{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Utvrđen Nacrt zakona o sudskoj policiji FBiH

F
31.1.2008. u 17:51
0
0
Utvrđen Nacrt zakona o sudskoj policiji FBiH
0
Utvrđen Nacrt zakona o sudskoj policiji FBiH
Vlada FBiH je danas u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt novog zakona o sudskoj policiji budući da je dosadašnji ocijenjen kao nedovoljan pravni okvir za potpuno ispunjavanje ustavne uloge sudske policije u pomaganju sudovima i tužilaštvima u izvršavanju njihovih funkcija u krivičnom pravosuđu.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Ovoga puta se na cjelovit način regulira položaj, mjesto i uloga sudske policije u FBiH i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je odgovoran za upravljanje sudskom policijom te status i vršenje javnih ovlaštenja službenika sudske policije, u okviru obavljene reforme krivičnog pravosuđa.

Za razliku od dosadašnjeg, novi zakon ne sadrži odredbe o pomoći sudske policije ombudsmenima FBiH pošto su njihove nadležnosti prenesene na državni nivo. Istovremeno, u skladu s ovlaštenjima kantonalnih tužilaštava da vode istrage, nakon što je iz krivične procedure eliminiran istražni sudija, bilo je neophodno uspostaviti obavezu sudske policije da pomaže kantonalnim i federalnom tužilaštvu, s tim što je predviđeno da o tome predsjednik Vrhovnog suda, na zahtjev glavnog federalnog tužioca, sklapa poseban sporazum.

U pogledu prava i obaveza službenici sudske policije izjednačeni su s policijskim službenicima. Za preispitivanje odluka sudske policije ili njihovo nedonošenje nadležan je Odbor sudske policije koji uspostavlja predsjednik Vrhovnog suda FBiH kao tijelo nadležno za sve službenike ove policije u Federaciji.

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH
Dosadašnja praksa provođenja Zakona o državnoj službi, posebno s aspekta obavljanja revizije prema utvrđenom redoslijedu i rokovima, osnovni su razlog za izmjene i dopune ovog zakona koji je u formi Prednacrta zakona o državnim službenicima u organima državne službe u FBiH za današnju sjednicu Vlade FBiH pripremilo federalno Ministarstvo pravde.

Postojeći Zakon o državnoj službi pretrpio je višekratne izmjene i dopune pa je ocijenjeno svrsishodnijim da se ide na potpuno novi zakon. Pored otklanjanja uočenih nedostataka pojedinih zakonskih rješenja jedan od glavnih razloga je i njihovo usklađivanje sa strategijom reforme javne uprave koju su usvojile državna i entitetske vlade radi stvaranja učinkovitije i efikasnije državne uprave koja bi prvenstveno bila u službi građana.

Vlada je zaključila da se u Prednacrt zakona ugrade primjedbe i prijedlozi iz današnje rasprave, prije svega one koje se odnose na principe koji osiguravaju efikasniji rad državne uprave.

O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA
U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 25. jula 2007. kojim su podržane aktivnosti Vlade FBiH na restrukturiranju rudnika uglja kao sastavni dio restrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH, federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pripremilo a Vlada razmotrila Prednacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH u periodu od 2008. do 2014. godine.

Osnovni razlog za njegovo donošenje je teška situacija u rudnicima uglja u FBiH koju zbog visokih dugovanja, zastarjele tehnologije i strukture zaposlenog kadra rudnici ne mogu prevazići bez finansijske podrške Federacije BiH.

Vlada je danas podržala donošenje ovog zakona s tim da do sljedeće sjednice premijer FBiH, federalni ministar finansija i federalni ministar energije, rudarstva i industrije predlože realne izvore finansiranja s akcentom na modalitet otplate sredstava kojima bi se konsolidiralo stanje u rudnicima uglja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBiH
Danas predloženim i u parlamentarnu proceduru upućenim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH dopunjena je odredba kojom se u područja posebnog obilježja FBiH uvrštavaju i područja graditeljskog ili prirodnog naslijeđa koje, kao nacionalne spomenike, utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u skladu s Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Ovo rješenje sukladno je već postojećem po kojem federalno Ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost za izgradnju, između ostalog, građevina i zahvata na prostorima u granicama nacionalnih spomenika koje se utvrde odlukom Komisije, odnosno, na građevine i zahvate na područjima upisanim u Privremenu listu nacionalnih spomenika koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija.

Polazeći od toga da je Zakonom regulirano da se Prostorni plan BiH za period od 1981. do 2000. godine primjenjuje do donošenja Prostornog plana FBiH predloženo je i brisanje odredbe koja je ograničavala važenje planskih dokumenata donesenih do stupanja na snagu ovog zakona.

I DALJE NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU NA RAZINI BiH
Prednacrt okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH što ga je sačinila Radna skupina Vijeća ministara BiH u stručnom pogledu još ne osigurava izvršenje temeljnih funkcija zaštite i spašavanja na razini BiH prije svega u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, zaključila je danas Vlada FBiH nakon razmatranja ovog materijala.

Kako nisu u cjelini ispoštovana njezina ranija stajališta, kao ni stajališta i preporuke NATO-a federalna Vlada smatra da nije racionalno donositi zakon iz ove oblasti kojim se ne rješavaju pitanja bitna za BiH i sve njezine građane.

Stoga Vlada FBiH zahtijeva od Ministarstva sigurnosti BiH kao predlagača ovog zakona da u suradnji s federalnom Upravom civilne zaštite i drugim stručnim tijelima ponovo razmotri ponuđeni tekst i po potrebi predloži Vijeću ministara BiH utemeljenje nove stručne radne skupine koja će usuglasiti postojeći ili pripremiti novi tekst.

Vlada FBiH zadužila je federalnu Upravu civilne zaštite da o današnjim zaključcima izvijesti Ministarstvo sigurnosti BiH.

GRANT IZNOSI ZA KAPITALNE INVESTICIJE
Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava "Grant federalnoj Direkciji cesta za kapitalne investicije" od 32.252.642 KM iz iznosa utvrđenih budžetom FBiH za 2007.

Ovim programom utvrđuje se Lista projekata magistralnih cesta koje će se finansirati putem JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo.

Riječ je o magistralnoj cesti M4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica "Kreka") - petlja Šićki Brod (4,8 km rekonstrukciju magistralne ceste M 18 Tuzla - Sarajevo (Šićki brod-Jošanica) dužine 107 km, izgradnji magistralne ceste M 17 Stolac - Neum (55 km) i izgradnji magistralne ceste M 14 Bihać - Bosanska Krupa, Srbljansko - Grmuški plato (25 km).

SUGLASNOST NA PLAN BH ŽELJEZNIČKE KORPORACIJE
Federalna Vlada današnjom je Odlukom dala suglasnost na Osnove plana poslovanja Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije za 2008.

Među aktivnostima Korporacije planiranim za ovu godinu su dodjela željezničkih pravaca za međuentitetski i međunarodni promet i utvrđivanje redova vožnje na ovim pravcima.

Bit će nastavljeno usuglašavanje sustava signalizacije, sigurnosti i telekomunikacija i pravila iz ove oblasti koja se koriste na entitetskim željezničkim mrežama.

Korporacija će, između ostalog, ispitivati međunarodne zahtjeve za učinkovitim prometom na koridoru 5-C.

SAGLASNOST NA KATALOG POTENCIJALNIH LOKALITETA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U FBiH
Vlada FBiH je Odlukom dala saglasnost na Katalog potencijalnih lokaliteta za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u FBiH koji je pripremilo federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji s federalnim Zavodom za geologiju.

Katalog je sačinjen na osnovu zaključaka Koordinacije za strategiju razvoja iz novembra 2007. radi određivanja potencijalnih lokaliteta za eksploataciju mineralnih sirovina te s naglaskom na njihov kvalitet i količinu.

Riječ je o nalazištima uglja u Bugojanskom bazenu, boksita na području Grmeča, olova u Olovu, olova, cinka i barita u Rupicama kod Vareša, zlata u Bakovićima kod Fojnice, gipsa u Biljanima kod Sanice, gline u Bilalovcu kod Busovače, termomineralnih voda u Tičićima i Ribnici kod Kaknja, u Gati kod Bihaća i Slavinovićima kod Tuzle te mineralnih voda u Jabuci kod Ustikoline, Dabravinama kod Vareša, Seljublju kod Kalesije i Klokotu kod Kiseljaka.

Odluka se odnosi i na termalne vode na područjima Kladuše, Butmira kod Ilidže i Olova. Federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i prostornog uređenja su zadužena svako u okvirima svojih nadležnosti za provođenje ove odluke koja će služiti kao osnova za propisivanje načina izdavanja odobrenja za istraživanje, odnosno, eksploataciju u skadu sa zakonima o geološkim istraživanjima i o rudarstvu.

O POLITICI ZAŠTITE DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA I PORODICA POD RIZIKOM RAZDVAJANJA
Federalna Vlada je razmatrala i prihvatila Dokument o politici zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom razdvajanja u FBiH od 2006. do 2016. za prvi četverogodišnji period koji je pripremilo federalno Ministarstvo rada i socijalne politike.

Ovaj dokument predstavlja integralni dio socijalne politike u FBiH u narednom periodu, a sačinjavaju ga principi i mjere ekonomskog, pravnog, naučnog, informacijskog i kadrovskog karaktera radi poboljšanja sistema dječije zaštite i kvaliteta zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.

Polazeći od potrebe da u ovoj oblasti treba stvoriti sistem koji je u skladu s UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta dokumentom je prednost data porodičnim oblicima zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja uz transformaciju dosadašnjih glomaznih institucija (domovi za nezbrinutu djecu) u humanije manje smještajne kapacitete.

Druga je promjena da se svi dosadašnji resursi dječije zaštite transformiraju u službe koje će se baviti prevencijom razdvajanja djece od roditelja. Dokument je sačinjen u saradnji s UNICEF-om koji je izrazio spremnost da podrži njegovu realizaciju.

Predviđeno je da reforma zaštite djece bez roditeljskog staranja traje deset godina i da se implemetira u tri perioda. U kratkoročnom i srednjoročnom će se periodu raditi na unapređenju položaja ovakve djece a u dugoročnom svu djecu bez roditeljskog staranja treba uključiti u sistem zbrinjavanja i zaštite.

PRIJEDLOG LISTE PRIORITETNIH ZADATAKA ZA MINIRANJE
Vlada FBiH je nakon razmatranja dala saglasnost na predloženu listu prioritetnih zadataka za deminiranje na području BiH u 2008. koju je pripremio Centar za uklanjanje mina u BiH na osnovu Strategije protuminskih akcija BiH od 2005. do 2009. godine.

Ova će institucija izvijestiti Vladu FBiH o realizaciji humanitarnog deminiranja i drugim protivminskim akcijama u BiH a u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH od marta 2005. prihvatit će i prioritet za deminiranje van predložene liste koji je u skladu sa zahtjevom Međunarodnog komiteta za traženje nestalih ili zahtjeva vlade kantona za deminiranje lokaliteta za koje su stvoreni uvjeti koji nisu postojalu kada se sačinjavala ova lista.

Za ovu godinu ukupno planirana površina za čišćenje od mina i tehničko izviđanje iznosi 24 a za trajno obilježavanje 35 kvadratnih kilometara.

Među utvrđenim prioritetima su, u prvoj kategoriji, humano deminiranje radi obnove i rekonstrukcije objekata za stanovanje, pratećih sadržaja, pristupnih puteva i minimalnog pojasa okolnog zemljišta u okviru granica logične geografske cjeline.

Od infrastrukturnih objekata zastupljene su trase puteva, elektro i vodovodna mreža, gasne i telefonske instalacije te sanacija grobalja i sakralnih objekata.

Obuhvaćene su i javne ustanove, šumsko i poljoprivredno zemljište te drugi prirodni resursi neophodni za egzistenciju lokalnog stanovništva.

Finansiranje ovog plana vršit će se pomoću donatorskih sredstava, sredstava budžeta institucija entiteta kao i iz drugih izvora.

O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Federalna Uprava za inspekcijske poslove je u 2007. za federalni budžet ostvarila 13,7 miliona konvertibilnih maraka prihoda. Od tog iznosa 9,7 miliona KM ostvareno je izdavanjem certifikata i uvjerenja a ostalo realiziranjem prekršajnih naloga.

Prošle godine su inspektori oduzeli robe u vrijednosti 10.300.000 KM, uništena je roba vrijedna 35.123,89 KM a zbog neodgovarajuće kakvoće privremeno je van prometa stavljena roba vrijedna 449.278,85 KM.

To se odnosi i na 396.000 KM vrijednu pšenicu kao i na 39.445 KM vrijedno ulje iz robnih rezervi. Inspektori u FBiH su u 2007. 161.483 pregleda te podnijeli 17 krivičnih prijava.

Na graničnim prijelazima je izvršeno više od 134 hiljade pregleda. Dvije akcije suzbijanja rada na crno rezultirale su prijavljivanjem na evidenciju mirovinskog i invalidskog osiguranja 61.881 uposlenih.

U kontroli nelegalnih rudarskih kopova zatvoreno je 17 jama i izrečene 24 zabrane rada. Zabranjen je rad i za 32 kamenoloma a zatvoreno njih sedam. Pri pregledu 765 benzinskih pumpi podneseno je jedanaest prijava.

NALAZI KONTROLE KANTONALNIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE
Federalna Uprava za inspekcijske poslove Vladi FBiH je dostavila Izvješće o inspekcijskom nadzoru kantonalnih službi za zapošljavanje proveden od 12. do 18. decembra 2007.

Akcijom u kojoj je sudjelovao 21 inspektor bili su obuhvaćeni Tuzlanski, Srednjobosanski i Kanton 10.

Zajednička je ocjena da se propisi iz oblasti zapošljavanja ne primjenjuju u cijelosti što se naročito odnosi na vođenje evidencije, provjeru osoba koje se prijavljuju kao nezaposlene i na brisanje s evidencije.

U Srednjobosanskom kantonu je utvrđeno postojanje dvije paralelne evidencije nezaposlenih utemeljene na nacionalnoj pripadnosti a te poslove vode, svaka za pripadnike svog naroda, uposlenik službe bošnjačke, odnosno, hrvatske nacionalnosti.

U zaključcima Izvješća konstatira se izrazito loše stanje u ovoj oblasti. Stoga će federalna Uprava za inspekcijske poslove Vladi FBiH predložiti plan kompletnog pregleda svih službi za zapošljavanje u FBiH.

U toj akciji aktivnu ulogu imali bi i federalni Zavod za zapošljavanje, tri federalna ministarstva (rada i socijalne politike, trgovine, te za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata) i odgovarajuća kantonalna ministarstva i inspekcije.

U PRVOJ POLOVICI 2007. U FBiH 120,7 MILIONA KM INOZEMNIH INVESTICIJA
U prvoj polovici 2007. u FBiH zabilježeno je 120,7 miliona konvertibilnih maraka inozemnih investicija od čega se 98,8 posto odnosi na društva s kapitalom većim od 100 miliona KM.

Ovo se kaže u Informaciji o inozemnim ulaganjima u FBiH za razdoblje od 1.januara do 30. juna 2007. sačinjenoj na temelju pokazatelja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vlada je danas zadužila federalno Ministarstvo trgovine da pripremi i dostavi informaciju koja će sadržavati pokazatelje za cijelu 2007. kako bi na toj osnovi mogli biti poduzeti određeni koraci.

PLAN PREMJERA I USPOSTAVLJANJA KATASTRA NEKRETNINA
Vlada FBiH je danas donijela Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za ovu godinu kojim su ovi radovi predviđeni u 60 općina.

Prema predviđenom sadržaju radovi obuhvataju obnovu gradske geodetske mreže, komasaciju zemljišta, izradu i rekonstrukciju topografskih karata, izradu projekta nivelmana visoke tačnosti kao i izradu modela podataka i digitalnih topografskih karata određenog mjerila, te digitalizaciju katastarskih planova u općinama.

Za ove potrebe utvrđena su u budžetu FBiH sredstva u visini od dva miliona KM. Federalna Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove vršit će na osnovu ovog plana ugovaranje, nadzor, tehničku kontrolu i prijem radova i o realizaciji podnijeti Izvještaj Vladi FBiH.

O UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA POTICAJ I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Izvještaj federalnog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku sredstava za poticaj i razvoj poduzetništva i obrta u 2007.

Nakon raspisanog javnog konkursa ovo je ministarstvo zaključilo 1.017 ugovora s korisnicima ukupno devet miliona konvertibilnih maraka namjenskih sredstava.

Za manifestacije i stručne publikacije utrošeno je 110 hiljada KM, za projekte inovacije 70 hiljada, za podršku projektima koje finansiraju drugi subjekti (kantoni, općine, gradovi ili udruženja) 500 hiljada KM dok je za razvojne projekte i obrazovanje u održivom razvoju podijeljeno 75 hiljada KM.

Sredstva su još data za podršku osnivanju komora (190 hiljada KM), transferu tehnologija i znanja (145.000 KM), poticajima poduzetništvu i poduzetnicima početnicima (450 hiljada KM), za poduzetništvo po projektima GENDER centra (700 hiljada KM), za opstanak malog gospodarstva i starih zanata (6,7 miliona KM) te za programe usmjerene ekosocijalnom tržišnom gospodarstvu (30 hiljada KM).

Vlada je danas razmatrala i usvojila i Informaciju ovog ministarstva o instalaciji informacionog sistema Obrtnog registra ISOR. Ovaj je sistem sačinjen radi smanjenja troškova, povećanja kvaliteta usluga građanima, uspostave fleksibilne strukture, ubrzavanja i pojednostavljivanja procesa izdavanja odobrenja za obrtničku djelatnost.

Zahvaljujući ovom sistemu moguće je dnevno ažuriranje podataka pa federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ima mogućnost uvida o stanju u svim kantonima. Tokom 2007. pobjednik na tenderu firma Luna.com izvodila je instaliranje sistema a do njegovog konačnog postavljanja potrebno je okončati rad u 21 općini na području četiri kantona.

PROJEKT ZA BORBU PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA
Na prijedlog federalnog Ministarstva unutarnjih poslova Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o izradi Projekta organizacionog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policijskih snaga u borbi protiv organiziranog kriminala te zadužila ovo ministarstvo da taj projekt i sačini.

FMUP će, također, u suradnji s federalnim Ministarstvom financija pripremiti i Vladi dostaviti Prijedlog odluke o odobrenju sredstava nužnih za izradu i realizaciju Projekta.

Kako bi se FMUP uspješno nosio s organiziranim kriminalom nužna je dodatna obuka 60 policijskih službenika (inspektora) kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i federalne Uprave policije. Obuka će biti realizirana u suradnji s Univerzitetom u Sarajevu a organizirana i izvedena u sklopu nastavnog programa što će ga sačiniti Policijska akademija FMUP-a.

Za kvalitetniji rad odjela za borbu protiv organiziranog kriminala nužno je nabaviti opremu koju bi koristili u radu u borbi protiv ove vrste kriminala. Projekt bi bio realiziran tijekom cijele 2008.

POKRENUTI POSTUPAK DONOŠENJA PROPISA IZ OBLASTI STRATEŠKOG PARTNERSTVA
Vlada FBiH danas je razmotrila, prihvatila te Parlamentu FBiH uputila Informaciju o toku vođenja postupka odabira strateških partnera u skladu sa zakonima FBiH i BiH koju je sačinila Komisija formirana na 43. sjednici Vlade održanoj 23. januara 2008.

Osmočlana Komisija je nakon pregleda kompletne i relevantne dokumentacije konstatirala da u toku dosadašnjeg procesa vođenja postupka odabira strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u FBiH nije bilo kršenja propisa ni zakona FBiH i BiH.

U Informaciji koja je s kompletnom pripadajućom dokumentacijom dostavljena i Uredu visokog predstavnika Komisija konstatira da je federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije 27. februara 2007. objavilo Javni poziv za iskazivanje interesa za strateško partnerstvo u realizaciji novih investicionih projekata u elektroenergetskom sektoru a tekst poziva dostavljen je i na adrese 19 ambasada u BiH.

U toku daljih aktivnosti za izbor strateških partnera potrebno je odluke diferencirati po oblastima i normirati ih u skladu s njihovim sadržajem kako se ne bi stvarale nedoumice u pogledu predmeta odluke - šta je dodjela koncesije a šta strateško partnerstvo, kaže se u Informaciji.

ZAHTJEV ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE

Vlada FBiH danas je zaključila da Vrhovnom sudu FBiH uputi Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke - Rješenja Kantonalnog suda Sarajevo broj: 009-0-U.07.001 203 od 31. decembra 2007. donesenog u postupku zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom FBiH, pokrenutom po zahtjevu Rasima Gačanovića.

U obrazloženju se ističe da osporena Odluka Vlade FBiH nije konačni pojedinačni upravni akt kojim je odlučivano o pojedinačnom pravu Rasima Gačanovića nego akt raspolaganja vlasničkim pravima protiv kojeg se ne može voditi upravni spor kao ni postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom FBiH.

Sudska zaštita kod rješavanja ovakvih sporova osigurana je pred nadležnim sudovima u redovnom postupku. Budući da je u ovoj pravnoj stvari osigurana sudska zaštita u redovnom postupku (tužba Gačanovića Općinskom sudu Sarajevo od 27. decembra 2007. radi poništenja odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora) nije bilo uvjeta iz člana 60. Zakona o upravnim sporovima za vođenje postupka zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom FBiH.

Imajući u vidu da je na ovaj način osigurana sudska zaštita u redovnom postupku bez osnova su tvrdnje podnosioca zahtjeva Rasima Gačanovića o postojanju povreda čl. 6., 13. i 17. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Iz ovih razloga Vlada FBiH predlaže da Vrhovni sud FBiH uvaži njen zahtjev te preinači ili ukine spomenuto rješenje Kantonalnog suda Sarajevo i predmet vrati Kantonalnom sudu na ponovno odlučivanje.

IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O OSNIVANJU ESV-a
Federalna Vlada dala je danas suglasnost na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH.

Prema novim odredbama Sporazuma ESV ima predsjednika i tri dopredsjednika. Predsjednika socijalni partneri konsenzusom biraju iz reda istaknutih javnih, znanstvenih, gospodarskih i kulturnih radnika a na prijedlog bilo kojeg od partnera u Sporazumu.

Predsjednik ESV nema pravo glasa, bira se na četverogodišnje razdoblje uz mogućnost neograničenog broja mandata. Izmjene i dopune Sporazuma stupit će na snagu kada ih potpišu premijer FBiH, Savez samostalnih sindikata BiH i Udruga poslodavaca BiH.

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava koja su učešće Vlade u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica u zaštiti kulturnog i graditeljskog naslijeđa.

Sredstva u ukupnom iznosu od 6,39 miliona KM utvrđena su za federalno Ministarstvo prostornog uređenja u Budžetu FBiH za ovu godinu.

Federalno Ministarstvo prostornog uređenja će ih transferirati korisnicima na osnovu posebnog Ugovora a njihova je obaveza da ovom ministarstvu dostavljaju tromjesečne i konačne izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava.

Federalno Ministarstvo će o realizaciji projekta izvještavati Vladu FBiH.

Prema Programu najveći će iznos od po 400 hiljada KM biti dodijeljen općinama Visoko i Ravno za stari grad "Visoki", odnosno, pećinu Vjetrenica a zatim s 300 hiljada KM slijedi Općina Jajce za projekat tvrđave, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: