|

FOTO
/
Budžet FBiH za iduću godinu skoro dvije milijarde KM

Budžet FBiH za iduću godinu skoro dvije milijarde KM
0
S
Sarajevo-x.com
28.12.2011. u 18:11
13
komentara
0

dijeljenja
Budžet FBiH za iduću godinu skoro dvije milijarde KM Sjednica Vlade FBiH
Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik FBiH Živko Budimir, utvrdila prijedloge Budžeta FBiH za 2012. godinu i Zakona o njegovom izvršenju. Prije slanja u parlamentarnu proceduru ovi dokumenti bit će usklađeni s prijedlozima i sugestijama iz današnje rasprave.
Predloženo je da Budžet za slijedeću godinu iznosi oko 1,928 milijardi konvertibilnih maraka, što je 11 posto više u odnosu na ovogodišnji rebalansirani. Predviđeno je da se deficit Budžeta pokrije izdavanjem dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa, te dijelom kreditnim sredstvima Evropske komisije.

Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2012. godinu uređuje strukturu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta i njegovo izvršavanje, prioritete plaćanja, opseg zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Vlade FBiH, Federalnog ministarstva finansija i federalnog ministra finansija, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

Prioriteti u izvršavanju Budžeta su otplate kamata i otplate vanjskog i unutrašnjeg duga FBiH, transfer za boračke invalidnine, druga boračka davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseljene i izbjegle osobe, plaće i naknade troškova svih zaposlenih, tekući transferi kantonima i nižim nivoima vlasti, javnim preduzećima i kapitalne investicije.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Osnovni razlog i cilj dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode,
a koja se odnosi na otpis zatezne kamate, jeste stimuliranje privrednih djelatnosti, kao i rasterećenje preduzeća od obaveze plaćanja zatezne kamate čime se utiče na poboljšavanje likvidnosti, a time i na brži razvoj.

Propisano je da se kamata koja je nastala po osnovu dospjelih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2011. godine otpisuje, pod uslovom da porezni obveznik po osnovu glavnog duga svoje obaveze izmiri do 31.decembra 2012. godine, s tim da se otpis kamate odnosi isključivo na iznos neplaćene kamate. Pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji podnosi porezni obveznik najkasnije do 31. marta 2012. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH.

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata, te u cijelosti izmirio obaveze glavnice duga najkasnije do 30.6.2012. godine, otpisat će se obračunata kamata u cjelokupnom iznosu 100 posto. Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavnicu duga od 1.7.2012. do 31.12.2012. godine, otpisaće se obračunata kamata u iznosu od 50 posto. Otpis zatezne kamate koja se zaračunava na javne prihode koji nisu plaćeni u zakonom propisanom roku odnosi se na sve vrste javnih prihoda koji se uvode federalnim zakonom (porezi, doprinosi, naknade, takse).

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU TURIZMA U FBiH

Potreba za donošenjem novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH što ga je Vlada FBiH utvrdila danas u formi Nacrta je prije svega u jačanju i promicanju turizma Federacije BiH i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba u toj oblasti, kao i svrsihodnijem organiziranju turističkih zajednica, u skladu s velikim brojem pristiglih inicijativa predstavnika općina/gradova gdje je razvijena turistička djelatnost, kao i turističkih djelatnika.

Novopredložena rješenja su u formi Prednacrta dostavljena svim turističkim zajednicama u FBiH, kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast turizma, Savezu općina i gradova FBiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.
Jedno od osnovnih načela na kojima se temelji ovaj zakon je stvaranje mogućnosti da svaka razina vlasti bude odgovorna za njegovu provedbu i sveukupno stanje u oblasti turističke djelatnosti. Njime se uređuju ustrojstvo i način rada turističkih zajednica, osnovna načela njihovog financiranja i gospodarenja a propisano je da turistička zajednica stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u sudski registar.

Pored Turističke zajednice FBiH koju osniva Federalna vlada, postoje turističke zajednice kantona čiji su osnivači kantonalne vlade, zatim turističke zajednice područja koja se može osnovati za područje više općina ili kantona i turističke zajednice općine, odnosno grada koje se mogu osnovati uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Što se tiče gazdovanja u turističkim zajednicama propisana im je obaveza donošenja programa rada i financijskog plana, te koji su prihodi turističkih zajednica, kao i da će se boravišna pristojba i članarina u turističkim zajednicama regulirati posebnim propisom, kojeg donosi Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

U skladu sa Presudom Ustavnog suda FBiH od 25.5.2011.godine, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.
U skladu s tim, izvršeno je, prije svega usaglašavanje ovog sa Zakonom o fiskalnim sistemima i propisan primat u primjeni Zakona o Poreznoj upravi FBiH nad drugim zakonima koji drugačije uređuju ova pitanja. Dopune određenih odredbi zakona imaju za cilj povećanje efikasnosti u naplati poreznih obaveza od neurednih poreznih obveznika koji na svaki način opstruiraju rad Porezne uprave, pa i izbjegavanjem prijema pismena od Porezne uprave.

Predviđeno je izuzeće dva propisa na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o Poreznoj upravi FBiH. Kada je riječ o Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode, izuzeće je učinjeno u cilju efikasnije naplate javnih prihoda za dužnike koji ne mogu ispunjavati svoje obaveze prema redovnom postupku u smislu plaćanja, a posebno kad se uzmu u obzir zatezne kamate po osnovu dugovanja na osnovu javnih prihoda tih poreznih obveznika. Kada je u pitanju Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica, ovim izuzećem se vrši usaglašavanje sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojim je utvrđeno izuzeće od plaćanja poreza po osnovu prihoda koji lica odnosno kupci ovih obveznica ostvare.

Jedna od predloženih izmjena odnosi se na veću mogućnost kada je u pitanju porezna tajna odnosno raspolaganje informacijama poreznih organa o poreznom obvezniku, odnosno proširen krug organa koji mogu dobiti ove informacije, kao i način dobijanja. Pored novčanih kazni za pravno lice, propisane su i novčane kazne za odgovorno lice u tom pravnom licu u visini utvrđenoj za određene prekršaje u Zakonu o prekršajima u Federaciji BiH.

O PLANU RADA VLADE FBiH U 2012. GODINI

Strateški ciljevi i programi koje će Vlada FBiH poduzeti u slijedećoj godini, kako je navedeno u danas razmatranom Planu rada, podrazumijevaju dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa, državne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prioriteti Vlade FBiH u 2012. godini će biti usmjereni, prije svega, na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH raditi na integraciji u evroatlantske integracije a u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom. Što se tiče programa rada svakog pojedinačnog ministarstva, ovim programom definisani su strateški ciljevi, te programi i aktivnosti za svako ministarstvo koji će doprinijeti implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenje, ulazni i izlazni indikatori, te mjerljivi indikatori za izvršenje pojedinih aktivnosti.

ODLUKA O PROGRAMU INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLAĆENIH IZDAVANJEM GSM LICENCE

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu. U periodu 2008.-2010 godina za ove je programe ukupno odobreno 64,6 miliona KM, a implementirano 42,23 miliona KM. Ostalo je neutrošenih 22,4 miliona KM. U programu investiranja sredstava za ovu godine Vlada je, zbog umanjenih osnovnih prihoda za ceste, u finansiranje projekata cestovne infrastrukture uključila i preostala sredstva naplaćena po osnovu GSM licence. Utvrđena je Lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta, dok će se njihova implementacija realizirati u skladu sa utvrđenom metodologijom u načinu utroška sredstava iz GSM licence.

Implementatori projekata cestovne infrastrukture će o utrošku ovih sredstava tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Ako se utvrdi da određeni implementator nije u stanju realizirati projekat tu će ulogu preuzeti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Implementator projekta dužan je po propisanoj proceduri izvršiti izbor najpovoljnijeg izvođača radova, a potpisani ugovor sa njim s predračunom radova će dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Troškovi nadzora za projekte predviđeni su u iznosu do 400 hiljada KM. U slučaju da su ovi troškovi veći provođenje postupka javne nabavke će preuzeti JP Ceste FBiH u koordinaciji sa ministarstvom. Uslov za povlačenje tranši odobrenih sredstava za projekte je pravdanje do tada utrošenih sredstava.

PRIHVAĆENA PREPORUKA EVROPSKE KOMISIJE U BiH

Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim prihvata preporuku Evropske komisije u Bosni i Hercegovini da se za dionicu Mostar sjever - Počitelj izradi vanredni izvještaj o stanju u prostoru u roku od godinu dana od dana usvajanja Odluke o provođenju prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH Autocesta na koridoru Vc.

Shodno danas usvojenom zaključku, Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je razmotriti eventualnu evaulaciju prijedloga trase iz idejnog projekta i predložene trase iz Odluke autoceste na dionici Mostar sjever -Počitelj urađen od strane Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Po isteku roka za vanredni izvještaj Federalno ministarstvo prostornog uređenja će razmotriti i ponuditi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine konačan položaj trase autoceste za dionicu Mostar sjever - Počitelj.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da izvrši isplatu preostalog dijela sredstava planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2011. godinu na poziciji „Transfer drugim nivoima vlasti- kantoni" u iznosu od 9.600.000 KM i to: Posavskom kantonu 1.824.000 KM, Bosansko-podrinjskom kantonu 4.224.000 KM i Kantonu 10 u iznosu od 3.552.000 KM.

lz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Budžeta FBiH za 2011. godinu odobreno je Federalnom ministarstvu kulture i sporta 19.700 KM za Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, namijenjenih realizaciji projekta rekonstrukcije i stavljanja u funkciju zgrade Islahijeta u Brčkom, koja je proglašena nacionalnim spomenikom culture u BiH. Drugom danas donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje sredstava utvrdenih Budžetom FBiH za 2011.godinu od 17.190,00 KM za finansiranje Foruma parlamentaraca.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas imenovala Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u sastavu: Suada Hadžović, Dragana Medić, Ljiljana Kovačević, Maša Begić, Vlado Baban, Samir Odžačkić, Samir Hozić i Muhidin Lukačević. Upravni odbor se imenuje na period od četiri godine, a bira predsjednika iz reda članova.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove FBiH danas su privremeno, odnosno na period do 60 dana, imenovani Meliha Rašidagić ( predsjednica), Mirjana Kutanjac, Damir Džeba, Sanjin Kodrić i Omer Korjenić (članovi). Upravnom odboru Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo data je prethodna saglasnost da se za direktora imenuje Dževad Šuško.
U Radnu grupu za oblast Podrška agencijama za provođenje zakona i borba protiv pranja novca, Vlada FBiH je, pored dosadašnja dva člana, ispred Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, predložila i Mladena Milosavljevića.

Sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena u četvrtak u 8:30 sati.
Prijavi grešku


Komentari (13)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...