Inače ide na Ustavni sud
79

Državni parlamentarci iz SDA, DF-a i NES-a uputili zahtjev Vladi RS-a: Povucite odluku o prodaji zemljišta na Jahorini

D. Be.
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Trinaest zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta BiH uputilo je pismo premijeru bh. entiteta RS Radovanu Viškoviću sa zahtjevom da stavi van snage "Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina" od 29.12.2023. godine.
Zahtjev su uputili zastupnici SDA, DF-a i NES-a: Šerif Špago, Edin Ramić, Safet Kešo, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Šemsudin Dedić, Milan Dunović, Vlatko Glavaš, Zlatan Begić, Jasmin Emrić i Elvisa Hodžić.

Oni su ukazali na to da je Vlada RS-a na sjednici 28.12.2023. godine donijela Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem licitacijom, a ista je objavljena u "Sl. glasnik RS", br. 114/2023 dana 29.12.2023. godine.

Ovom Odlukom Vlada RS-a je odredila način i uslove prodaje nepokretnosti koje su svojina RS-a, a koje se nalaze u obuhvatu posebnog područja Jahorina na lokaciji Vučiji most.

Predmet prodaje koja je ovom Odlukom odobrena su nepokretnosti upisane u LN-337 ko. Jahorina ukupne površine 56.405 m², uglavnom šuma i pašnjak. Prodaja se treba izvršiti licitacijom, a početna cijena iznosi 41.172.730,00 KM (slovima: četrdeset jedan milion sto sedamdeset dvije hiljade sedam stotina trideset konvertibilnih maraka). Definisali ste i uslove koje trebaju ispunjavati zainteresirani subjekti, kao i postupanje nakon okončanja licitacije.

"Naročito interesantna za ovaj Zahtjev je tačka X Odluke prema kojoj Šumski drvní sortimenti nastali krčenjem šume na nepokretnostima koje su predmet ove odluke pripadaju JPS 'Šume Republike Srpske' ad. Sokolac, SG 'Jahorina' Pale, a JPS 'Šume Republike Srpske' a.d. Sokolac, SG 'Jahorina' Pale se zadužuje za stručno-tehničke poslove krčenja šume u skladu sa dinamikom izvođenja investicionih radova u skladu sa Regulacionim planom posebnog područja Jahorina na lokaciji Vučiji most, što govori da je predmet prodaje šumsko zemljište", naveli su.

Dalje su naveli Viškoviću kako "vjeruju da je svjestan da ovakvim postupanjem krši odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i obavezujućeg medunarodnog prava za Bosnu i Hercegovinu, ali i da ova odluka i aktivnosti koje planira u vezi sa njenim provođenjem predstavlja kršenje obavezujućih i izvršnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

"Mi smo svjesni da je to suprostavljeno vašim političkim stavovima i aktivnostima te smo dužni poduzeti mjere da zaštitimo interese Bosne i Hercegovine", navode zastupnici iz SDA, DF-a i NES-a.

Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlukama U-1/111U-8/19 utvrdio da, između ostaloga, šume i šumsko zemljište predstavljaju "javno dobro" koje nadalje čini dio državne imovine (imovina države BiH).

Ustavni sud je utvrdio da državna imovina ima poseban status te da predstavlja odraz državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

Ustavni sud je istakao da se ne može zanemariti interes BiH da zadrži "javno dobro" kao dio državne imovine koja služi svim građanima BiH, a koja nije nužna da bi se djelotvorno izvršavala specifična nadležnost određenog administrativno-teritorijalnog nivoa u državi. Osim toga, prema mišljenju Ustavnog suda ta imovina može služiti i kao "drugi način finansiranja troškova potrebnih za izvršavanje nadležnosti institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH u smislu člana IV/4.b) u vezi sa članom VIII/3. Ustava BiH.

Iz citirane prakse Ustavnog suda proizlazi da se šume i šumsko zemljište kao javna dobra smatraju državnom imovinom.

"Ustavni sud je mišljenja da je odluka o statusu državne imovine (u ovom slučaju šuma i šumskog zemljišta) u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine, a ne entiteta Republika Srpska kako ste to Vi uradili. Sigurani smo da ste toga svjesni", poručili su potpisnici.

Oni su ukazali Vladi RS-a na čelu sa Radovanom Viškovićem da su Ustav Bosne i Hercegovine i Opšti okvimi sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini nadredeni svim pravnim aktima Republike Srpske.

"Samim tim, rješenjima čije se stavljanje van snage traži ovim Zahtjevom krši se Ustav Bosne i Hercegovine, te obavezujuće međunarodno pravo za Bosnu i Hercegovinu. Naša je ustavna obaveza, kao i drugih državnih institucija Bosne i Hercegovine, da štitimo pravni sistem i pravni poredak Bosne i Hercegovine."

Na kraju su poručili da, iz gore navedenih razloga, u svojstvu legitimnih predstavnika i zaštitnika interesa države Bosne i Hercegovine, zahtijevaju od Vlade Republike Srpske da u hitnom postupku preduzme sve zakonske mjere i stavi van snage Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem licitacijom ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023 od 29.12.2023. godine) i obustavi sve aktivnosti na njenom provodenju.

"U protivnom, ovaj spor sa Bosnom i Hercegovinom koji je izazvan protívustavnim djelovanjem i narušavanjem medunarodnih standarda, moraće da se rješava pred nadležnim pravosudnim tijelima. Vjerujem da ćete koristeći svoj autoritet i zakonske ovlasti spriječiti ovakav scenarij i doprinijeti mirnom rješavanju ovog spora."

Podsjetimo, Vlada Republike Srpske nedavno je prihvatila ponudu kompanije "Drvo-export" iz Teslića, iza koje stoji SNDS-ov odbornika Srđana Klječanina, za kupovinu 56 duluma zemljišta na Jahorini.

Ovime je Vlada RS-a odnosno entitetsko Ministarstvo trgovine i turizma prekršilo Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom.

Vrijednost ugovora je veća od 41 milion KM, a Klječanin kaže za Klix.ba da je sve regularno i da je Vlada RS-a njemu prodala državno zemljište. Pod državnim zemljištem, ovaj zvaničnik SNSD-a smatra da je entitet vlasnik zemljišta kao i šuma.

Pravobranilaštvo BiH je formiralo predmet nakon odluke Vlade Republike Srpske da proda nepokretnu imovinu na Jahorini.

Saznali smo i da je Ministarstvo trgovine i turizma RS-a na čijem čelu je ministar Denis Šulić (SNSD) nije obustavilo aktivnosti o prodaji zemljišta ukupne površine 56.405 metara kvadratnih iako su dobili upozorenje Pravobranilaštva BiH 11. januara. 2024. godine.