|

Revizori konstatovali brojne nepravilnosti u Općoj bolnici u Sarajevu

Revizori konstatovali brojne nepravilnosti u Općoj bolnici u Sarajevu
60
Er. M.
1.8.2019. u 14:54
86
komentara
60

dijeljenja
Revizori konstatovali brojne nepravilnosti u Općoj bolnici u Sarajevu Foto: M. O./Klix.ba
Nepravilnosti prilikom javnih nabavki, netransparentno zapošljavanje, propusti uposlenika i enormno visoka primanja direktora Zlatka Kravića samo su neke od stvari koje su otkrili federalni revizori u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Federalni revizori su ovoj javnoj ustanovi dali mišljenje s rezervom kada je riječ o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je da direktor donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim radnikom, kao i dužini trajanja ugovora o radu. Direktoru je ostavljena mogućnost da raspiše javni oglas za prijem novih radnika, ali isto tako i da zapošljavanje izvrši bez raspisivanja konkursa (diskreciono pravo).

"Navedeno je imalo za posljedicu da je u 2018. godini izvršen netransparentan prijem 27 radnika na određeno vrijeme, bez javnog oglasa ili konkursa o zasnivanju radnog odnosa. Odgovorne osobe to pravdaju činjenicom da bolnica, od ukupnog broja zaposlenih, ima 71 uposlenika s ocjenom invalidnosti II kategorije s promjenom radnog mjesta ili oslobađanjem od noćnog rada", piše u Izvještaju o finansijskoj reviziji.

Revizori su skrenuli pažnju na to da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu u novembru 2018. godine svim javnim ustanovama propisano da se prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.

Najviša neto plaća isplaćena u 2018. godini u Općoj bolnici iznosila je 5.264 KM, a najniža 479 KM. Što se tiče plaće direktora Zlatka Kravića, revizori navode da je ona regulisana kantonalnim zakonskim propisima i i posebnom odlukom Upravnog odbora o utvrđivanju plaće direktora, kojom je na osnovnu mjesečnu plaću utvrđen položajni dodatak u iznosu od 15 posto i stimulacija od 30 posto (do oktobra 2018. godine) na osnovu pozitivnog poslovanja.

Kravić je samo u septembru 2018. godine zaradio 2.468 KM plaće, dok su dodaci na njegovu neto plaću iznosili 2.019 KM, što ukupno iznosi 4.487 KM.

Opća bolnica vodi sudski spor s privatnom zdravstvenom ustanovom "Moja klinika" koja je u vlasništvu Emira Talirevića i to zbog neplaćenih računa po osnovu režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora u objektu bolnice, za period od 2016. do 2017. godine. Tužba je podnesena u aprilu 2018. godine za utvrđivanje raskida ugovora s "Mojom klinikom" i isplatu dugovanja po osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora, u periodu od 2. augusta 2016. godine do 5. marta 2018. godine, u iznosu od 62.449 KM sa zakonskim zateznim kamatama.

Talirević je u oktobru prošle godine podnio protivtužbu protiv Opće bolnice radi
isplate 255.766 KM po osnovu izvršenih nužnih i korisnih radova. Revizori navode da Opća bolnica još uvijek nije utužila potraživanja od "Moje klinike" iz 2018. godine u iznosu od 144.292 KM.

Uposlenik nije imao vremena da obradi dokumentacijuPosebno zanimljiv dio odnosi se na uposlenika Opće bolnice koji "nije imao vremena" da obradi dokumentaciju koja bi bolnici omogućila vraćanje 203.247 KM.

"Obavljenom revizijom smo utvrdili da bolnica nije sačinila zahtjeve za povrat sredstava po osnovu bolovanja preko 42 dana, za period od 2016. do 2018. godine u ukupnom iznosu od 203.247 KM (2016. godina 59.986 KM, 2017. godina 75.737 KM i 2018. godina 67.524 KM)", navedeno je u Izvještaju gdje se dodaje kako ovakvo postupanje nije u skladu sa zakonom.

Odgovorna osoba je navedeno pravdala nedostatkom vremena za obradu dokumentacije, iako je na problem ukazano prilikom obavljanja prethodne revizije.

"Za obračunatu i isplaćenu naknadu bolovanja preko 42 dana u 2018. godini izvršeno je storniranje troškova plaća i priznavanje potraživanja u iznosu od 67.524 KM, iako stvarno nije sačinjen i poslat zahtjev zavodu, kojim se traži refundiranje sredstava po navedenom osnovu, zbog čega se nisu stekli uslovi za priznavanje navedenih potraživanja. Zbog svega navedenog konstatujemo da prihodi i rashodi bolnice nisu pravilno iskazani", upozorili su revizora.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH problematizirao je također proces zamjene svih starih bolesničkih kreveta. Naime, iz upotrebe su povučena 122 stara kreveta, a Kravić je u aprilu ove godine odobrio prodaju 89 kreveta. Revizori u izvještaju navode kako im za preostala 33 stara kreveta nije prezentirana dokumentacija o smještaju i zaduženju, zbog čega ne mogu potvrditi da se oni nalaze u poslovnim prostorijama bolnice.

"Upravni odbor bolnice je 26. januara 2018. godine, u skladu s odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, člana 20. Statuta i člana 7, stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama, donio Plan javnih nabavki za 2018. godinu. Plan javnih nabavki je u 2018. godini mijenjan osam puta, najčešće zbog realizacije kapitalnih investicija koje su finansirane iz sredstava Budžeta KS", navode revizori.

