Šta je sve postignuto
40

Federalno ministarstvo policije predstavilo rezultate povodom godinu dana aktuelnog saziva

S. Š.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo je dosadašnji učinak s obzirom na to da se navršilo godinu dana otkako je Ramo Isak preuzeo funkciju resornog ministarstva.

Kako su naveli u svom zvaničnom saopćenju, u protekloj godini otkako je Ramo Isak imenovan za federalnog ministra unutrašnjih poslova poduzete su brojne aktivnosti na unapređenju rada FMUP-a i FUP-a. Radilo se na unaprjeđenju saradnje s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, a podržan je i rad detašmana FUP-a.

Navode kako je Isak održao niz sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, zatim ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija gdje je ostvario saradnju na realizaciji niza projekata iz oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Radilo se na unaprjeđenju saradnje s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, a podržali smo i rad detašmana FUP-a. U planu je češće održavanje zajedničkih sastanaka s kantonalnim MUP-ovima na kojima će se diskutovati o tekućim pitanjima i zajednički iznalaziti rješenja za probleme u cilju unaprjeđenja sigurnosti građana.

Na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a znatno je povećan broj kadeta te je tako u 2022.godini okončana obuka za 184 polaznika za čin policajac i 23 polaznika za čin mlađi inspektor.

U 2023. godini okončana je obuka za 316 polaznika za čin policajac, 53 polaznika za čin mlađi inspektor i 28 polaznika za čin policajac iz Sudske policije u FBiH. U 2024.godini obuka je okončana za 296 polaznika za čin policajac.

Trenutno na Akadmiji obuku pohađa 315 polaznika za čin policajac, 14 polaznika za čin mlađi inspektor i 57 polaznika za čin policajac iz Sudske policije u FBiH. Zahvaljujući razumijevanju svih članova Vlade FBiH radi se i na povećanju kapaciteta Akademije.

Također se radilo na modernizaciji nastavnog plana i programa po uzoru na akademije u EU uvođenjem novih modula u nastavni plan i program što će u konačnici poboljšati kvalitet nastave. Ove aktivnosti se sprovode u saradnji s Ambasadom SAD-a u BiH, OSCE-om, Vijećem Evrope i Fakultetom političkih nauka UNSA.

Istaknut je značaj unaprjeđenja programa na educiranju budućih policijskih službenika u oblasti osnovnih ljudskih prava, nasilja u porodici i nasilja nad ženama i drugim oblastima koje su značajne za kvalitetniji rad policijskih službenika.

U prethodnom periodu poboljšani su uslovi rada u pogledu materijalno-tehničkog opremanja i položaja policijskih službenika i bolje opremljenosti uposlenika, sve aktivnosti su inkorporirane u budžet koji je povećan u odnosu na protekli period zbog dodatnih aktivnosti koje su doprinijele boljim uvjetima rada.

Budžet FMUP-a i FUP-a je veći u odnosu na protekli period zbog dodatnih aktivnosti koje su doprinijele boljim uslovima rada.

Ministar Isak podržao je rad članova radnih grupa za usklađivanje propisa sa propisima EU što je rezultiralo okončanjem faze integrisanja i usvajanjem Akcionog plan za sve radne grupe u koje je uključeno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije, a koje su bile na čekanju protekle tri godine.

Za godinu dana objavljeno je ukupno 198 saopćenja sa zvaničnih sastanaka i prijema ministra Isaka te je za većinu aktivnosti planiranih u ovoj godini započela realizacija i iste će biti relizirane do kraja godine.

Također, u toku je donošenje i nove zakonske legislative, odnosno izmjene i dopune propisa koji će omogućiti da sa jedne strane unaprijedimo rad Ministarstva, kao i Uprave policije, a sa druge strane da uskladimo naše zakonodavstvo sa europskim zakonodavstvom i međunarodnim pozitivnim praksama.

Zakoni koji su dostavljeni Vladi Federacije BiH: Zakon o prijevozu opasnih materija, Zakon o prometu eksplozivnih materija zapaljivih tečnosti i gasova, Zakon o javnom okupljanju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o izmjeni Zakona o matičnim knjigama.

Zakoni koji su izrađeni i u proceduri su pribavljanja mišljenja: Zakon o kritičnoj infrastrukturi, Zakon o izmjeni zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (hitni postupak) i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima FBiH (hitni postupak).

Zakoni koji su u fazi izrade: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH-izrađen Prednacrt, Zakon o policijskim službenicima FBiH (prednacrt), Zakon o načelima o sigurnosti sportskih događaja- imenovanje radne grupe.

Podzakonski propisi: Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH, Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita za matičara, Metodologija o izmjenama Metodologije o sadržaju i izradi procjene ugroženosti i elaborat o zaštiti, Uredba o osnivanju podureda operativnih policijskih jedinica van sjedišta Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Pravilnik o izmjeni pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova dostavljeni na mišljenje Federalnom ministarstvu pravde i Federalnom ministarstvu finansija od kojih se u narednom periodu očekuje očitovanje po navedenim propisima. Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koji su u nadležnosti policije (u toku je utvrđivanje konačnog teksta).

Opći propisi: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a (izrađen i dostavljen na mišljenja), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika FMUP-a donesen.

Interni propisi: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnim odnosima u FMUP, Procedure o načinu korištenja i upotrebe službenih mobilnih i fiksnih telefona Pravilnik o zaštiti na radu u FMUP- u toku je utvrđivanje konačnog teksta, Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka, u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, također Kolektivni ugovor za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministasrtvu unutranjih poslova i Federalne uprave policije- utvrđen tekst i poslat na mišljenje Federalnom ministarstvu pravde i Federalnom ministratsvu finansija).

Za godinu dana znatno je unaprijeđena saradnja sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, te su poboljšani su uslovi rada kako zaposlenih tako i policijskih službenika.

Također je unaprijeđen rad Policijske akademije Federalnog MUP-a, a izmjene i dopune propisa će omogućiti da se unaprijedi rad Ministarstva, kao i Uprave policije, ali i da se naše zakonodavstvo uskladi sa europskim zakonodavstvom i međunarodnim pozitivnim praksama.