Objavljujemo dokumente
61

Nastavlja se saga oko Američkog univerziteta u BiH, očajnim studentima predložena borba na sudu

A. K.
Ilustracija: A. L./Klix.ba
Ilustracija: A. L./Klix.ba
Skupština Tuzlanskog kantona ogradila se od djelovanja Američkog univerziteta u BiH sa sjedištem u Tuzli, a studentima koji su se našli na ledini, predložili da svoja prava vezao za dobijanje diploma traže putem pravosudnih institucija.
Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 31. augusta ove godine razmatrala je informaciju Kantonanog ministarstva obrazovanja i nauke u vezi s peticijom za rješavanje prava oštećenih apsolvenata i studenata Američkog univerziteta u BiH.

"Komisija je zaključila da je iscrpila mogućnosti u okviru svoje nadležnosti, tako da zaštitu svojih prava možete tražiti pred nadležnim pravosudnim institucijama, ali vam komisija stoji na raspolaganju za daljni oblik saradnje po pitanju zaštite studentskih prava", navedeno je u odgovoru skupštinske komisije koji je upućen studentima, a koji je u posjedu portala Klix.ba.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

S druge strane, studenti su nezadovoljni ovakvim odgovorom, navodeći da se već više od dvije godine bore za svoja prava, za koja nadležne institucije prebacuju odgovornost sa jedne na drugu.

"Prebacuju odgovornost na osobu koja odbija saradnju i bilo kakvu vrstu komunikacije. Uzeći u obzir da osoba na koju prebacuju odgovornost je ta koja je i kriva za situaciju u kojoj se nalazimo, mi ostajemo sa malo izbora kako dalje postupiti", kaže nam jedan od oštećenih studenata Jasenko Ramić.

Na osnovu problema u kojem se nekolicina studenata Američkog univerziteta u Tuzli našla, Tužilaštvo TK prije dvije godine je formiralo predmet.

U njemu su sadržane tvrdnje studenata da je Denis Prcić, kao direktor univerziteta, od njih tražio dodatnih 1.500 KM za izdavanje diploma. Decidno rečeno, studenti su Prcića prijavili za reketiranje, a Tužilaštvo TK je na osnovu toga kreiralo predmet te direktora univerziteta ispitalo u svojstvu osumnjičenog.

U informaciji resornog kantonalnog ministarstva, koju je razmatrala komisija Kantonalne skupštine je navedeno da je rješenjem Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od 25. aprila 2022. godine utvrđeno je da je Američki univerzitet u BiH, sa sjedištem u Tuzli prestao ispunjavati uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i da se radi o nedostacima neotklonjive prirode po kvalitet studija.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

"Predmetnim rješenjem AUBiH oduzeta je dozvola za rad – licenca te je u tački 3. istog rješenja navedeno da je AUBiH obavezan korisnicima usluga visokoškolske ustanove, u skladu sa zakonom i drugim propisima, osigurati ostvarivanje stečenih, ugovorenih i drugih prava, što posebno uključuje obavezu izdavanja javnih isprava (diploma, dodatak diplome, potvrda/uvjerenje i druge isprave), a što je nesporna zakonska obaveza visokoškolske ustanove", piše u informaciji, koja je u posjedu portala Klix.ba.

Dalje se ističe da je na navedeno rješenje osnivač visokoškolske ustanove pokrenuo upravni spor pred nadležnim sudom, osporavajući tačku 3. navedenog rješenja.

"Predmetni postupak pred nadležnim sudom je u toku. Ministarstvo je postupilo kao u izreci rješenja na osnovu inspekcijskog nadzora i mišljenja i preporuka agencije, shodno odredbi člana 28. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst, kojom je propisano da ako se na osnovu inspekcijskog nadzora utvrdi da je visokoškolska ustanova prestala ispunjavati uslove iz licence i akreditacije, a uočeni propusti se ne mogu otkloniti bez ozbiljnih posljedica po kvalitet studija, ministarstvo će na osnovu mišljenja i preporuka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, rješenjem oduzeti licencu", piše u infomraciji.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Kada je u pitanju trenutni status studenata AUBiH, kojima je školovanje prekinuto, ovo ministarstvo je uputilo dopis i osnivaču spomenute visokoškolske ustanove, kojim je zatražilo informaciju da li je isti eventualno, donio akt o prestanku rada. Međutim, kako je naglašeno, odgovor do danas nije stigao.

"Posebno je traženo preduzimanje odgovarajućih radnji i aktivnosti koje će doprinijeti razrješavanju predmetne situacije. Ovo je prevashodno u interesu studenata, čiji interesi u predmetnoj situaciji ni na koji način ne mogu i ne smiju biti ugroženi, sa kojima AUBiH ima zaključene ugovore o studiranju (u pisanoj formi), koja činjenica stvara prava i obaveze za obje ugovorne strane, a na koju činjenicu se ne može oglušiti niti sam osnivač visokolkolske ustanove. Međutim ovo ministarstvo nikada nije zaprimilo odgovor na dostavljeni akt", istaknuto je u informaciji.

Na kraju je zaključeno da se Ministarstvo obrazovanja i nauke TK stavilo se na raspolaganje ostalim državnim institucijama koje su nadležne za formalno, pravno i krivično rješavanje situacije u vezi sa AUBiH i maksimalno je opredjeljeno za konačno razrješavanje.