|

Sud BiH: Hamdo Dacić i drugi oslobođeni krivice

Sud BiH: Hamdo Dacić i drugi oslobođeni krivice
63
Klix.ba
22.12.2014. u 16:28
8
komentara
63

dijeljenja
Sud BiH: Hamdo Dacić i drugi oslobođeni krivice Foto: Arhiv/Klix.ba
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana odbacilo je kao neosnovanu žalbu Tužilaštva BiH te potvrdilo prvostepenu presudu u tački 1. i uvažilo žalbe branilaca optuženih Harisa Zornića i Can Acika.
Tako je presuda od 31. januara ove godine preinačena u tačkama II, II-6 presude, na način da su optuženi Haris Zornić, Can Acik i pravno lice Majorka d.o.o. Sarajevo oslobođeni od optužbe da su počinili krivično djelo pranje novca. Također, odbijena je optužba da je Acik počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 31. januara 2014. godine, optuženi Haris Zornić i Hamdo Dacić oslobođeni su optužbe da su počinili krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama, a optuženi Acik Can je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo iz člana 52. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.

Istom presudom optuženi Haris Zornić, Acik Can i pravno lice Majorka d.o.o. Sarajevo oglašeni su krivim za krivično djelo pranje novca, a optuženi Can Acik još i za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama.

S tim u vezi, Sud je optuženom Harisu Zorniću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, optuženom Acik Canu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci, a pravnom licu Majorka d.o.o. Sarajevo novčanu kaznu u iznosu od 100.000 KM.

Od optuženog Harisa Zornića i pravnog lica Majorka d.o.o. Sarajevo oduzeta je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 1.659.643,22 KM.

Optuženi Haris Zornić, Acik Can i pravno lice Majorka d.o.o. Sarajevo su obavezani da naknade troškove krivičnog postupka srazmjerno dijelu u kojem su oglašeni krivim.

Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnopravnim sankcijama, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja prihvati navode žalbe, te da pobijanu presudu ukine ili preinači u njenom oslobađajućem dijelu, te da optuženim izrekne dugogodišnje zatvorske kazne u okviru zakonom propisane vrste i visine kazne.

Branilac optuženog Harisa Zornića žalbu je izjavio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava, odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da se pobijana presuda preinači tako da se optužba odbije ili optuženi oslobodi od optužbe ili da se u činjeničnom supstratu izreke, činjenično stanje pravilno opiše i cijeni, te u skladu s tim, izmijeni u pogledu pravilne primjene materijalnog prava, a nadalje, u skladu s tim izmjenama izmijeni i odluka o krivičnopravnoj sankciji tako da se optuženi blaže kazni.

Žalbu je izjavio i branilac optuženog Can Acika, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće pobijanu presudu na osnovu člana 315. ZKP BiH ukine i odredi vođenje pretresa, ili pak pobijanu presudu preinači u odluci o kazni tako da optuženom Can Aciku za krivično djelo pranja novca izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a za krivično djelo stavljanja u promet opojnih droga izrekne uslovnu osudu.

Žalbu je, također, izjavio i zastupnik optuženog pravnog lica Majorka d.o.o. Sarajevo, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da se pobijana presuda preinači, tako da se pravna osoba Majorka d.o.o. oslobodi od optužbe.

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 19. septembra 2014. godine na kojoj su Tužilaštvo i branioci optuženih izložili žalbe i odgovore na žalbe, ističući da ostaju kod navoda i prijedloga iznesenih u pismenim podnescima.

Apelaciono vijeće je ispitalo žalbe u granicama žalbenih navoda, te je donijelo navedenu odluku.
Prijavi grešku


Komentari (8)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...