Osnovana Agencija za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom

Osnovana Agencija za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom
0
F
FENA
11.12.2012. u 16:41
4
komentara
0

dijeljenja
Osnovana Agencija za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom
Vijeće ministara BiH na današnjoj je sjednici utvrdilo većinom glasova Prijedlog zakona o upravljanju imovinom privremeno i trajno oduzetom u kaznenom postupku pred Sudom BiH, koji će Ministarstvo pravde uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH kao dio paketa obveza BiH proisteklih iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.
Prijedlogom zakona uspostavlja se Agencija za upravljanje imovinom privremeno i trajno oduzetom u kaznenom postupku po odluci Suda. Sjedište Agencije bit će u Sarajevu, a njezinim radom rukovodit će direktor kojeg imenuje Vijeće ministara BiH na mandat od četiri godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine s korekcijama usvojenim na sjednici, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, šire se definira pojam telekomunikacija i podrazumijeva prijenos informacija između dva ili više korisnika telekomunikacijskog sustava putem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetnih sustava.

Također, izmjenama Zakona definirano je da o zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje vijeće kaznenog odjela Suda sastavljeno od pet sudaca.

Dopunama Zakona definirano je da se u slučajevima pretresanja u vjerskom objektu pismena naredba o pretresanju dostavlja najvišem nadležnom tijelu predstavljanja registrirane vjerske zajednice, koji će odrediti najmanje jednu osobu da bude prisutna prilikom pretresa.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH, koji je pripremila Uprava za neizravno oporezivanje. Prijedlog zakona bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

Izmjenom Zakona definirano je da nakon isteka četverogodišnjeg mandata operativni rukovoditelji mogu biti postavljeni samo na još jedan mandat. Na ovaj se način direktoru Uprave omogućuje da osigura i organizira zakonito izvršavanje svih poslova u Upravi za neizravno oporezivanje, tim prije što je i njegov mandat vremenski ograničen zakonom.

Izbor i postavljenje operativnog rukovoditelja – pomoćnika direktora, kao rukovodećeg državnog službenika, provodit će se putem javnog oglasa po proceduri propisanoj Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva financija i trezora o izvršenju proračuna institucija BiH za prvih devet mjeseci 2012. godine. Prema Izvješću, ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj – rujan ove godine iznose 713.632.936 KM ili 75 posto u odnosu na ukupne prihode i primitke usvojene proračunom za 2012. godinu, dok rashodi iznose 637.194.308 KM ili 67 posto u odnosu na usvojeni proračun i manji su za oko 18,4 miliona KM u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Bosna i Hercegovina redovito servisira obveze vanjskog duga, i po toj osnovi je u ovom razdoblju isplaćeno 227.204.122,28 KM, i to Federacija BiH 140.513.845,95 KM, Republika Srpska 84.850.070,36 KM, Distrikt Brčko 112.453,58 KM i državne institucije 1.727.752,39 KM.

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Informaciju Direkcije za europske integracije o aktivnostima na rješavanju pitanja graničnih prijelaza i pogranične problematike u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (EU).

Na sjednici je naglašeno da je Vijeće ministara BiH pravodobno poduzelo sve aktivnosti u pravcu stvaranja uvjeta i osiguranja sredstava kako bi granični prijelazi Gradiška i Bijača bili izgrađeni u zacrtanom roku.

Zaduženo je Državno povjerenstvo za integrirano upravljanje granicom BiH da pripremi detaljnu informaciju o stanju izgradnje graničnih inspekcijskih prijelaza Gradiška i Bijača i dostavi je hitno Direkciji za europske integracije, nakon čega će je Direkcija za europske integracije dostaviti Europskoj komisiji.

Zadužena je Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) da poduzme sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti za izgradnju graničnih inspekcijskih prijelaza (BIP).

Na osnovi medijskih natpisa i izjava koje dolaze iz Uprave za neizravno oporezivanje, Vijeće ministara BiH upozorilo je menadžment i glasnogovornika Uprave da prilikom istupa u javnosti o izgradnji BIP-ova postupaju s odgovarajućom pažnjom kako bi javnost bila potpuno i točno informirana o ovoj važnoj temi.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu, kojim su propisani mikrobiološki kriteriji koje mora zadovoljiti hrana, a koji hranu dijele na higijenski ispravnu i sigurnu.

Također, ovim pravilnikom propisana je i metodologija koju laboratoriji moraju koristiti pri pregledu namirnica namijenjenih za ljudsku upotrebu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa prihvatilo je izmjene članka IV. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verificiranja postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, koje su u cijelosti usuglašene s Europskom unijom.

Na ovaj se način implementiraju bitni zahtjevi sigurnosti hrane koji su propisani pravilnicima tzv. „higijenskog paketa“, koji je Vijeće ministara BiH ranije usvojilo.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je predloženi model sudjelovanja BiH na 55. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2013. godine na kojem će BiH predstavljati umjetnik Mladen Miljanović s kustosima projekta dr. Saritom Vujković i dr. Irfanom Hošićem i povjerenikom izložbe umjetnikom Bracom Dimitrijevićem.

Ministarstvo civilnih poslova putem Ministarstva vanjskih poslova uputit će pismo interesa Upravi Venecijanskog bijenala za osiguravanje paviljona BiH na ovom bijenalu.

Vijeće je zadužilo Ministarstvo financija i trezora i Ministarstvo civilnih poslova da osiguraju sredstva u iznosu od 180.000 KM iz proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza za 2013. godinu za potrebe sudjelovanja BiH na 55. Venecijanskom bijenalu, a na teret granta „Sufinanciranje projekata u oblasti kulture za 2013. godinu“.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da formira savjetodavni odbor za praćenje sudjelovanja BiH na Venecijanskom bijenalu 2013. godine u skladu s diskusijom na sjednici.

BiH će se na 55. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti predstaviti projektom pod radnim nazivom „Kretanje“ kojim će se istražiti i vizualno materijalizirati specifičnosti kretanja u našem društvu.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske s ciljem jačanja ekonomskih veza dviju država i povećanja trgovinske razmjene.

Memorandumom će biti definiran kreditni aranžman s turskom Exim bankom, a visina i detalji kredita kojim će biti financirani infrastrukturni projekti u BiH bit će dogovoreni tokom pregovora.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji u 2010. godini, kojim se BiH osiguravaju sredstva u iznosu od 98 miliona eura povoljnog kredita i 1,5 miliona eura granta za projekte komunalne i okolišne infrastrukture i energije.

Riječ je o projektima: Program energetskog sektora V, Poticaj obnovljivim energijama II, Vodoopskrba i uklanjanje otpadnih voda II. Uvjeti zajma bit će precizirani posebnim sporazumom s KfW-om.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju korištenja 80.000 KM granta „Međunarodna suradnja u oblasti kulture“ za 2012. godinu za implementaciju međunarodnih projekata Ministarstva civilnih poslova BiH, i to: Nominacija stećaka za Listu svjetske baštine, Nominacija Dinarskog krša na Listu svjetske baštine, Projekt pripreme zajedničke postavke zemalja bivše SFRJ u muzeju u Auswitchu, Forum slovenskih kultura, a prema planu aktivnosti koji utvrđuje ministar civilnih poslova u skladu s Odlukom o kriterijima za sufinanciranje projekata „Međunarodna suradnja u oblasti kulture za 2012. godinu“.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za prijenos 1.500.000 KM Fondu za povratak iz tekućeg granta „Financiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Fond za povratak BiH raspolagat će ovim sredstvima nakon što zaključi sporazum s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcijskog plana za implementaciju Strategije za odgovor na HIV i AIDS u BiH 2011. – 2016. koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na 159. sjednici, održanoj 7. 9. 2011. godine.

Akcijskim planom, kojim su definirani nositelji obveza, rokovi i više od 70 aktivnosti, želi se dosljedno implementirati Strategija za odgovor na HIV i AIDS u BiH do 2016. godine s ciljem postupnog smanjivanja broja novoinficiranih osoba virusom HIV-a i stvaranja ambijenta u kojem će zaražene osobe imati normalan život.

Prethodno je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o usvajanju Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za očuvanje statusa zemlje oslobođene od poliomijelitisa.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Odgovore na listu pitanja o sustavu zdravlja bilja u sektoru krumpira u Bosni i Hercegovini i zadužilo Direkciju za europske integracije da Europskoj komisiji dostavi ove odgovore s ciljem razmatranja bh. inicijative za odobravanje izvoza krumpira podrijetlom iz BiH u Europsku uniju (EU).

Ovaj dokument sadrži set odgovora pripremljenih na 77 stranica, i uz osnovne informacije o uzgoju krumpira, sadrži i organizacijske aspekte kontrole zdravlja bilja, registraciju i sljedivost na domaćem tržištu, tretiranje otpada i situaciju sa štetnim organizmima na krumpiru, sustav certificiranja za izvoz, kao i 19 priloga u kojima se daju detaljne informacije u vezi s proizvodnjom, kontrolom i uvozom/izvozom krumpira iz BiH.

Opća uprava Europske komisije za proširenje je 16. studenoga ove godine dostavila Direkciji za europske integracije listu pitanja o sustavu zdravlja bilja u sektoru krumpira u BiH. Cilj Europske komisije je da putem odgovora osigura nužne informacije o funkcioniranju sustava zdravlja bilja u sektoru krumpira, uključujući informacije o proizvodnji i vanjskotrgovinskoj razmjeni kao osnovi za daljnje postupanje u vezi s bh. inicijativom za odobravanje izvoza krumpira iz BiH u EU.

Vijeće ministara BiH upoznato je sa studijom „Maksimiziranje utjecaja financijskih tokova i investicija povezanih s migracijskim kretanjima na razvoj Bosne i Hercegovine“ i zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da ovu studiju dostavi svim relevantnim institucijama u BiH.

Vijeće je preporučilo svim institucijama u BiH da pri izradi strateških dokumenata i drugih propisa iz svoje nadležnosti uzmu u obzir razvojne resurse iseljeništva, kako financijske (doznake, štednja, investicije), tako i ljudske.

Izradom studije želi se, između ostalog, osigurati da relevantni akteri u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini dobiju primarne i pouzdane podatke, informacije, analize i preporuke koje se odnose na ključna pitanja u vezi s migracijama i razvojem.

Za potrebe ove studije provedeno je socio-ekonomsko istraživanje kojim je anketirano 1.216 dugoročnih emigranata iz BiH na nekoliko graničnih prijelaza u BiH tokom njihova posjeta BiH u razdoblju od prosinca 2009. do siječnja 2010., kao i online anketa za građane BiH u prekooceanskim zemljama.

Istraživanje je pokazalo da je glavni cilj emigranata iz BiH akumulacija određenog financijskog kapitala. Ovaj kapital se akumulira u gotovini, investicijama i štednji u zemljama prijma ("zadržana štednja") i daleko prelazi razinu poslanih novčanih doznaka u BiH. Ovaj akumulirani financijski kapital može imati važnu ulogu u ukupnoj razvojnoj strategiji BiH, pogotovo u kombinaciji s ljudskim i socijalnim kapitalom emigranata.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je suglasnosti za imenovanje Janka Goršeka za policijskog atašea Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini.
Prijavi grešku


Komentari (4)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...