Frekventna saobraćajnica
27

Općina Novi Grad izdala urbanističku saglasnost za izgradnju 12. transverzale na njenom području

D. Be.
Općina Novi Grad Sarajevo izdala je urbanističku saglasnost Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH za izgradnju dijela XII transverzale, koji prolazi kroz općinu Novi Grad, od spoja ulica Kenana Dubravića, Stupska i ulice Kurta Schorka.

Radi se o jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica na prostoru Kantona Sarajevo i općine Novi Grad Sarajevo koja povezuje Stupsku petlju odnosno Sarajevsku zaobilaznicu i Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Prema planskoj dokumentaciji planirana je izgradnja XII transverzale sa četiri kolovozne trake i pješačkom stazom, a prva faza bi vodila od Stupske petlje do spoja sa A transverzalom, odnosno ulaza u Međunarodnog aerodroma Sarajevo, gdje je planirana izgradnja kružnog toka.

Radi se o trasi koja prolazi kroz dvije općine, a većim dijelom se nalazi na području općine Ilidža, s tim da se najznačajniji obekat i kružna raskrsnica nalaze na području općine Novi Grad u neposrednoj blizini TC Bingo i rasadnika KJP Park, tačnije na križanju sa budućom Južnom longitudinalom.

Proširenjem ove saobraćajnice sa dvije na četiri saobraćajne trake, sarajevski aerodrom bi se na kvalitetniji način povezao sa autoputem, ali i A transverzala, i preko nje gravitirajući dio Novog Grada.

“Aktivnosti na izgradnji ove saobraćajnice vodi direkcija JP Ceste FBiH, a amandmanima na budžet FBiH 2023. godine osigurana su inicijalna sredstva od dva miliona konvertibilnih maraka, te je preduzeće Ceste FBiH pokrenulo aktivnosti, podnesen je zahtjev i Općina Novi Grad izdala je urbanističku saglasnost. Značajno je da se kružnom saobraćajnicoma na planiranoj lokaciji omogućava povezivanje XII transverzale sa ulicom Aleja Bosne srebrene, kao i sa ulicom Stupska iz smjera Ilidže. Te ulice se uključuju na kružni tok. Očekuje se da će i Općina Ilidža u što skorijem periodu nadležnom federalnom preduzeću izdati urbanističke saglasnosti za dijelove ove saobraćajnice, koja prolazi kroz teritoriju te općine. Radi se o dijelovima trase od Stupske petlje do TC Bingo, i nastavak između rijeke Dobrinje i A transverzale”, objasnio je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić.

JP Ceste Federacije BiH preuzelo je aktivnosti na izradi elaborata eksproprijacije zemljišta i glavnog projekta, nakon čega će se pristupiti rješevanju imovinsko – pravnih odnosa.

U Cestama FBiH su naglasili da se nakon dobijanja urbanističke saglasnosti od Općine Novi Grad za dionicu u ovoj općini, radi detaljan glavni projekat i elaborat eksproprijacije u skladu s prostornim planom Kantona Sarajevo i uslovima iz urbanističke saglasnosti (regulacija lokalnih saobraćajnica). Također su kazali da će nakon usklađivanja projekta i elaborata, podnijeti prijedlog za utvrđivanje javnog interesa, što je preduslov za početak postupka eksproprijacije parcela koje su u obuhvatu izgradnje.

Ocijenili su da je Općina Novi Grad pozitivan primjer u ovom slučaju, jer su pokazali zainteresovanost za realizaciju ovog projekta, te da su izdavanjem urbanističke saglasnosti omogućili nastavak aktivnosti na ovom projektu.

Kantonalno ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve KS ranije su pokrenuli aktivnosti na izgradnji kružnog toka na ulazu u aerodrom i na spoju XII i A transverzale, međutim do sada nije bilo konkretnih aktivnost na izgradnju i tog objekta čijom izgradnjom bi se značajno poboljšao protok saobraćaja u ovom dijelu novogradske općine.