Problematizirana je i javna nabavka aparata za magnetnu rezonancu (MRI). Revizori su konstatovali da je Opća bolnica samo dva mjeseca nakon potpisivanja osnovnog ugovora, to jeste 5. aprila 2018. godine donijela Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za "nadogradnju postojećeg aparata za magnetnu rezonancu sa RF kabinom i rashladnim sistemom (chiller)", dajući obrazloženje da su nedostaci primijećeni prilikom pregleda aparata za magnetnu rezonancu te da nisu bili predviđeni u postupku nabavke i potpisivanja osnovnog ugovora.

"Ovo obrazloženje ne možemo prihvatiti zbog toga što je zapisnički konstatovano da je aparat za magnetnu rezonancu isporučen tek 17. jula 2018. godine. Zbog svega navedenog konstatujemo da Opća bolnica prilikom nabavke MRI aparata i njegove nadogradnje, ukupne vrijednosti od 1.831.709 KM, nije dosljedno ispoštovala odredbe članova 3. i 53, stav 1) Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na efikasno korištenje javnih sredstava, kao i pripremu tenderske dokumentacije koja će sadržavati potpune informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora, a koji su ponuđačima dovoljni za pripremu zahtjeva za učešće, odnosno ponuda na stvarnoj konkurentskoj osnovi", piše u izvještaju.

Sporne javne nabavke i mijenjanje tenderske dokumentacijeOpća bolnica je prošle godine nabavila i bolesničke krevete s opremom, a vrijednost ovog ugovora iznosila je 1.193.447 KM. Tek nakon završetka postupka, odnosno prilikom primopredaje bolesničkih kreveta, komisija Opće bolnice shvatila je da krevetima nedostaju trapezi (194 komada) i sistemi za trakciju za Odsjek ortopedije (dva komada), a bez čega bolesnički kreveti ne mogu biti u potpunosti u funkciji. Ništa od ovoga nije traženo tenderskom dokumentacijom od dobavljača.

S obzirom na nedostatke, direktor Opće bolnice Zlatko Kravić donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku robe "Trapezi i trakacioni sistemi za bolesničke krevete", s procijenjenom vrijednošću javne nabavke u iznosu od 102.000 KM (bez PDV-a). S istim dobavljačem koji je isporučio bolničke krevete naknadno je sklopljen ugovor vrijednosti 117.331 KM i to za 194 trapeza i dva trakaciona sistema.

"Zbog svega navedenog konstatujemo da bolnica prilikom nabavke bolesničkih kreveta s pratećom opremom, ukupne vrijednosti od 1.310.778 KM, nije dosljedno ispoštovala odredbe članova 3. i 53, stav 1) Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na efikasno korištenje javnih sredstava, kao i pripremu tenderske dokumentacije koja će sadržavati potpune informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora, a koji su ponuđačima dovoljni za pripremu zahtjeva za učešće, odnosno ponuda na stvarnoj konkurentskoj osnovi", piše u Izvještaju o reviziji.

Posebno sporna bila je javna nabavka koja se odnosila na nabavku gama kamera procijenjene vrijednosti od 513.000 KM. Opća bolnica prvo je raspisala obavještenje o nabavci gama kamera putem međunarodnog otvorenog javnog poziva, a koji je u konačnici poništen jer "nijedna od primljenih ponuda nije bila prihvatljiva".

Na ovaj javni poziv prijavile su se firme "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo koja je dostavila ponudu u iznosu od 491.502 KM, kao i "Medical" d.o.o. Mostar čija je ponuda iznosila 583.040 KM. Opća bolnica odbacila je 5. januara 2018. godine obje ponude navodeći kako su nepotpune i ne ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije.

Samo dva mjeseca poslije Opća bolnica je, nakon ponovljenog otvorenog postupka, sklopila ugovor o nabavci gama kamere s dobavljačem "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo ukupne vrijednosti 584.834 KM. Od devet potencijalnih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, pristigla je samo ponuda firme "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo koja je u konačnici i izabrana.

"Obavljenom revizijom utvrdili smo da je izabrani ponuđač Siemens medicina d.o.o. Sarajevo u drugom ponovljenom otvorenom postupku dostavio ponudu u iznosu od 584.834 KM i da je ista za 93.332 KM viša u odnosu na ponudu datu u prvom poništenom postupku, međutim Opća bolnica je navedenu ponudu prihvatila i potpisala ugovor o nabavci", ističu revizori.

Revizori su napisali i da je Opća bolnica mijenjala sadržaj tendera i to na način da je iz tražene tenderske dokumentacije (u ponovljenom postupku) izbačen dio koji se odnosi na tehničku i profesionalnu sposobnost. Riječ je o dijelu zbog kojeg je ponuda "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo, prema navodima revizora, u prvom postupku proglašena neprihvatljivom.

Pored toga, potpisani ugovor o nabavci s firmom "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo" nije identičan nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije, već je u istom, u nastavku ranijeg teksta, iza zareza dodata odredba koja se odnosi na rok isporuke.

Revizori navode da su rashodovana stalna sredstava sadašnje vrijednosti od 5.630 KM (CT aparat, RTG aparat, elektrokauter neurohirurški, ultrazvučni dijagnostički sistem i druga medicinska oprema ukupne nabavne vrijednosti od 3.611.519 KM), u potpunosti isknjižena iz poslovnih evidencija, bez prezentiranja dokaza njihovog uništenja, prodaje ili doniranja, što nije u skladu s odlukom Upravnog odbora o usvajanju elaborata o popisu imovine, obaveza i potraživanja za 2018. godinu, odlukama direktora o rashodovanju i rješenjem o imenovanju Akcionog tima za otpis i uklanjanje materijalnih sredstava koja nisu u upotrebi. Tako da ostaje nejasno gdje su završili aparati, sistemi i druga medicinska oprema ukupne nabavne vrijednosti od 3.611.519 KM.

Kompletan Izvještaj o finansijskoj reviziji Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" možete pročitati ovdje.
Prijavi grešku


Komentari (86)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...