{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Usvojene izmjene zakona, sada se prvo plijeni pokretna, pa nepokretna imovina

F
5.10.2010. u 13:24
0
2
Usvojene izmjene zakona, sada se prvo plijeni pokretna, pa nepokretna imovina
0
Usvojene izmjene zakona, sada se prvo plijeni pokretna, pa nepokretna imovina
Foto: Sarajevo-x.com
Vijeće ministara BiH danas je na sjednici utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, koji je predložio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje s ciljem osiguranja kvalitetnije naplate dugovanja po osnovu indirektnih prihoda.
Kako je saopćeno nakon sjednice, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

S ciljem efikasnijeg načina naplate duga ovim zakonom, između ostalog, predložena je izmjena u redoslijedu imovine za zapljenu na način da se prvo plijeni pokretna, a potom nepokretna imovina.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Cilj izmjena i dopuna Zakona je unapređenje postojećih procedura te prevazilaženje pojedinih nedorečenosti u postojećim odredbama, koje su identificirane u postupku primjene Zakona, a kojima bi se omogućilo njegovo dosljednije provođenje.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH s ciljem jasnijeg preciziranja nadležnosti u postupku primjene procedura po zahtjevu stranaka.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, kojim se u određenim slučajevima olakšavaju uslovi za stjecanje bh. državljanstva u skladu s Evropskom konvencijom o državljanstvu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Prema izmjenama, boravak u BiH kao uslov za stjecanje državljanstva BiH naturalizacijom s dosadašnjih 13 godina smanjuje se na 10 godina. Također je sa osam na pet godina smanjen ukupni boravak bračnog druga za olakšanu naturalizaciju, s tim da podnosilac zahtjeva ne predstavlja prijetnju za sigurnost ljudi.

Istovremeno se licima kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem, otpustom ili po sili zakona omogućava dobijanje državljanstva BiH ako imaju odobreni privremeni boravak na teritoriji BiH najmanje posljednje dvije godine ili stalni boravak.

Kako je saopćeno, ova izmjena važna je posebno zbog činjenice da BiH, zbog odbijanja drugih država, nikada nije zaključila ugovore o dvojnom državljanstvu s značajnim brojem država u kojima živi veliki broj naših građana.

Kako bi se onemogućilo da bh. državljanstvo dobiju kriminalci, ratni zločinci ili teroristi, dopunama Zakona propisano je da stranac za dobivanje bh. državljanstva mora predočiti dokaze da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH, da ima osiguran izvor prihoda za vlastito izdržavanje, da je izmirio sve porezne, odnosno finansijske obaveze te da mora potpisati izjavu da prihvaća ustavni poredak BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika s ugrađenim sugestijama Međureligijskog vijeća BiH.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona za pripadnike islamske, pravoslavne, katoličke i jevrejske vjeroispovijesti utvrđeno je ukupno po pet neradnih dana za obilježavanje tačno određenih vjerskih praznika u toku godine.

Tako je za pripadnike islamske vjeroispovijesti određen po jedan dan za Novu hidžretsku/muslimansku godinu, za dan rođenja Muhameda, za Ramazanski bajram i dva dana za Kurbanski bajram.

Za pripadnike pravoslavne vjeroispovijesti određen je po jedan dan za Božić, za Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, za Duhove, za Veliki petak i za Vaskrs.

Za pripadnike katoličke vjerospovijesti po jedan dan je određen za Bogojavljenje, za Tijelovo, za Uznesenje Blažene Djevice Marije ili Velike Gospe, za praznik Svi sveti i za Božić.

Za pripadnike jevrejske vjeroispovijesti određen je po jedan dan za Sukot, za Šavuot, za Pesah, za Roš Hašanu (Nova godina) i za Jom Kipur (Dan pomirenja).

Na ovaj način se obilježavanje vjerskih praznika želi urediti na državnom nivou, jer su ova pitanja u entitetima dosad bila regulirana na različite načine.

Donošenjem ovog zakona BiH će realizirati obaveze koje je preuzela potpisivanjem ugovora između BiH i Svete Stolice, odnosno između BiH i Srpske pravoslavne crkve, saopćeno je.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za zaključivanje Prvog amandmana na Sporazum o finansiranju između BiH i KfW-a za ustanovljavanje Evropskog fonda za BiH i Drugog amandmana na Sporazum o finansiranju i administriranju sredstvima Kreditnog garantnog fonda između BiH i KfW-a.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Na ovaj način u Evropski fond za BiH (EFBiH) transferirat će se sredstva u iznosima od 5.044.378,22 eura iz CGF-a I i naknadno 2.625.000,00 iz CGF-a II.

