redom
nabraja-
jući
imena
proljetni
mjesec
prezime
pjevačice
na slici
stariji
tip
"opela"
gramslikar
dimitri-
jević
mala
anegdota
strašan,
užasan
altkratka
anegdota
žitelj
paragvaja
deskrip-
cija
opisivanje
lična
zamjenica
zapovjed-
nik
ile
amper
makar
jedno
jezik kojim
se govori u
irskoj
nauka o
mitovima
ime
pjevačice
na slici
"digital video effects"
jap. marka
auta
zlikovačka
skupina
neutron
rijeka u
italiji
(napulj)
zaobljeni
strop
decibel
(skr.)
uzvik na
kraju
molitve
"icelandic króna"
ciganski
ples
(Špan.)
povik konju
dio biljke
francuski
teniser
Žil
pjevaČ
koker
drugi i
četvrti
samoglas-
nik
dimnjaci
mršavo
slovo
njemaČka
celzijus
nesklad
tonova

Križaljka br. 1110