Jezero Šićki brod
202

Ovako će izgledati Kop, nova turistička atrakcija u Tuzli: Plaže, sportski tereni i omladinski kamp

A. K.
Jezero Šićki brod (Foto: A. K./Klix.ba)
Jezero Šićki brod (Foto: A. K./Klix.ba)
Dugogodišnja aktivistička borba za čist zrak i vodu koja se odnosila na lokalitet jezera Šićki brod, poznatiji kao Kop, ranije je završena te su se stvorili uslovi da ovaj prostor umjesto deponije šljake i pepela bude pretvoren u zonu za odmor i rekreaciju.

Gradski Zavod za urbanizam kreirao je finalnu verziju zoning plana koji ide na usvajanje lokalnom vijeću, a Klix.ba objavljuje glavne detalje.

Prema planu Termoelektrane u Tuzli, na lokalitetu jezera Šićki brod bilo je planirano formiranje deponije šljake i pepela, što je naišlo na oštre kritike građana, aktivista koji se bore za očuvanje ekologije, ali i lokalne vlasti.

Na kraju Termoelektrana Tuzla i Elektroprivreda BiH odustale su od investicionih aktivnosti za tehničku rekultivaciju površina Površinskog kopa Šićki brod na kojima je završena eksploatacija, a za skladištenje produkata koji nastaju procesima iz termoenergetskih objekata.

Time su se stvorili uslovi da ovo jezero bude pretvoreno u zonu koja je namijenjena za odmor i rekreaciju, a tim tragom Zavod za urbanizam Tuzle kreirao je zoning plan, koji je nakon javne rasprave, upućen Gradskom vijeću na usvajanje.

Odluka o pristupanju izradi zoning plana rekreacione zone Šićki brod donesena je na osnovu Prostornog plana Tuzle i predstavlja osnovni akt na osnovu kojeg su u zavodu pristupili njegovom kreiranju.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Kako je navedeno u zoning planu, koji je u posjedu portala Klix.ba, na prostoru nekadašnjeg površinskog kopa Šićki brod formirana je vodena akumulacija na površini od 20,8 hektara, zapremine okvirno 2,8 miliona kubnih metara i sa kontinuiranim proticanjem od 25 do 30 litara po sekundi te kao takva predstavlja sastavni dio lokalnog hidrogeološkog sistema i bitno definira hidrogeološke odnose u ovom području.

"U ranijem periodu, prije usvajanja aktuelnog prostornog plana, ova prostorna cjelina je bila eksploataciono polje uglja Šićki brod- površinska eksploatacija, koja je u međuvremenu prestala, a nakon toga je izvršena djelimična rekultivacija prostora. S obzirom da ovaj prostor pruža dobre mogućnosti da se kroz plansku dokumentaciju uredi za više namjena, prvenstveno rekreaciju i sport, donesena je odluka o pristupanju izradi zoning plana rekreacione zone", navodi se na početku dokumenta.

Uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije koje su dostavljene u toku i nakon javnog uvida te provedene javne prezentacije, zaključeno je da se u prijedlogu zoning plana planiraju zone i površine za ekološke aktivnosti, a u svrhu očuvanja biljnog i životinjskog svijeta. Pored već prirodno formirane zone staništa divljih pataka, da se obezbjedi i zaštiti prostor za mrijest ribe kao i da se stvore uslovi za aktivnosti pod vodom (ronilački sport, podvodna fotografija i slično).

"Ovakvi i slični sadržaji i namjene moraju biti tretirani prilikom izrade detaljne planske dokumentacije za pojedine zone. Osnovni cilj izrade ovog zoning plana je uređenje prostora oko akumulacije Šići, koji je nakon eksploatacije uglja, a kasnije i djelimične rekultivacije, ostao zapušten, odnosno degradiran bespravnom i neplanskom izgradnjom najvećim dijelom improviziranih vikend objekata, a pri tome je vodena akumulacija već formirana", ističe se u zoning planu.

Namjena površina

Namjena površina ovog kompleksa obuhvatala bi prostore za rekreaciju na vodi, kao što su kupališta sa plažom i pratećim sadržajima, prostor za iznajmljivanje čamaca i pedalina, veslačka staza, prostore za aktivnu rekreaciju (pješačko-biciklističke staze, igrališta za mali fudbal, rukomet, košarku, odbojku te dječija igrališta), prostore za izgradnju i uređenje omladinskog kampa u kojem će se omogućiti duži boravak u prirodi, prostor mrijesta ribljeg fonda, prostor spasilačkih službi, prostor predviđen za izmještanje strelišta, prostori za izgradnju objekata sa ugostiteljskim sadržajima, zelene površine te saobraćajne površine.

"Ovom planskom dokumentacijom nije detaljno tretiran dio uređenja i izgradnje rekreacione zone Šićki brod, odnosno same planirane namjene su prezentirane globalno, a detaljnija koncepcija uređenja urađena je za dio namijenjen rekreaciji koji bi se mogao realizirati brže ili po fazama, što će zavisiti i od interesovanja potencijalnih investitora", piše u zoning planu.

Ukupna površina kompleksa za rekreaciju, zajedno sa vodenom akumulacijom iznosi 98,60 hektara. U skladu sa utvrđenim ciljevima i programskim elementima zone rekreacije, kao i faze u realizaciji centra, predlaže se uređenje prostora za rekreaciju neposredno uz vodenu akumulaciju u površini od okvirno deset hektara.

"Na predviđeni način sve pojedinačne površine su odvojene, odnosno svaka čini posebnu funkcionalnu cjelinu, čime je omogućena i forma etapne realizacija rekreacionog centra, s tim što su planirane saobraćajnice tako trasirane, da je omogućen pristup do svake planirane prostorne cjeline. Kod utvrđivanja ovih namjena vodilo se računa o strogom odvajanju pješačkog od kolskog saobraćaja, a u zoni uz vodenu akumulaciju data je prednost pješačkom saobraćaju, dok su planirane kolske saobraćajnice date obodno", pojašnjeno je u zoning planu.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Glavni kolski i pješački ulazi u kompleks predviđeni su sa sjeveroistočne i istočne strane, uz obezbjeđenje dovoljnog broja parking mjesta za automobile.

"Prostori za rekreaciju na vodi obuhvataju izgradnju i uređenje obale uz južni i jugoistočni dio vodene akumulacije u dužini od približno 950 metara, gdje bi se obezbijedili: plaža sa pratećim sadržajima (garderobe, sanitarije, skakaonice, odbojka na plaži i slično). Površina platže iznosi 27.000 kvadratnih metara, a kupalište na drvenim platformama površine je 14.000 metara. Za ovaj vid rekreacije predviđena je i izgradnja molova na južnoj i jugoistočnoj strani vodene akumulacije, te formiranje staza za čamce i pedaline dužine okvirno 470 metara", kaže se u zoning planu.

U sjeverozapadnom dijelu predviđeni su prostori za aktivnu rekreaciju koja obuhvata izgradnju i uređenje prostora sa sportskim terenima i pratećim montažnim objektima i sadržajima.

"Od sportskih terena planirana je izgradnja većeg terena dimenzija 30 x 50 metara namjenjenog za mali fudbal i rukomet te manjih terena 15 x 30 i 9 x 18 metara za košarku, odnosno odbojku. Uz veći sportski teren planirani je postavljanje tribina, tako da će se na ovim terenima moći organizovati školska takmičenja, sportske igre i slično. Uz sportske terene moguće je organizovati i prostor za igru djece mlađeg uzrasta sa spravama (ljuljaške, tobogani, klackalice i slično)", opisano je u zoning planu.

Omladinski i auto kamp

U sjevernom dijelu, pored glavnog kolsko-pješačkog ulaza, planira se izgradnja i uređenje omladinskog i auto kampa površine 11.000 kvadrtanih metara sa pratećim sadržajima, odnosno montažnim objektima u kojima su smješteni uprava, recepcija, sanitarni čvor, kuhinja, restoran, trgovina i slično.

"U sjeverozapadnom dijelu ove prostorne cjeline neposredno uz granicu sa Lukavcem, nalazi se niz samoformiranih malih vodenih akumulacija koje su nastale iz preliva takozvanih 'gornjih jezera'. Tako formirana akumulacija obiluje barskom vegetacijom kao i malom dubinom, pogodna je za mrijest i uzgoj ribljeg fonda. Veza mrijestilišta sa jezerom Šićki brod ostavruje se slobodnim padom preko lokalnog potoka", navodi se u zoning plabu Zavoda za urbanizam Tuzle.

Projekcijom izgradnje i uređenja predviđeno je ćišćenje i uređenje korita sa prirodnim kamenom, te je predviđen njegov zaštitni pojas i izgradnja male kamene brane koja bi se mogla zatvarati u sušnim periodima.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Južno od planiranog auto kampa predviđen je prostor za smještaj, vježbe i teorijsku obuku spasilačkih službi civilne zaštite, gorske službe spašavanja i drugih službi koje imaju ulogu zaštite ljudi i dobara.

"U dijelu gdje lokalni potok uvire u jezero planira se urediti dio obale kako bi se omogućilo službama za spašavanje koje koriste gumene čamce brzo i efikasno spuštanje u vodu. U neposrednoj blizini predviđen je i prostor za smještaj i aktivnosti različitih udruženja i društava koje se prvenstveno bave zaštitom biodiverziteta jezera, kako obale, tako i podvodnog svijeta, čuvaju riblji fond od krivolova, organiziraju takmičenja u podvodnoj fotografiji i fotografiji prirode, edukaciji iz oblasti ekologoje te aktivnosti oko poribljavanja jezera i slično", kaže se u zoning planu.

Moguća i izgradnja motela

Prostor za izgradnju ugostiteljskih sadržaja planiran je u sjeveroistočnom dijelu u neposrednoj blizini vodene akumulacije-jezera, odnosno između obale jezera i pješačko- biciklističkih staza i planirane trase korita lokalnog potoka.

"Moguća je i izgradnja manjeg motela ukoliko za to bude postojao interes. Svi objekti su orijentisani prema vodenoj akumulaciji, sa mogućnošću izgradnje terasa u više nivoa iznad vodene površine, čime se dobija na atraktivnosti ovih sadržaja. Planirani objekti ugostiteljstva i trgovine koji prate uređenje plaže su objekti montažnog tipa u vidu šestougaonog modula u različitim kombinacijama sa mogućnošću spajanja dva i više modula, ali sa sličnim principima oblikovanja, upotrebom istih materijala, tako da se na taj način obezbjeđuje oblikovno i funkcionalno jedinstvo uređenja obale vodene akumulacije", opisano je u zoning planu.

Posebna pažnja posvećena je uređenju zelenih površina, s obzirom da se radi o degradiranim površinama, površinama pod utjecajem erozije i klizištima, posebno uz južni, jugozapadni i zapadni obod kompleksa jezero Šići.

"Planirano je ozelenjavanje strme padine niskim zelenilom i grmljem i formiranje zelenog pojasa visokog drveća (bagrem, breza, četinari). Kod planiranja saobraćajnih površina strogo se vodilo računa o odvajanju kolskog od pješačkog saobraćaja, s tim što je uz obalu vodene akumulacije data prednost pješacima, a kolske saobraćajnice planirane su obodno. Uz saobraćajnice na južnom dijelu gdje se predviđa najveća koncentracija posjetitelja predviđen je i trotoar sa suprotne strane od pješačko-biciklističke staze koja u tom dijelu kompleksa prati kolsku saobraćajnicu", navod je u zoning planu.

Projekcijom izgradnje i uređenja ove prostorne cjeline utvrđene su zone sa globalnim namjenama prostora te date osnovne smjernice, dok će se izradom detaljnije dokumentacije utvrditi razmještaj u prostoru pojedinih sadržaja. Zeleno svjetlo za ovaj planski dokument trebali bi dati vijećnici Gradskog vijeća Tuzle na sjednici koja je zakazana za 22. decembar ove godine.