|

Država BiH na osnovu nagodbi građanima isplatila 4,1 milion KM

Država BiH na osnovu nagodbi građanima isplatila 4,1 milion KM
21
S
SRNA
29.1.2013. u 08:04
0
komentara
21

dijeljenja
Država BiH na osnovu nagodbi građanima isplatila 4,1 milion KM
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu do sada je kao neprihvatljive odbacio 46 aplikacija protiv BiH, na osnovu kojih su aplikanti na ime pravedne naknade i troškova postupka od BiH potraživali više miliona KM, ali im je, uprkos tome, po osnovu prijateljskih nagodbi, do danas ukupno isplaćeno 4.198.857,46 KM
U međuvremenu BiH je zaključila prijateljske nagodbe pred Sudom u odnosu na 125 aplikacije i dala četiri unilateralne deklaracije, stoji u Odgovoru Vijeća ministara BiH na poslaničko pitanje Nermina Purića, o čemu će Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 31. januara voditi raspravu.

Zaključene prijateljske nagodbe iz kojih proizilazi obaveza izvršenja za Republiku Srpsku odnose se na izvršenje domaćih presuda kojima su aplikantima dosuđena potraživanja ratne štete.

Prijateljske nagodbe po osnovu kojih za Federaciju BiH nastaje obaveza na izvršenje odnose se na smještaj neuračunljivog počinioca krivičnog djela u odgovarajuću ustanovu, nagodba u predmetu Hadžić iz oktobra 2005. godine koja do danas nije izvršena, zatim nagodbe o određivanju zakonitog pritvora neuračunljivim počiniocima krivičnih djela ("Zečević i drugi"), te nagodba u predmetu isplate novčane naknade za oduzetu imovinu ("Muratspahić i drugi"). Prijateljska nagodba po osnovu koje je za BiH nastala obaveza na izvršenje odnosi se na nerazumnu dužinu trajanja postupka pred domaćim organima ("Ješić protiv BiH").

Dakle, po osnovu prijateljskih nagodbi do danas je ukupno isplaćeno 4.198.857,46 KM.

Vijeće ministara BiH u Odgovoru poslaniku Puriću zaključuje da "postojanje više nivoa vlasti u BiH stvara dodatne značajne poteškoće kada je riječ o zastupanju BiH pred Evropskim sudom s aspekta neophodne saradnje s brojnim institucijama vlasti u BiH, kao i zbog činjenice postojanja različitog zakonodavstva iz iste oblasti, te različite prakse nadležnih sudskih i drugih tijela".

Navodi se da zbog istog razloga postoje i poteškoće u procesu izvršenja presuda Suda, s aspekta nužne koordinacije nadležnih institucija svih nivoa vlasti u BiH.

Takođe, često je za potpuno izvršenje presude potreban i konsenzus o ključnim pitanjima među domaćim institucijama različitih nivoa vlasti, a to nije uvijek jednostavno postići, tako da ova činjenica znatno otežava i odugovlači potpuno izvršenje pojedinih presuda donesenih protiv BiH.

Na kvalitet zastupanja, kako je konstatovano, utiče i činjenica da nadležne institucije vrlo često ne dostavljaju tražene informacije i dokumentaciju u propisanim rokovima, te propuštaju da samoinicijativno i proaktivno učestvuju u postupku zastupanja i da redovno obavještavaju zastupnika o svim novim pravno relevantnim činjenicama u prednacrtu koji je u postupku pred Evropskim sudom, već reaguju samo na izričita i ponovljena traženja zastupnika, što dodatno otežava proces zastupanja pred Sudom.

Kako bi se poboljšalo proaktivno učešće nadležnih institucija u postupku zastupanja, neohodno je kontinuirano raditi na obrazovanju državnih službenika na svim nivoima vlasti u BiH o načinu postupanja i rada Evropskog suda za ljudska prava, o ulozi zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom, te o značaju koji postupci pred Evropskim sudom i presude ovog Suda imaju za BiH i samim tim za sve nivoe vlasti u BiH.

Tokom dosadašnjeg rada Kancelarije zastupnika pokazalo se da gotovo sve presude koje su do sada donesene protiv BiH otkrivaju postojanje strukturalnog problema koji zahvata veći broj osoba u BiH, te povlače za sobom obavezu BiH da preduzme generalne mjere koje će otkloniti utvrđenu povredu prava u odnosu na sve osobe koje su njome zahvaćene.

Vijeće ministara BiH, odnosno njegov zastupnik pred Sudom u Strazburu, smatraju da je od posebne važnosti izvršenje presude u predmetu "Sejdić - Finci" protiv BiH, koje se sastoji u izmjeni "diskriminatorskih" odredaba Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, i čije je izvršenje u centru pažnje ne samo Savjeta Evrope, nego i šire međunarodne zajednice, uključujući i EU.

Efikasnim i blagovremenim izvršenjem ove presude, BiH će pokazati sposobnost i spremnost da poštuje presude Evropskog suda za ljudska prava, a samim tim i da ispunjava svoje međunarodne obaveze. U protivnom, u slučaju neopravdanog odlaganja i odugovlačenja sa izvršenjem ove presude, BiH rizikuje da dobije loš međunarodni imidž i da uspori proces pridruživanja EU zbog nepoštivanja ljudskih prava i presuda Europskog suda za ljudska prava.

U odgovoru stoji, takođe, da je izvršenje ove presude redovno predmet debate na svakom sastanku Komiteta ministara Vijeća Evrope i do sada je Komitet ministara donio nekoliko odluka u vezi sa ovim slučajem u kojima je izražena zabrinutost zbog neizvršenja presude, odnosno zbog dosadašnjeg nepostojanja političkog konsenzusa o izmjenama Ustava BiH i Izbornog zakona BiH.

U narednom periodu potrebno je hitno preduzeti mjere da bi se u BiH otklonile povrede prava utvrđene kako u presudama Evropskog suda, tako i u odlukama Ustavnog suda BiH i bivšeg Doma za ljudska prava.

Ažurnim otklanjanjem povreda prava utvrđenih u odlukama Ustavnog suda BiH i bivšeg Doma za ljudska prava nadležne institucije, između ostalog, pridonose i smanjenju broja predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i umanjenju finansijskih posljedica za BiH zbog nepoštivanja ljudskih prava.

Za kvalitetno zastupanje interesa BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i za ažurno izvršenje presuda od ključne važnosti jeste da relevantne institucije svih nivoa vlasti na traženje zastupnika Vijeće ministara BiH blagovremeno dostavljaju informacije i dokumentaciju potrebnu za zastupanje pred Sudom, te da blagovremeno izvršavaju sve obaveze koje proizlaze iz konačnih presuda.

Usljed konstantnog povećanja broja predmeta pred Sudom i presuda donesenih protiv BiH, koje su u procesu izvršenja i koje za sobom povlače preduzimanje generalnih mjera na cijeloj teritoriji BiH, neophodno je povećati broj zaposlenih u Kancelariji zastupnika, a da bi BiH i svi nivoi vlasti bili adekvatno zastupani kako pred Sudom, tako i pred Komitetom ministara Vijeća Evrope u procesu izvršenja presuda, stoji na kraju odgovora.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.