{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Statistika platne bilance i međunarodne investicijske pozicije BiH

5.8.2015. u 08:29
0
Statistika platne bilance i međunarodne investicijske pozicije BiH
0
Statistika platne bilance i međunarodne investicijske pozicije BiH
Još od 1997. godine kada je donosen prvi Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH), ova banka dobija ulogu u statističkom sistemu države.
Naime, kao redovan zadatak CBBiH dobija kompilaciju i diseminaciju određenih statistika. Prije svega, to su monetarna i finansijska statistika, statistika vanjskog sektora, a nešto kasnije, 2003. godine, započinje i sa kompilacijom i diseminacijom statistike vladinih finansija. Najznačajnije komponente statistike vanjskog sektora su statistika platne balance i međunarodne investicijske pozicije.

CBBiH je svojim aktivnostima prisutna globalno, kao i centralne banke većine zemalja u svijetu, te otud i potreba da svoje aktivnosti provodi u skladu sa globalno postavljenim principima i standardima, a rezultate tih aktivnosti prikaže na način koji će biti usporedivi i razumljivi za sve aktere globalnog društva odnosno na međunarodnom - svjetskom nivou. Stoga, pri kompilaciji i diseminaciji statistika CBBiH slijedi međunarodno priznate standarde, metodologije i smjernice.

Vodeću ulogu u kreiranju metodologije za kompilaciju i diseminaciju statistike platne bilance i međunarodne investicijske pozicije još od 1948. godine ima Međunarodni monetarni fond (MMF). Od te godine, MMF konstantno razvija i unapređuje metodologiju i smjernice koje omogućavaju kompilaciju konzistentne, pouzdane i na vrijeme kompilirane i objavljenje statistike platne bilance. Iz te činjenice proizlaze pravo ali i obaveza svih zemalja članica MMF-a da kompiliraju i izvještavaju o statistikama platne bilance i međunarodne investicijske pozicije.

Posljednjih godina (od 2009. godine) u svijetu je prisutno šesto izdanje metodologije (BPM6), koje je zamijenilo peto izdanje objavljeno 1993. godine.

MMF je vodeća, ali ne i jedina institucija koja se bavi unapređenjem predmetne metodologije. Evropska centralna banka (ECB) i Evropska komisija (putem Eurostata - EU institucija koja je odgovorna za kompilaciju i diseminaciju statistike), te druge međunarodne organizacije, a i nacionalni kompilatori statistika, imali su značajan doprinos u njenom dosadašnjim unapređenju. Stoga, možemo reći kako je proces unapređenja metodologije jedan otvoreni proces u kojem pored relevantnih međunarodnih institucija i stručnjaci iz cijelog svijeta mogu dati svoj doprinos. BPM6 je razvijana paralelno sa uvođenjem Sistema nacionalnih računa 2008 (2008 SNA) i Evropskim sistemom računa 2010 (ESA 2010), a sve to sa ciljem postizanja maksimalne usklađenosti tih metodologija.

Inače, ECB i Eurostat (kao kompilatori predmetnih statistika u EU) u pojedinim dijelovima izvještavanja o platnoj bilanci su nešto zahtjevniji po pitanju analitike (detalja) izvještavanja. Sa tom vrstom problema CBBiH se već polako hvata u koštac kroz implementaciju određenih IPA projekata kojima nastoji u potpunosti uskladiti statistike koje kompilira sa zahtjevima EU.

Razvoji i unapređenje metodologije ustvari prati najznačajnija kretanja u globalnoj ekonomiji. Imajući to na umu, može se reći da je šesto u odnosu na peto izdanje metodologije za kompilaciju statistike platne balance i međunarodne investicijske pozicije, nastalo kao rezultat sljedećih kretanja:
- Globalizacija ekonomije (posljednih decenija značajno su se povećale i prisutne su prekogranične usluge obrade i dorade robe, kompleksnija je struktura kompanija, i veća mobilnost radne snage);
- Značajno fokusiranje analiza na bilancu stanja (novo izdanje metodologije detaljno obrađuje i međunarodnu investicijsku poziciju (IIP), a što se reflektiralo i na sam naziv metodološkog priručnika); te
- Inovacije na finansijskom tržištu (pojavljivanje sve kompleksnijih finansijskih instrumenata)

ITRS – International Transactions Recording SystemZa nešto više detalja o suštini statistika platne balance i međunarodne investicijske pozicije krenut ćemo od osnovnih definicija tih statistika. Naime, platna bilanca neke ekonomije predstavlja statistički izvještaj koji sistematski, za određeno vremensko razdoblje, prikazuje ekonomske transakcije te ekonomije s ostatkom svijeta. Razdvajanje ekonomije od ostatka svijeta zasniva se na principu rezidentnosti (kako fizičkih tako i pravnih subjekata) koja je precizno definirana primijenjenom metodologijom. U skladu sa metodologijom, rezident neke ekonomije je fizički ili pravni subjekt koji boravi u toj ekonomiji godinu dana i dulje (razdoblje boravka može biti i kraće, ali postoji jasna namjera subjekta da će boravak trajati najmanje godinu dana). Transakcija se, međutim, definira kao ekonomski tok koji reflektira nastajanje, transformaciju, promjenu, transfer, ili poništenje ekonomske vrijednosti, a što uključuje promjenu vlasništva nad robom i/ili finansijskim sredstvom, pružanje usluge ili angažiranje radne snage ili kapitala.

Također, neophodno je naglasiti da se pri evidentiranju transaksija poštuje princip dvostrukog knjiženja. Glavne komponente platne balance su tekući, kapitalni i finansijski račun. Tekući račun uključuje transakcije uzrokovane uvozom i izvozom robe i usluga, te primarni i sekundarni dohodak. Osnovne komponente kapitalnog računa su kapitalni transferi i nabavka/prodaja neproizvedenih nefinansijskih sredstava. Finansijski račun se sastoji od sljedećih komponenti: direktne investicije, portfeljne investicije, finansijski derivativi, ostale investicije (ostali vlasnički kapital; gotovina i depoziti; zajmovi; osiguranja, penzije i ostale garancijske sheme; trgovinski krediti i avansna plaćanja; ostala finansijska potraživanja/obveze; i specijalna prava vučenja kao neto stvorene obaveze), te rezervna aktiva. Kao posebna bilančna stavka, a zbog nemogućnosti apsolutnog mjerenja svih transakcija koje se odvijaju između rezidenata i nerezidenata jedne ekonomije, izračunavaju se neto greške i propusti.

Za razliku od platne bilance koja statistički prikazuje tokove, odnosno transakcije između rezidenata i nerezidenata neke ekonomije, međunarodna investiscijska pozicija, kao što se to nazire i iz naziva izvještaja, prikazuje stanje ukupne finansijske aktive i pasive neke ekonomije. Pored toga, izvještaj prikazuje i kao bilančnu stavka neto investicijsku poziciju posmatrane ekonomije, a što u stvari prikazuje radi li se o ekonomiji koja posuđuje kapital od ostatka svijeta ili govorimo o ekonomiji koja višak sredstava plasira u ostatak svijeta.

Iskustvo CBBiH u kompilaciji, odnosno kreiranju ovih statistika za BiH svodi se na sljedećih nekoliko koraka. Prije svega, to je savladavanje metodoloških uputa, potom odabir najadekvatnijeg načina prikupljanja određenih setova podataka i informacija, kreiranje obrazaca koji će se koristiti da se od izvještajnih jedinica prikupe neophodni podaci, statistička obrada prikupljenih podataka, kreiranje izvještajnih tablica za publiciranje kompiliranih statistika, te distribucija, odnosno diseminacija statističkih izvještaja. Kada govorimo o metodologiji BPM6 za BiH stoji činjenica da se svrstala među prvih pet zemalja u svijetu koje su implementirale šesto izdanje u skladu sa MMF-ovim preporukama (MMF je preporučio izvještavanje 2012. godine za 2011. godinu usklađeno sa BPM6). Za CBBiH pri kompilaciji predmetnih statistika primarna su četiri načina prikupljanja podataka i to:
- Direktna istraživanja (vid prikupljanja podataka direktnim pristupom izvoru podataka - kompaniji. Ovaj način biva sve više zastupljen u cijelom svijetu, a pogotovu u evropskim zemljama, pogotovo zbog određenih ograničenja kada se radi o nekim drugim načinima. Naprimjer kod ITRS limitirana je minimalna vrijednost transakcije o kojoj se izvještava). CBBiH trenutno provodi šest direktnih istraživanja, te na taj način prikupljamo podatke o sljedećem: direktne strane investicije, istraživanje o trgovinskim kreditima i avansima, uslugama transporta, osiguranja, te istraživanje o PTT i telekomunikacijskim uslugama)
- Statistički i administrativni izvori podataka (publikacija ECB, BIS banke, OECD, EUFOR, WESTERNUNION, ambasade i međunarodnih organizacija u BiH, kao i statističkih zavoda zemalja iz okruženja, te razna državna ministarstava, bh. statističke institucije, fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja)
- Druge statistike kompilirane u CBBiH (statistika monetarnog i finansijskog sektora, vladinih finansija, bankarstva, trezora, monitoringa i analiza i računovodstva), te
- ITRS (sistem evidentiranja međunarodnih transakcija) – izvještaji komercijalnih banaka u BiH o obavljenim transakcijama plaćanja i naplate za klijente banaka.

U procesu kompilacije predmetnih statistika, samo prilikom direktnih istraživanja, CBBiH je u direktnom kontaktu sa gotovo 2.500 izvještajnih jedinica. Svakako treba spomenuti profesionalan pristup i saradnju finansijskog sektora (komercijalnih banaka i ostalih finansijskih institucija), drugih privatnih kompanija sa direktnim investicijama a i ostalih kompanija koje redovno odgovaraju na naša istraživanja, te time značajno doprinose stvaranju što realnije slike o BiH, koju CBBiH cijelom svijetu predstavlja kroz izvještaje o platnoj bilanci i međunarodnoj investicijskoj poziciji.

Pored toga što se pri kompilaciji i diseminaciji ovih statistika pridržava prethodno spominjanih metodologija i standarda, CBBiH se pridržava i svih deset UN-ovih Temeljnih principa zvaničnih kompilatora statistike. Kako CBBiH u značajnoj mjeri kompilaciju statistika obavlja direktnim istraživanjem kroz kontakt sa kompanijama, te u svrhu kompilacije dobiva njihove individualne podatke, pogotovu se pridržava šestog UN-ovog principa koji kaže da će se individualni podaci koje prikupe statističke agencije u svrhu kompilacije statistika držati i tretirati kao strogo povjerljivi i da će se isključivo koristiti u statističke svrhe.

Inače, izvještaji o platnoj bilanci kompiliraju se tromjesečno, pri čemu je rok za objavljivanje izvještaja kraj tekućeg za prethodno tromjesečje, a o međunarodnoj investicijskoj poziciji godišnje sa rokom od osam mjeseci po isteku posmatrane godine. Pri izradi tromjesečne platne bilance revidiraju se i podaci za prethodna tromjesečja tekuće godine, a pri izradi godišnjih izvještaji revidiraju se tromjesečni i godišnji podaci za ukupno tri posljednje godine.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Koristite li knjigu žalbe ako niste zadovoljni uslugom u prodajnom objektu?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: