{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Smanjenje plata na državnom nivou

F
17.6.2009. u 14:11
0
13
Smanjenje plata na državnom nivou
0
Smanjenje plata na državnom nivou
Foto: Sarajevo-x.com
Vijeće ministara BiH danas je na 92. sjednici u Sarajevu utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji će Ministarstvo finansija i trezora BiH uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH po hitnoj proceduri.
Istovremeno, Vijeće ministara donijelo je Odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH i Odluku o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

Kako je saopćeno iz VMBiH, ovim setom mjera bit će smanjena primanja dužnosnika, državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou.

Tako će na državnom nivou biti ostvarene dogovorene uštede od 40 miliona KM na godišnjem nivou u skladu s ispunjavanjem zahtjeva koji je Međunarodni monetarni fond (MMF) postavio za zaključivanje stand-by aranžmana za period 2009.- 2012. godine.

Prema Odluci, osnovica za obračun plata sa sadašnjih 535,50 KM bit će smanjena na 498,10 KM, čime će se osigurati uštede u visini od 17,5 miliona KM u 2009. godini.

Topli obrok bit će smanjen sa sadašnjih 11,70 KM na osam konvertibilnih maraka za svaki dan proveden na radu, čime će se ostvariti uštede od 10 miliona KM.

Primjena ovih odluka vezana je za odobrenje stand-by aranžmana.

Izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH stvoreni su uvjeti za smanjenje regresa.

Također, ovim izmjenama Zakona u periodu trajanja aranžmana s MMF-om zaustavljeno je povećanje izdataka za plate po svim osnovama.

Prethodno je Vijeće ministara BiH na 91. sjednici dalo saglasnost na Sporazum o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, koji je predložilo Ministarstvo pravde.

Sporazum će potpisati predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i predsjednici entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta BiH te direktor Kliničkog centra Istočno Sarajevo.

Potpisivanjem ovog sporazuma bit će omogućeno korištenje 2.800.000 CHF koje je vlada Švicarske Konfederacije donirala za početak obnove i rekonstrukcije Specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Prihvat prvih forenzičkih bolesnika u ovu bolnicu iz cijele BiH očekuje se krajem 2009.
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je odluku o dodjeli 50.000 KM za učešće u humanitarnom programu "Noć hiljadu večera“.

Sav prikupljeni novac u ovoj humaniranoj akciji se udvostručuje putem Povjerilačkog fonda za deminiranje.

Na sjednici je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donesena odluka o osnivanju i imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka i potrebnih podzakonskih akata, koji bi bili usklađeni sa standardima EU.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici državnih ministarstava sigurnosti, pravde, vanjskih poslova, odbrane, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA).

Za predsjedavajućeg 10-člane Radne grupe imenovan je Mate Miletić iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo odluku o usvajanju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju (DTT) u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u BiH.

Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da proširi sastav ekspertne grupe koja je radila na pripremi Strategije sa članovima Vijeća ministara, Parlamentarne skupštine BiH, RAK-a, tri javna RTV servisa te predstavnicima komercijalnog sektora iz oba entiteta.

Zadatak novoformirane ekspertne grupe bit će izrada detaljnog akcionog plana koji će obuhvatiti sve korake u provođenju Strategije, uključujući aktivnosti s njihovim nosiocima, rokovima, izvorima i načinu finansiranja te zaduženja pojedinih institucija.

Strategija predviđa gašenje analogne radiodifuzije u UHF opsegu, najkasnije do 1. decembra 2011. godine.

Ovom strategijom za prelazak na digitalnu zemaljsku radiodifuziju predviđeno je djelomično subvencioniranje stanovništva prilikom kupovine DVB-T prijemnika.

Prema Strategiji, Javni RTV sistem vodit će aktivnosti uvođenja DTT-a, uključujući i informativnu kampanju u tom procesu.

Vijeće je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo odluku o uspostavljanju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH.

Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju BiH propisano je formiranje ovog ureda kao kao upravne organizacije pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koja će osigurati uspostavljanje i jačanje jedinstvenih procedura u sistemu isplate novčanih poticaja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju u entitetima i Brčko Distriktu BiH te omogućiti njihovo usklađivanje sa sistemom plaćanja u Evropskoj uniji.

Također, usvojena je i Informacija Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, koji regulira pitanja raspodjele finansijske aktive i pasive bivše SFRJ.

Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da preduzme sve nužne radnje za zaštitu interesa BiH po tužbi Lloydsa kod Trgovinskog suda u Beogradu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da putem diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u SAD-u prikupi informacije o toku i postupku stečaja agencija Jugobanke i Beogradske banke u New Yorku.

Također, Ministarstvo finansija i trezora BiH i Centralna banka BiH zadužene su da preduzmu sve potrebne mjere radi zaštite interesa BiH u rješavanju preostalih neriješenih dugova bivše SFRJ.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, koji se odnosi na arhivsku građu.

Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da u konsultaciji s Arhivom BiH osigura sve pretpostavke za nesmetano odvijanje procesa sukcesije arhiva bivše SFRJ vodeći računa o urgentnosti ovog posla.

Arhiv BiH zadužen je da intenzivira aktivnosti na implementiranju Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o problematici realizacije Strategije razvoja sistema upravljanja zračnim saobraćajem u BiH (BHATM) i Izvještaj Komisije za analizu provođenja ove strategije.

Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) naloženo je da pripremi prijedlog nove organizacije BHDCA, koji nastavlja pravni kontinuitet Direkcije za civilno zrakoplovstvo te da pri tome preuzme ukupno osoblje iz Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FEDCAT) i Republičke direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu RS (RSCAD).

Imajući u vidu da je novo sjedište BHDCA u Banjoj Luci, potrebno je definirati i osoblje Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, koje ostaje kao višak u Sarajevu, s prijedlogom njihovog zbrinjavanja.

BHDCA treba u ovom procesu osigurati punu saradnju s entitetskim institucijama. Ministar će o realizaciji ovog zaključka informirati Vijeće ministara najkasnije do 31. jula.

Nalaže se BHDCA da pripremi prijedlog organizacije Agencije za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BiH. Pri tome treba preuzeti (imati u vidu) sve zaposlene iz BHDCA, FEDCAT i RSCAD.

Ministar komunikacija i prometa obavezan je da pokrene postupak za izbor i imenovanje članova Vijeća Agencije i da prijedlog organizacije Agencije prezentira Vijeću ministara najkasnije do 31. jula.

Također, nalaže se BHDCA da pripremi prijedlog potrebnog poslovnog prostora za smještaj BHDCA u Banjoj Luci i potrebnog prostora za smještaj ANSP/BHDCA regionalnog ureda u Mostaru.

Potrebno je pripremiti prijedloge o alternativama kupovine poslovnog prostora i uzimanja pod zakup.

Ministarstvo komunikacija i prometa pripremit će konačan prijedlog Vijeću ministara najkasnije do 31. jula. Ovo ministarstvo je zaduženo da, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH, pripremi prijedlog odluke o naknadama za rad u projektnim tijelima za realizaciju BHATM projekta, te je uputi Vijeću ministara najkasnije do 1. jula.

Osim toga, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH zaduženo je da o realizaciji navedenih zaključaka dostavi izvještaj Vijeću ministara najkasnije do 31. jula.

Treba imati u vidu realizaciju navedenih zaključaka i posebno precizan izvještaj BHDCA i Projektnog odbora o realizaciji Projekta upravljanja zračnim saobraćajem u BiH s 30. junom, kojim će biti predložen rok realiziranja Strategije razvoja sistema upravljanja zračnim saobraćajem BiH te potrebna ukupna sredstva za realizaciju ovog projekta.

Ministar će o realizaciji ovog zaključka podnijeti informaciju Vijeću ministara BiH najkasnije do 31.jula.

Na sjednici je Vijeće ministara BiH upoznato o Izvještaju o radu Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH.

Interresorna radna grupa zadužena je da uloži dodatni napor da bi došla do usaglašenog teksta nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koji će biti dostavljen Vijeću ministara BiH na razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru.

Usvojen je i dokument „Kako BiH učiniti atraktivnijom za strana ulaganja“, koji su zajednički pripremili Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH i Agencija za rad i zapošljavanje BiH.

Ovaj dokument bit će upućen Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, čime će biti realiziran zaključak s ranije održane sjednice ovog doma. Dokument sadrži paket mjera iz direktnih stranih ulaganja i tržišta rada.

Među predloženim mjerama u oblasti direktnih stranih ulaganja su: jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora, unapređenje upravljanja javnom infrastrukturom i stimuliranje regionalnog ekonomskog razvoja, izrada strategije za strana ulaganja, ubrzanje rješavanja privrednih sporova, pojednostavljenje poreznog sistema, uspostavljanje institucionalnog okvira za dodjelu koncesija itd.

Preporuke i mjere u oblasti tržišta rada su: povećanje fleksibilnosti tržišta rada kroz harmonizaciju zakona o radu u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, harmoniziranje poreza i doprinosa sa stimulacijom u vidu poreznih olakšica, razvijanje otvorenog socijalnog dijaloga na svim nivoima u BiH, održavanje kontinuiranih programa obuke i prekvalifikacije.

Prema podacima iz ovog dokumenta direktna strana ulaganja u BiH od maja 1994. do decembra 2008. godine iznose 5,3 milijardi eura.

Najviše direktnih stranih investicija u BiH imale su Austrija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Švicarska, Njemačka, Rusija, Holandija, Italija, SAD i Turska.

Učešće ovih država u ukupnim stranim investicijama iznosi 91,8 posto.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na Prijedlog statuta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, čime je zaokružen pravni okvir za njen rad.

Osnivanje Agencije predviđeno je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH. Sjedište Agencije bit će u u Banjoj Luci, saopćeno je iz VMBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: