatorne agencije za radijaciju i nuklearnu sigurnost.

VM je upoznato o inicijativi koju je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrao na 21. sjednici povodom rasprave o potrebi reguliranja pravnog statusa Službenog lista BiH.

Zaključeno je da Ministarstvo pravde pripremi i u roku od 60 dana dostavi nacrt zakona kojim bi se riješio pravni status Službenog lista BiH, u skladu sa zaključkom Doma naroda.

Istovremeno, traži se od Kancelarije za reviziju institucija BiH da izvrši reviziju finansijskog poslovanja Službenog lista BiH za 2007. godinu.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: