Nezavisni odbor KS
7

Komesari u KS "skinuli" odgovornost sa sebe, ni u jednoj situaciji nije formiran krizni štab

M. N.
Nezavisni odbor dostavio je Skupštini KS izvještaj o radu policijskog komesara Milorada Bašića te Informaciju o predmetu "Edin Gačić" za vrijeme komesara Mevludina Halilovića. Utvrđeno je da je sigurnosna procjena bila pogrešna, čime su građani KS dovedeni u opasnost.

Naglašeno je i da je komesar "skinuo" sa sebe odgovornost izmjenama Plana o pravima i obavezama komesara o kojima Nezavisni odbor nije informisan. Zbog toga nije ni došlo do formiranja kriznog štaba tokom potjere za Edinom Gačićem, a mještani općine Hadžići bili su prepušteni "sami sebi".

Milorad Bašić obavljao je funkciju v. d. komesara u periodu od 29. marta do 13. augusta ove godine, a izvještajem je obuhvaćen period april - juni 2019. godine.

Nije imenovao zamjenika tokom bolovanja

U njemu se navodi kako je v. d. komesara depešom naložio mjere za održavanje povoljnog stanja sigurnosti, ali da Nadzorni odbor nije dobio navedenu depešu niti informaciju od v. d. komesara. Isti je slučaj i s Planom poduzimanja odgovarajućih mjera i radnji iz nadležnosti Službe s poslovima sa strancima i Uprave policije MUP-a KS na sprečavanju i sankcionisanju svih oblika nezakonitog ponašanja migranata, smještaja i drugih aktivnosti u vezi s migrantima na području KS. Formiran je i Operativni štab.

Problematični dio izvještaja je taj što Bašić nije imenovao svog zamjenika u slučaju bolesti.

"V. d. policijskog komesara je odgovorio da bi ga u slučaju odsustva trebao mijenjati načelnik Sektora uniformisane policije. Također, razmišljao je da načelnici svih policijskih uprava prate i signiraju poštu, jer se neće ništa dogoditi za pet dana (koliko je planirao odsustvo). Razmišljao je da ovlasti nekoga za slučaj hitnih situacija i to načelnika Sektora za podršku. Nezavisni odbor je upozorio Bašića da je rješenjem Vlade KS preuzeo ogroman teret te da je neozbiljno da ne imenuje svog zamjenika, neozbiljno je da Uprava policije nema rukovodećeg policijskog službenika u njegovom odsustvu", navodi se u izvještaju.

Naglašeno je kako je bivši komesar Mevludin Halilović neposredno prije svoje smjene razmjestio policijske službenike te da bi Bašić trebao uraditi isto podsjećajući da za sve negativno što se desi u sigurnosnom smislu u njegovom odsustvu on snositi odgovornost, jer nije riješio tu situaciju, a mogao je.

"V. d. policijskog komesara je istakao kako u ovom trenutku nije spreman da vrši bilo kakva premještanja unutar Uprave policije", navodi se.

Bez kriznog štaba

Nezavisni odbor naglasio je kako ni u jednom slučaju do sada nije formiran krizni štab u situacijama koje su zahtijevale formiranje, kao što su npr. "Dženan Memić" i "Edin Gačić". Postavili su pitanje Bašiću da li slučaj poput "Gačića" zahtijeva formiranje kriznog štaba ili ne.

"Članovi Nezavisnog odbora smatraju da je sigurnosna procjena u ovom slučaju potpuno zakazala. V.d. komesara je odgovorio da on također ne bi formirao krizni štab u predmetu 'Edin Gačić' s obzirom na to da je već bio formiran štab u vezi s održavanjem sportske manifestacije EYOF. Istakao je da je FMUP formirao krizni štab na nivou FBiH u čijem sastavu je bio jedan član MUP-a KS. Nezavisni odbor je podsjetio v. d. policijskog komesara da su policijskim službenicima KS pomoć u hvatanju ubice Gačića pružili policijski službenici drugih kantona. Osim toga, stanovnici Hadžića su se morali samoorganizirati, ljudi su danima stražarili ispred sopstvenih domova, djecu nisu slali u škole te Nezavisni odbor smatra da je sigurnosna situacija u potpunosti pogrešno procijenjena i da se morao formirati krizni štab", zaključuje Nezavisni odbor u Izvještaju o radu policijskog komesara.

Izbjegavanje odgovornosti

U Informaciji o predmetu "Edin Gačić" navodi se kako MUP KS nije postupao prema planu iz 2017. godine kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, da štab nije formiran, da je nakon ubistva policajca Mahira Begića formiran štab na nivou FMUP-a te da shodno tome nije bilo potrebe za formiranjem štaba.

"Nezavisni odbor želi istaći nekoliko činjenica, a naročito da je sačinjavanje plana obaveza policijskog komesara, što nije ispoštovao bivši komesar Vahid Ćosić, a što je utvrđeno nakon paljevine zgrada Kantona Sarajevo i Predsjedništva BiH, te je Nezavisni odbor zahtijevao od novog komesara Mevludina Halilovića da hitno donese ovaj plan, a kako bi se u sličnim kriznim i vanrednim situacijama jasno znalo šta su čija prava i obaveze, odnosno odgovornosti, što je i uradio u aprilu 2017. godine, o čemu je obavijestio Nezavisni odbor. Komesar Halilović je navedeni plan mijenjao nekoliko puta, tačnije donosio je nove planove, a nijednu izmjenu nije dostavio Nezavisnom odboru, niti je bio upoznat o izmjenama", kažu iz Nezavisnog odbora.

Izmjenama je skinuta odgovornost s policijskog komesara da formira krizni štab i za to je tim izmjenama zadužen načelnik Sektora uniformisane polcije.

"Odredbe plana iz 2018. godine su, prema mišljenju Nezavisnog odbora, izmijenjene u ključnom dijelu, jer je odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima jasno utvrđeno da Upravom policije rukovodi policijski komesar. Nezavisni odbor smatra da u konkretnom slučaju policijski komesar u skladu s odredbama ovog zakona nije mogao obavezu formiranja i upravljanja štabom (što praktično znači upravljanje Upravom policije) u vanrednim i kriznim situacijama prenijeti planom na načelnika sektora uniformirane policije. S obzirom na to da je prema ranijim planovima formiranje i upravljanje štabom bila isključivo obaveza komesara, Nezavisni odbor smatra da je prijenos takvih ovlasti suprotan Zakonu o policijskim službenicima i da je isto isključivo u funkciji izbjegavanja odgovornosti policijskog komesara i to upravo u najtežim situacijama kada se policijski komesar treba dokazati kako general policije", naglašavaju.

Nije rukovodio policijom

Zaključuju kako bivši komesar Halilović nije rukovodio Upravom policije MUP-a KS niti vršio nadzor nad radom policijom, kao ni nadzor nad primjenom policijskih ovlasti kako mu Zakon o unutrašnjim poslovima nalaže, a kada je riječ o predmetu "Edin Gačić". Ponavljaju kako nije formiran štab kako mu je to nalagao plan, a bio je u obavezi da odmah zatraži formiranje štaba i pokrene pitanje odgovornosti načelnika sektora uniformirane policije, što se nikada nije desilo.

"Nezavisni odbor dostavlja ovu informaciju Skupštini KS radi informisanja s obzirom na to da trenutno ne postoji mogućnost da se u sladu s odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima KS porekne i vodi disciplinski postupak protiv bivšeg komesara Mevludina Halilovića", kazali su iz Nezavisnog odbora.