|

Nova vlada do 15. decembra

Nova vlada do 15. decembra
0
S
SRNA
2.12.2010. u 19:30
0
komentara
0

dijeljenja
Nova vlada do 15. decembra Aleksandar Džombić
Man­da­tar za sas­tav no­ve vla­de Republike Srpske /RS/ Ale­ksan­dar Džom­bić izjavio je da će sas­tav no­ve vla­de biti po­znat 15. de­cem­bra, do ka­da će tra­ja­ti ko­ali­ci­ona usa­gla­ša­va­nja.
"Ako Vi­je­će na­ro­da RS bu­de for­mi­ra­no do 10. de­cem­bra, ka­ko mi je na­ja­vio pred­sje­dnik Skup­šti­ne, mi će­mo odmah na­re­dni dan za­hti­je­va­ti sa­ziv Skup­šti­ne za for­mi­ra­nje Vla­de. Zna­či, Vla­da bi mo­gla bi­ti sa­zva­na po­lo­vi­nom decembra i ta­da će bi­ti pre­do­če­na sva ime­na i ra­spo­red svih re­so­ra", rekao je Džom­bić za sutrašnje "Nezavisne novine".

On je potvrdio da je Socijalistička partija za­in­te­re­so­va­na za je­dno od mi­nis­tar­stava unu­traš­njih poslova, po­ljo­pri­vre­de ili in­dus­tri­je, ener­ge­ti­ke i ru­dar­stva, ali da je ta mi­nis­tar­stva tražio SNSD i da će ta­ko i os­ta­ti.

Džombić je naveo da je socijalistima pre­dlo­žio da do­bi­ju re­sor ra­da i bo­ra­čko-in­va­lid­ske za­šti­te, ko­ji je, po njegovoj ocjeni, je­dan od naj­va­žni­jih re­so­ra, po­se­bno sa sta­no­vi­šta re­for­mi u pred­sto­je­ćem pe­ri­odu.

"Što se ti­če ta­ko­zva­nih te­žih re­so­ra, DNS-u je po­nu­đen re­sor sao­bra­ća­ja i ve­za i to je već usa­gla­še­no, dok se za os­ta­le SNSD ne­dvo­smi­sle­no izja­snio da že­le pre­uze­ti od­go­vor­nost za te oblas­ti", rekao je Džombić i dodao da ne di­jeli miš­lje­nje onih ko­ji di­je­le re­so­re na va­žni­je i ma­nje va­žne, jer svi ima­ju mo­gu­ćnost, ali i za­da­tak da do­pri­ne­su ra­zvo­ju RS.

Džombić je podsjetio da je izbor­ni re­zul­tat po­ka­zao da SNSD-u tre­ba pri­pas­ti tri čet­vrti­ne re­so­ra, što zna­či 12 mi­nis­tar­sta­va i on­da još po dva mi­nis­tar­stva DNS-u i SP-u.

"Ako HDZ i even­tu­al­no SDA uđu u po­zi­ci­ju, on­da bi do­bi­li po mi­nis­tar­sko mjes­to iz kvo­te SNSD-a. Da li će oni ući u Vla­du, još ni­je po­zna­to", rekao je Džombić.

On je dodao će, ka­da bu­du iz­vje­sna ime­na svih mi­nis­ta­ra, sa svi­ma oba­vi­ti ve­oma di­re­ktan raz­go­vor i da­ti im do zna­nja ka­ko će se sa­ra­đi­va­ti u na­re­dnom pe­ri­odu, ističući da su "mi­nis­tri su pri­je sve­ga čla­no­vi Vla­de, pa tek on­da od­go­vor­ni za re­so­re".

Džombić je naveo da će no­vi mi­nis­tri odlu­či­va­ti da li že­le pro­mi­je­ni­ti tim od ko­jeg će za­vi­si­ti nji­hov us­pjeh koji će njega kao premijera je­di­no za­ni­ma­ti. On je napomenuo da zna­čaj­nom bro­ju po­mo­ćni­ka ministara man­dat is­ti­če u mar­tu idu­će go­di­ne, ta­ko da će mi­nis­tri kroz ja­vni kon­kurs ima­ti mo­gu­ćnost da iza­be­ru svo­je sa­ra­dni­ke.

On je ocijenio da je riječ o iza­zo­vnom man­da­tu, ko­ji će u prvih go­di­nu i po do dvi­je ka­ra­kte­ri­satie oču­va­nje
so­ci­jal­ne i fis­kal­ne sta­bil­nos­ti, a u dru­gom di­je­lu od dvi­je do dvi­je i po go­di­ne po­zi­ti­vna sto­pa pri­vre­dnog ras­ta ka­kav je bio u pret­ho­dnom pe­ri­odu.

"Sa sta­no­vi­šta re­for­mi ko­je nas oče­ku­ju de­fi­ni­ti­vno se ra­di o iza­zo­vnom pe­ri­odu, po­se­bno u prvom di­je­lu, ali ja ne­mam re­zer­ve u tom smi­slu", rekao je Džombić.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.