Donje selo kod Konjica
254

Oglasio se Hamo Masleša o spornoj zemlji na kojoj hrvatska porodica traži rušenje džamije

G. Š.

Nakon teksta koji je objavio naš portal, da porodica Trlin traži rušenje džamije u Konjicu jer je na njihovoj zemlji, kontaktirao nas je Hamo Masleša koji tvrdi da je spornu zemlju legalno kupio od nasljednika i poklonio Islamskoj zajednici.

"Tačno je da sam ja dana 15.01.2016.godine u notarskom uredu notara Pandža Edine zaključio Ugovor o prodaji sa gospođom Tadić rođenom Trlin Žaklinom kojim sam kupio parcelu označenu kao k.č. broj 1065/2, upisanu u ZK uložak broj: 304, K.O. Galjevo. Prilikom zaključenja Ugovora, gospođa Tadić Žaklina priložila je ZK uložak i Kopiju katastarskog plana iz kojeg se vidi da je ona u to vrijeme bila jedini vlasnik i posjednik predmetne parcele, a ne suvlasnik kako se to netačno navodi", tvrdi Malo.

Ističe da je prilikom zaključenja Ugovora, notar provjerio dokumentaciju a što je dužan po Zakonu i notarski obradio Ugovor, a što bi učinio i svaki drugi notar jer nije bilo niti jedne smetnje da se Ugovor o kupoprodaji zaključi.

Sve legalno i po zakonu

"Upisano pravo u Zemljišnoj knjizi smatra se tačnim, a sve shodno članu 9. Zakon ao zemljišnim knjigama Federacije BIH, u kojem je članu načelo povjerenja istaknuto kao nepobitno načelo koje se tiče upisanog prava vlasništva u Zemljišnoj knjizi. Po zaključenju Ugovora o prodaji i plaćanju poreza na promet ja sam isti Ugovor dostavio ZK uredu Općinskog suda Konjic te sam se na osnovu istog upisao kao isključivi vlasnik i posjednik predmetne parcele i to sa dijelom od 1/1. Da je bilo kakvih problema u vezi sa vlasništvom i posjedom parcele ZK ured bi odbio moj zahtjev za upis mene kao vlasnika i posjednika predmetne parcele", naglasio je Masleša.

Po proteku vremena, oko godinu i po dana po zaključenju Ugovora o prodaji, kako kaže, on koji je kupio navedenu parcelu, upoznat je da mještani naselja Donje Selo traže lokaciju za izgradnju vjerskog objekta, te je zapitan od strane nadležnih osoba, da li bi prodao istu parcelu za izgradnju vjerskog objekta.

"Nakon toga ja sam odlučio da poklonim istu parcelu Islamskoj zajednici Konjic, te je Ugovor u tom pravcu zaključen dana 05.04.2017. godine. Predmetnu parcelu ja sam uživao i posjedovao skoro jednu i po godinu, niko me nije uznemirivao niti osporavao moje vlasništvo i posjed. Tužitelji su tužbu podnijeli 31.08.2017. godine, pet mjeseci nakon što sam poklonio predmetnu parcelu Islamskoj zajednici, te je vlasnik i posjednik predmetne parcele i to sa dijelom od 1/1 bila je Islamska zajednica“, objasnio je Masleša.

Ugovor o poklonu predmetne parcele ponovo je , kako ističe, zaključio u notarskom uredu notara Edine Pandže, jer i nema drugih notara osim njega i Edine Pandže u Konjicu.

"Notarka je provjerila dokumentaciju, što je obavezna po Zakonu, te je utvrdivši da su ispunjeni svi uslovi i da nema zakonskih prepreka notarski obradila ugovor o poklonu koji sam ja zaključio sa Islamskom zajednicom Konjic. Na osnovu istog Ugovora o poklonu, Medžlis Islamske zajednice Konjic upisan je kao vlasnik i posjednik predmetne parcele u ZK uredu Općinskog suda Konjic. Da je bilo kakvih zakonskih smetnji i sumnji, ovlašteni službenici ZK ureda Općinskog suda Konjic ne bi upisali Medžlis Islamske zajednice Konjic kao isključivog vlasnika i posjednika predmetne parcele i to sa dijelom od 1/1. Pošto je upisan kao isključivi vlasnik, Medžlis Islamske zajednice Konjic je a na osnovu izgrađenog projekta i svoj prikupljenoj zakonom određenoj dokumentaciji pristupio izgradnji objekta", navodi Masleša.

Po izgradnji objekta i pribavljanja upotrebne dozvole od strane nadležnih općinskih organa izgrađeni vjerski objekat upisan je kao vlasništvo Islamske zajednice.

"Za sve ovo vrijeme nije bilo problematizirano vlasništvo i posjed na predmetnoj parceli gospođe Tadić, moje vlasništvo niti vlasništvo Islamske zajednice na predmetnoj parceli. Iz navedenog proističe da se tendeciozno i lažno navodi i objavljuje da gospođa Tadić, ja i Islamska zajednica nismo sljedom kako je navedeno bili vlasnici predmetne parcele sa dijelom od 1/1. U slučaju da Islamska zajednica nije bila vlasnik predmetne parcele sa dijelom od 1/1 ista ne bi mogla pribaviti potrebnu dokumentaciju niti izgradit predmetni objekat, te isti u ZK knjigama upisati kao svoje vlansištvo i posjed", podvlači Masleša.

Postoji dokumentacija

Naglašava da za sve navedeno postoji pisana dokumentacija izdata od strane nadležnih organa Općine Konjic i to Službe za građenje, urbanizam i prostorno uređenje Općine Konjic, Katastra Općine Konjic, ZK ureda Općinskog suda Konjic i drugih organa.

"Posebno ističem da je u navedenom slučaju vođen parnični postupak pred Općinskim sudom u Konjicu po tužbi tužitelja Trlin Zvonimira i drugih protiv tuženih Tadić Žakline i drtugih. Presudom Prvostepenog suda od 26.08.2019. godine odbijen je zahtjev tužitelja da se ponište naprijed naznačeni ugovori, te da se izgrađeni vjerski objekat ukloni. Po žalbi tužitelja, Kantonalni sud u Mostaru u vijeću sastavljenom od troje sudija, donio je dana 21.12.2022. godine pravosnažnu presudu kojom je u cijelosti potvrđena presuda Općinskog suda Konjic", pojasnio je Masleša.

Napominje, da je i prije pokretanja naprijed naznačene tužbe tužitelja Trlin Zvonimira i drugih, Federalni inspektor Federalne geodetske uprave gospodin Valentino Vlašić izvršio inspekcijski pregled u Katastru Općine Konjic i utvrdio da je u pogledu pracele koja je predmet naprijed navedenih ugovora sve urađeno po Zakonu i da nema nikakvih propusta i nezakonitih radnji u vezi sa istim, što je evidentirano i u Zapisniku sa izlaganja parcela.

Ove svoje navode inspektor Vlašić je, kako ističe, potvrdio u svojstvu svjedoka u toku prvostepenog postupka pred Općinskim sudom u Konjicu.

Dodaje kako iz svega proizilazi da su u cijeli slučaj bili uključeni nadležni općinski organi i federalna inspekcija i federalni inspektor, javni registri, Katastar Općine Konjic, ZK ured Općinskog suda Konjic, Općinski sud Konjic, Kantonalni sud Mostar.

Niti jedan od naprijed pobrojanih državnih organa i službi, niti sudova nije našao propuste koji se tiču parcele označene kao parcela broj 1065/2, upisana u ZK uložak broj: 304, K.O. Galjevo, na kojoj je izgrađen vjerski objekat.

Laž i insuinacija

"Potpuna je laž i insuinacija da sam ja organizator prevare u naprijed naznačenom slučaju, jer to i da sam htio ne bih mogao biti. Naime, u čitavoj proceduri oko: izlaganja nekretnina na javni uvid, upisa u javne registre (gruntovnica i katastar), donošenja odluka prvostepenog i drugostepenog suda, izdavanje raznih dozvola (urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole), raznih 'komunalnih dozvola', u svim ovim radnjama učestvovalo je više od 30 osoba raznih nacionalnosti, a ja nisam učestvovao niti u jednoj ovoj radnji. Prilikom svjedočenja na sudu federalni geodetski inspektor je istakao da je gospođa Žaklina, koja je meni prodala parcelu, vlasnik i posjednik iste od 2003. godine sa dijelom od 1/1, kada je bilo izlaganje nekretnina u Konjicu. Tadić rođena Trlin Žaklina bila je vlasnik i posjednik iste parcele sve do momenta kada sam se ja na osnovu Ugovora o prodaji, koji je naprijed naveden, upisao kao vlasnik i posjednik predmetne nekretnine sa dijelom od 1/1.", naveo je Masleša.

Naglašava da od svih naznačenih sudova različitih nivoa, organa vlasti, postoji relevantna dokumentacija: odluke i presude, koje su u svakom momentu dostupne medijima i javnosti, a iz kojih odluka, presuda, nalaza i zapisnika, se jasno vidi da su izjave Trlin Zvonimira upotpunosti lažne i zlonamjerne.

"U ovom slučaju ja sam bio samo kupac parcele od jedine vlasnice gospođe Žakline i ništa drugo", zaključio je Masleša koji je nakon kupovine zemlju poklonio Islamskoj zajednici za izgradnju džamije.