Sredstva će biti iskorištena za izgradnju infastrukture u općinama i za povećanje energetske efikasnosti malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u BiH do decembra 2015.godine.

Vijeće ministara BiH i Vlada Njemačke su krajem 2009. godine dogovorili da se sredstva kreditnog garantnog fonda CGF-a I, s obzirom da je istekao period KfW-ovog administriranja fondom, i CGF-a II (kad završi period administriranja 2012.godine) usmjere u Evropski fond za BiH.

Na sjednici je utvrdilo i Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o konzorciju radi implementacije Projekta "Fondovi Evropske unije i njihovo efikasno korištenje u BiH“.

Predlagač, Direkcija za evropske integracije, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložena direktorica Nevenka Savić.

Ovaj projekt bit će implementiran u okviru pomoći Republike Slovačke i bit će finansiran grantom ukupne vrijednosti 244.409, 45 eura. Planirano je da implementacija Projekta počne u oktobru 2010. godine, a njegov završetak bit će 31.10. 2011. godine.

Cilj Projekta je podizanje svijesti o EU fondovima, obučavanje radi stjecanja potrebnog znanja i vještina u korištenju EU fondova, što će u konačnici doprinijeti jačanju kapaciteta BiH u oblasti pripreme i implementacije projekta, kako za dostupne pretpristupne, tako i kasnije strukturalne fondove EU.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije i BiH o pristupanju Programu "Kultura 2007 – 2013“, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Sredoje Nović.

Program zajednice pod nazivom "Kultura 2007 - 2013" uspostavljen je radi unapređenja zajedničkog evropskog kulturnog prostora i saradnje kulturnih radnika iz zemalja članica Programa.

Cilj Programa je unapređenje prekogranične mobilnosti kulturnih radnika, podrška transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela te poboljšanje međukulturnog dijaloga.

Svake godine se u okviru Programa objavljuju konkursi za dodjelu sredstava namijenjenih projektima koje se odnose na scensku umjetnost, muziku, zaštitu kulturnog naslijeđa, likovnu umjetnost, književnost i prevodilačku djelatnost.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke – Projekt bolnica u Republici Srpskoj.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora postupit će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Kreditom Evropske investicione banke u iznosu od 100.000.000 eura bit će finansiran projekt izgradnje nove bolnice u Bijeljini te rekonstrukcija i opremanje Kliničkog centra u Banjoj Luci.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući četiri godine grejs perioda. Kredit je u cijelosti alociran na Republiku Srpsku.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Informaciju o stanju sigurnosti u BiH za prvih šest mjeseci 2010. godine u kojoj se ističe da je ukupna rasvijetljenost počinjenih krivičnih djela u BiH povećana za četiri posto u odnosu na raniji period i sada iznosi 67,4 posto.

Sigurnost u periodu januar - juni ove godine karakterizira smanjenje broja izvršenih krivičnih djela, povećanje ukupnog broja evidentiranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, blago smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa smanjenjem broja poginulih i povrijeđenih lica te smanjenje broja napada na ovlaštena službena lica.

Pojačane granične provjere, zajedničke patrole na granici sa susjednim zemljama i provođenje regionalnih policijskih istraga značajno su smanjili broj ilegalnih prelazaka granice, navodi se u ovoj informaciji.

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Izvještaj o radu Granične policije BiH za šest mjeseci 2010. godine, u kojem se ističe da je u ovom periodu registriran prelazak 22.210.858 lica preko državne granice, od čega na ulazu 11.220.294, a na izlazu 10.990.564 lica, što je za 283.202 lica ili 1,26 posto manje u odnosu na isti period 2009. godine.

Službenici Granične policije BiH u izvještajnom periodu identificirali su 744 lica za kojima su nadležni organi raspisali potjernice, raspise o traganju, zabrane prelaska državne granice ili se radi o sigurnosno interesantnim osobama.

Broj identificiranih lica je za 5,98 posto veći u odnosu na isti period prethodne godine, kada su identificirana 702 lica.

U prvih šest mjeseci ove godine registrirano je 1.396 stranaca kojima je odbijen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali propisane uslove na osnovu Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, što je za 569 lica ili 28,96% manje u odnosu na isti period prošle godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o implementaciji Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u BiH za period 2009. – 2011. godine.

