BiH
8

Pogledajte Nacrt prijedloga zakona kojim je funkcionerima ukinut status državnih službenika

Piše: Er. M.
Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH, čime se njegove odredbe usklađuju s nedavno donesenim Zakonom o radu, i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Kako ističu iz Vlade FBiH, jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona je i potreba za reorganizacijom javne uprave u FBiH s ciljem da državna služba bude racionalnija, uz povećnje efikasnosti i ekspeditivnosti, što je u skladu s Reformskom agendom za period 2015.-2018. godine.

Federalni ministar pravde Mato Jozić kazao je kako je ovim zakonom predviđeno da rukovodioci samostalnih federalnih upravnih organizacija, rukovodioci federalnih uprava i organizacija i rukovodioci stručnih službi Vlade FBiH više neće imati status državnih službenika.

"Sekretar federalnih organa državne službe, pomoćnici, glavni federalni inspektori i šefovi kabineta federalnih organa državne službe također nisu državni službenici", kazao je Jozić.

Jednim od novih rješenja prošireno je izuzeće u primjeni ovog zakona na sekretare domova Parlamenta FBiH, sekretara Vlade FBiH, rukovodioce samostalnih federalnih uprava i samostalnih federalnih upravnih organizacija, rukovodioce federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija koja se nalazi u sastavu ministarstva, rukovodioce stručnih službi Vlade Federacije, sekretare federalnog organa državne službe, pomoćnike rukovodioca federalnog organa državne službe, glavne federalne inspektore i šefa kabineta rukovodioca federalnog organa državne službe.

Među novopredloženim rješenjima je i brisanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika: rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, sekretar organa državne službe, rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva, pomoćnik rukovodioca organa državne službe i glavni inspektori, budući da je već određeno da oni nisu državni službenici.

Uz ostalo, izvršeno je i usklađivanje sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, pa je termin "ustanova" zamijenjen "upravnom organizacijom".