Vijeće je prihvatilo prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se Sektor za promociju preduzetništva, čije je osnivanje predviđeno Strategijom za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH, od 2009. do 2011. godine institucionalno organizira u okviru Agencije za promociju stranih investicija u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da s Agencijom za promociju stranih investicija u BiH formira radnu grupu, čiji će zadatak biti priprema prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za promociju stranih investicija u BiH tako da se u nadležnosti i naziv Agencije ugradi promocija preduzetništva.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da obavi konsultacije s Delegacijom Evropske unije u BiH u vezi s podrškom implementaciji ovog prijedloga institucionalnog rješenja, koje je u skladu je sa zahtjevima koji za BiH proističu iz Evropskog partnerstva i usklađeno je s evropskom praksom.

Usvojena je i Informacija Ministarstva civilnih poslova u vezi s molbom Zemaljskog muzeja za osiguranje centralnog grijanja za sezonu 2010/2011 i zadužilo Službu za zajedničke poslove institucija BiH da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se Zemaljski muzej priključio na sistem grijanja institucija BiH za ovu sezonu.

Vijeće ministara BiH upoznato je o Odluci Ustavnog suda BiHo dopustivosti i meritumu broj:U-12/09 od 28. maja 2010. godine, kojom je ukinut član 35. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Odluka Vijeća ministara o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH.

S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da realizira obaveze Vijeća ministara BiH koje proizlaze iz navedene odluke, vodeći računa o roku u kojem je potrebno Ustavni sud BiH informirati o preduzetim mjerama.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Agencije za sigurnost hrane BiH o aktivnostima na uspostavi sistema za kontrolu genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje u BiH.

S tim u vezi, zadužena je Agencija za sigurnost hrane BiH da potpiše sporazum - protokol s nekom referentnom laboratorijom za genetički modificirane organizme, iz jedne od zemalja članica EU, koja će služiti kao referentna laboratorija za područje BiH dok neka od ovlaštenih laboratorija iz BiH ne dostigne nivo referentnosti i dobije ovlaštenja od Vijeća ministara BiH.

Agencija je zadužena da nastavi daljnju aktivnu koordinaciju s nadležnim organima BiH, entiteta i Brčko Distrikta po pitanju unapređenja sistema za GMO s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi i normalnog funkcioniranja unutrašnjeg tržišta BiH.

Zadužena je Agencija da, po potrebi, dodatno angažira domaće i strane stručnjake iz oblasti GMO-a s ciljem unapređenja sistema za kontrolu GMO hrane i hrane za životinje.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o imenovanju Milorada Tuševljaka za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske i zadužilo Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da Prijedlog odluke dostavi Paralmentranoj skupštini BiH.

Na sjednici je također usvojen Pravilnik o načinu dodjele sredstava za podršku stranim investitorima u BiH kojim su utvrđeni kriteriji, uslovi i način za dodjelu sredstava koja se osiguravaju iz Fonda za podršku stranim investitorima.

Kriteriji se definiraju u odnosu na broj novozaposlenih, područje instaliranosti investicija, vrijednost investicija, učešće izvoza u ukupnoj proizvodnji/uslugama i ekološki uticaj, te se vrednuju od dva do 20 bodova, tako da je najmanje moguće skupiti pet, a najviše 50 bodova.

Ostvarene bodove prate novčana sredstva koja se dodjeljuju u iznosima od 50.000,00 do 300.000,00 KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o tri ugovora o direktnim grantovima između Delegacije Evropske unije i Direkcije za evropske integracije BiH za tri bilateralna programa prekogranične saradnje iz sredstava za 2007. godinu.

Riječ je o programima "Podrška administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje Hrvatska - BiH“; "Podrška administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje Srbija - BiH“; i "Podrška administraciji, implementaciji, informiranju, promociji i evaluaciji programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora“.

Za ova tri bilateralna programa IPA – tehnička pomoć sredstva odobrenog granta iznose 220.000 eura, s tim da su osigurana dodatna sredstva iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2010. godinu za kofinansiranje projekata u ukupnom iznosu od 38.823,60 eura.

Vijeće je ovlastilo direktoricu Direkcije za evropske integracije Nevenku Savić da potpiše tri ugovora o grantovima za tri bilateralna programa prekogranične saradnje iz 2007. godine, kao i sve naredne ugovore o grantovima iz sredstava za tehničku pomoć za programe prekogranične/transnacionalne saradnje iz okvira druge komponente IPA-e, a u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora - po pitanju provedbenih ugovora.

U sklopu redovnog izvještavanja Vijeća ministara o implementaciji programa iz okvira druge komponente IPA-e, Direkcija za evropske integracije će uključiti i informacije o implementaciji grantova.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: