Titov Bunker

Zanimljivosti i zbivanja u Mostaru, Čapljini, Ljubuškom, Stocu, Trebinju, Bileći, Gacku i drugim mjestima u regionu.

Titov Bunker

PostPostao/la van Basten dana 12/01/2010 14:00

Razmišljao sam da li da otvorim temu ovdje ili na prirodi i ekologiji, ali pošto turizam nije isto što i priroda, neka za sada teme po geografskoj pripadnosti ovdje, u Hercegovini.
dakle, pitanje: kako se može doći do Titovog bunkera (onaj nedavno za javnost otvoreni bunker građen 70ih kao zaštita od eventualnog atomskog rata, ako se ko pita koji bunker), da li je i ako da u kojim terminima otvoren za posjetioce, može li se otići individualno tipa "žena i ja bismo da malo zavirimo unutra" ili mora biti grupno putem ZOI-a i sličnih toursa i koliko košta karta?
izgleda puno pitanja na jednom mjestu, ali kada bi se javila prava osoba temu bismu mogli uspješno zaključiti sa 1-2 posta
Avatar
van Basten
 
Postovi: 4940
Pridružen/a: 21/09/2006 02:59

Re: Titov Bunker

PostPostao/la black dana 12/01/2010 19:52

van Basten je napisao/la:Razmišljao sam da li da otvorim temu ovdje ili na prirodi i ekologiji, ali pošto turizam nije isto što i priroda, neka za sada teme po geografskoj pripadnosti ovdje, u Hercegovini.
dakle, pitanje: kako se može doći do Titovog bunkera (onaj nedavno za javnost otvoreni bunker građen 70ih kao zaštita od eventualnog atomskog rata, ako se ko pita koji bunker), da li je i ako da u kojim terminima otvoren za posjetioce, može li se otići individualno tipa "žena i ja bismo da malo zavirimo unutra" ili mora biti grupno putem ZOI-a i sličnih toursa i koliko košta karta?
izgleda puno pitanja na jednom mjestu, ali kada bi se javila prava osoba temu bismu mogli uspješno zaključiti sa 1-2 posta


mislis na ARK (armijska ratna komanda) u Konjicu? imam jednog druga koji bi mogao znati pitam pa ti javnem, a mislim da ti ne treba nikakva TZ kao posrednik niti karta


Pro­jekt In­ter­na­ci­onal­no bi­je­na­le sa­vre­me­ne umje­tnos­ti "ARK Un­der­gro­und" ko­ji je Vi­je­će Evro­pe pro­gla­sio kul­tur­nim do­ga­đa­jem Evro­pe za 2009/2010. go­di­nu zva­ni­čno će biti re­ali­zi­ran po­čet­kom mar­ta 2011. go­di­ne u Ko­nji­cu u voj­nom sklo­ni­štu zva­nom ARK, atom­ska ra­tna ko­man­da, ko­ji je JNA gra­di­la u pe­ri­odu od 1953. do 1979. go­di­ne.

Or­ga­ni­za­tor pro­je­kta, Udru­že­nje za pro­mo­ci­ju vi­zu­el­nih umje­tnos­ti "Kult Zo­ne" Sa­ra­je­vo, ste­klo je pra­vo da se ko­ris­ti ozna­kom CE­CEL, Co­un­cil of Euro­pe Cul­tu­ral Event La­bel za ovaj pro­jekt pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja za novac iz evropskih IPA fon­do­va, omo­gu­ća­va ve­će šan­se za do­bi­ja­nje ne­op­ho­dnih pa­ra za re­ali­za­ci­ju pro­je­kta.

Me­đu­tim, je­dan od or­ga­ni­za­to­ra Bi­je­na­la Edo Ho­zić upozorava da je kod prijave za evropski novac ne­op­ho­dno da za pro­jekt lokalne zajednice već obezbijede 15 od­sto po­tre­bnih sred­sta­va. Ukupna vrijednost "ARK Undergrounda" mogla bi dostići i do milion KM, pa or­ga­ni­za­to­ri na­re­dne go­di­ne oče­ku­ju fi­nan­sij­sku po­dršku od mi­nis­tar­stava ci­vil­nih po­slo­va BiH, kulture FBiH i Kantona Sarajevo, ali i grad­ske upra­ve Sa­ra­je­va.

Ho­zić kaže da "ARK Underground" za ra­zli­ku od dru­gih fes­ti­va­la, kul­tur­nih do­ga­đa­ja koji to­kom pet da­na imaju ne­ka­kav sa­držaj a po­sli­je to­ga sli­je­di mrak, iza sebe ostavlja pros­tor voj­nog sklo­ni­šta ko­ji će bi­ti is­ko­ri­šten i ko­ri­šten u druš­tve­no - umje­tni­čke svrhe.

- Bi­će atra­kci­ja ko­ja mo­že pri­vu­ći ve­li­ki broj po­sje­ti­la­ca, ali i vrhun­ski umje­tni­ci će do­ći i kre­ira­ti svo­ja dje­la na li­cu mjes­ta i os­ta­vi­ti će svo­je ra­do­ve izni­mne vri­je­dnos­ti. Ta­ko će u bu­du­ćnos­ti sklo­ni­šte pre­ras­ti u Mu­zej sa­vre­me­ne umje­tnos­ti, a je­dno od pos­ti­gnu­ća pro­je­kta bi­lo bi i to da su naj­stro­ži­je ču­van, taj­ni voj­ni objekt osvo­ji­li umje­tnost i umje­tni­ci, a ne ne­ka voj­ska, što se ni­ka­da u is­to­ri­ji ovog svi­je­ta ni­je de­si­lo. Na kra­ju bi to tre­ba­la da bu­de i naj­sku­plja ga­le­ri­ja na svi­je­tu - ka­zao je Ho­zić.

N. B.

Izazov i za umjetnike

Kon­cep­tu­al­ist i idej­ni tvo­rac Bi­je­na­la Ju­suf Ha­dži­fej­zo­vić misli da će, ako 20 zna­čaj­nih svjet­skih umje­tni­ka da­naš­nji­ce dođu stvarati u bun­ke­r Josipa Broza Tita, te dvi­je či­nje­ni­ce pri­vu­ći izni­mnu paž­nju ci­je­log svi­je­ta. Uz Hadžifejzovića su se­le­kto­ri Bra­ni­slav Di­mi­tri­je­vić i Pe­tar Ću­ko­vić i svi se slažu da je "ARK Underground" ve­li­ki iza­zov i za umje­tni­ke jer se ra­di o Ti­to­vom voj­nom bun­ke­ru, na­prav­ljenom da u nje­mu 350 lju­di pre­ži­vi šest mje­se­ci nu­kle­ar­nog ra­ta, a ko­štao je oko če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra.
Avatar
black
 
Postovi: 13529
Pridružen/a: 19/06/2004 16:00
Lokacija: ispod tresnje

Re: Titov Bunker

PostPostao/la neki dana 12/01/2010 20:03

van Basten je napisao/la:Razmišljao sam da li da otvorim temu ovdje ili na prirodi i ekologiji, ali pošto turizam nije isto što i priroda, neka za sada teme po geografskoj pripadnosti ovdje, u Hercegovini.


Mislim da si bas s regijom fulio...cini mi se da bunker geografski pripada Bosni
neki
 
Postovi: 3106
Pridružen/a: 17/02/2005 08:57

Re: Titov Bunker

PostPostao/la black dana 12/01/2010 20:41

neki je napisao/la:
Mislim da si bas s regijom fulio...cini mi se da bunker geografski pripada Bosni


nije fulio, Konjic (ARK je u Konjicu) je taman ono 'i' u BiH :mrgreen: blizi je Sarajevu (za 10km) vec Mostaru
Avatar
black
 
Postovi: 13529
Pridružen/a: 19/06/2004 16:00
Lokacija: ispod tresnje

Re: Titov Bunker

PostPostao/la neki dana 12/01/2010 20:52

black je napisao/la:
neki je napisao/la:
Mislim da si bas s regijom fulio...cini mi se da bunker geografski pripada Bosni


nije fulio, Konjic (ARK je u Konjicu) je taman ono 'i' u BiH :mrgreen: blizi je Sarajevu (za 10km) vec Mostaru


Jest Konjic u Hercegovini (na samoj granici) al bunker nije u samom gradu :-) nego podalje na sjeveroistok ispod masiva Igmana i Bjelasnice..koji su u Bosni :D
neki
 
Postovi: 3106
Pridružen/a: 17/02/2005 08:57

Re: Titov Bunker

PostPostao/la mrtva kokoš dana 12/01/2010 21:01

ma imas na stojcevcu jedan blizi, samo ponesi bateriju neko je ugasio svjetlo :D
a bilo bi lijepo prosnjuhati, ono sto sam vidio na tv-u bas me dojmilo...
ali sumnjam da je otvoren za javnost :roll: osim ako ne poznajes kakvog generala.
Avatar
mrtva kokoš
 
Postovi: 12174
Pridružen/a: 13/01/2009 20:46
Lokacija: komuna

Re: Titov Bunker

PostPostao/la black dana 12/01/2010 21:06

neki je napisao/la:
Jest Konjic u Hercegovini (na samoj granici) al bunker nije u samom gradu :-) nego podalje na sjeveroistok ispod masiva Igmana i Bjelasnice..koji su u Bosni :D


hajde otidji u bunker pa vidi dje je ;-) kakav ba Igman i Bjelasnica
http://www.konjic.com/content/blog/2006 ... onjic.html

... ka adresi "bez imena", koja se 26 godina gradila i izgradila odmah do prigradskih kuća Konjica, a da za nju niko, baš niko, nije ni znao ni čuo..
Avatar
black
 
Postovi: 13529
Pridružen/a: 19/06/2004 16:00
Lokacija: ispod tresnje

Re: Titov Bunker

PostPostao/la van Basten dana 12/01/2010 21:54

da, baš na taj ARK sam mislio. Ja koliko znam bunker je unutar Prenja pa sam ga zato svrstao pod Hercegovinu. Ako administracija misli drugačije, ona će reagovati adekvatno, siguran sam. Black, svaka informacija dobro bi mi došla, pa javi šta ti jaran reče. Hvala.
Avatar
van Basten
 
Postovi: 4940
Pridružen/a: 21/09/2006 02:59

Re: Titov Bunker

PostPostao/la black dana 12/01/2010 22:46

van Basten je napisao/la:da, baš na taj ARK sam mislio. Ja koliko znam bunker je unutar Prenja pa sam ga zato svrstao pod Hercegovinu. Ako administracija misli drugačije, ona će reagovati adekvatno, siguran sam. Black, svaka informacija dobro bi mi došla, pa javi šta ti jaran reče. Hvala.


eh ovako drug, ne mozes nazalost nikako uci, jedino kad bi znao da neka organizovana grupa ide pa sa njima da se uvalis (neke delegacije, udruzenja i sl.) ili ako znas shefa objekta pa da uz njegovu dozvolu udjes, ili da rizikujes i dodjes na kapiju trazis nekog odgovornog i zamolis da te povedu u malo razgledanje...eto ako saznam josh kakvu informaciju javim ti
Avatar
black
 
Postovi: 13529
Pridružen/a: 19/06/2004 16:00
Lokacija: ispod tresnje

Re: Titov Bunker

PostPostao/la corolla02 dana 13/01/2010 06:10

Avatar
corolla02
 
Postovi: 6706
Pridružen/a: 18/02/2009 23:12
Lokacija: Light travels faster than sound; that is why some people appear bright, until you hear them speak!

Re: Titov Bunker

PostPostao/la van Basten dana 13/01/2010 16:11

hvala na informacijama. Možda na proljeće, kad se proljepota i odem na slijepo uzdajući se u dobru volju volju čuvara, sada mi je to malo rizično. A možda do proljeća se i promjeni turistička politika oko ARK-a...
ugl, šteta što takav potencijal stoji neiskorišten... tipično naški... da je ovakav bunker negdje vani, to bi se satima stajalo u redu da se plati 10-20€ da bi se vidjelo to čudo...
Avatar
van Basten
 
Postovi: 4940
Pridružen/a: 21/09/2006 02:59

Re: Titov Bunker

PostPostao/la iz dna duše dana 13/01/2010 20:19

Je li to onaj bunker što se vidi kada se skrene prije Boračkog jezera lijevo, uz Neretvu, prema selu Džajići, čini mi se da mi ga je neko pokazao na drugoj strani Neretve-izgledaju izvana kao kuće, ili sam ja pomiješala sa nekim drugim objektom. Ako je to-to, onda nije daleko od Konjica, nekoliko km...
Ja koliko znam, neki ljudi iz Konjica rade na tome da bude otvoren i za nas, obične posjetioce...
Avatar
iz dna duše
 
Postovi: 1333
Pridružen/a: 24/06/2008 13:38

Re: Titov Bunker

PostPostao/la saabsa dana 18/01/2010 21:53

Trebalo bi ovu temu prebaciti na neki aktivniji pdf , dosta forumasa i nezna za nju. :)
saabsa
 
Postovi: 294
Pridružen/a: 07/10/2009 01:17

Re: Titov Bunker

PostPostao/la Azamo dana 19/01/2010 11:23

Ja sam kao regrut 3 x po 7 dana bio na straži u tom skrovišu ili ljutoj. Ja nisam vidio da je iko ikad osim vojnika ušo unutra,skrovište je fenomenalno napravljeno a kad si izvan njega osjećaš se glupo jer s vana je to obično brdo :-?
Avatar
Azamo
 
Postovi: 539
Pridružen/a: 05/07/2007 17:33
Lokacija: GPS signal lost...

Re: Titov Bunker

PostPostao/la van Basten dana 19/01/2010 15:25

ode tema u pogrešnom pravcu... nije mi bila namjera da pričam o političko-historijskom značaju bunkera, ima podforuma namijenjenih za te rasprave. Bunker je tu i "valja nam ga ljuljati". Ja sam više htio da se priča o turističkom potencijalu tog objekta i još konkretnije o mogućnosti i načinu obilaska istog.
ako administracija hoće već nešto da mijenja - preporučujem da ubace ARK objekat u naslov
Avatar
van Basten
 
Postovi: 4940
Pridružen/a: 21/09/2006 02:59

Re: Titov Bunker

PostPostao/la van Basten dana 05/02/2010 13:03

http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/kult ... g-ministra

eto, izgleda da se bunker ipak otvara polahko prema javnosti... ako ništa, ode se posjetiti to bijenale k'o fol pa se malo bunker razgleda :D doduše, u članku nigdje ne piše kada će to biti, ali pratiće se.
Avatar
van Basten
 
Postovi: 4940
Pridružen/a: 21/09/2006 02:59

Re: Titov Bunker

PostPostao/la iz dna duše dana 05/02/2010 13:33

van Basten je napisao/la:http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/kultura/bijenale-savremene-umjetnosti-ima-podrsku-srbijanskog-ministra

eto, izgleda da se bunker ipak otvara polahko prema javnosti... ako ništa, ode se posjetiti to bijenale k'o fol pa se malo bunker razgleda :D doduše, u članku nigdje ne piše kada će to biti, ali pratiće se.


Ili sam prebrzo preletjela tekst ili nema podatka...
kada je ovo bijenale u Konjicu?
Avatar
iz dna duše
 
Postovi: 1333
Pridružen/a: 24/06/2008 13:38

Re: Titov Bunker

PostPostao/la iz dna duše dana 05/02/2010 13:45

iz dna duše je napisao/la:
van Basten je napisao/la:http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/kultura/bijenale-savremene-umjetnosti-ima-podrsku-srbijanskog-ministra

eto, izgleda da se bunker ipak otvara polahko prema javnosti... ako ništa, ode se posjetiti to bijenale k'o fol pa se malo bunker razgleda :D doduše, u članku nigdje ne piše kada će to biti, ali pratiće se.


Ili sam prebrzo preletjela tekst ili nema podatka...
kada je ovo bijenale u Konjicu?

Izvini, ne samo tekst avaza da preletjeh, nego i tvoj post, i ti još ne znaš...kada neko sazna neka javi... :)
Avatar
iz dna duše
 
Postovi: 1333
Pridružen/a: 24/06/2008 13:38

Re: Titov Bunker

PostPostao/la Eborg dana 05/02/2010 13:54

Nedavno je u "Danima" bio članak o ovom bunkeru i rečeno je da se isti može posjetiti ako se 14 dana unaprijed najavi Ministarstvu odbrane BiH. E sad, da li je moguće pojedinačno ili u grupi zaista ne znam.
Avatar
Eborg
 
Postovi: 9646
Pridružen/a: 20/09/2006 20:58
Lokacija: Tamo gdje je Sunce,tamo gdje su zvijezde...

Re: Titov Bunker

PostPostao/la iz dna duše dana 05/02/2010 13:58

Eborg je napisao/la:Nedavno je u "Danima" bio članak o ovom bunkeru i rečeno je da se isti može posjetiti ako se 14 dana unaprijed najavi Ministarstvu odbrane BiH. E sad, da li je moguće pojedinačno ili u grupi zaista ne znam.


Pa valjda je za bijenale otvoren, ako se posjete bijenale...
Avatar
iz dna duše
 
Postovi: 1333
Pridružen/a: 24/06/2008 13:38

Re: Titov Bunker

PostPostao/la Eborg dana 05/02/2010 15:11

Dobro to, ali ovo je "normalnim danima" gdje je moguće posjetiti. Samo ne znam da li se treba najaviti kao grupa ili je dovoljno i kao pojedinac.
Avatar
Eborg
 
Postovi: 9646
Pridružen/a: 20/09/2006 20:58
Lokacija: Tamo gdje je Sunce,tamo gdje su zvijezde...

Re: Titov Bunker

PostPostao/la dolmetscher dana 05/02/2010 15:31

ARK Konjic kontrolise ARBiH. Ne moze se ici u pojedinacne posjete. Ja sam bila u decembru i pricala s vojnikom koji radi u bukneru i bas ga pitala za posjete. Kaze da treba poslati dopis ministarstvu odbrane i ne bi trebalo biti problema. Najbolje bi bilo da to bude manja grupa, mozda 15-20 ljudi. Kontam, tako bi ministarstvo lakse odobrilo. Obilazak kroz bunker traje sat vremena i svaki dan imaju par posjeta. Taj dan kada sam ja bila, bila je grupa umjetnika koji su se dogovarali za bijenale koje bi trebalo biti nekad ove godine.

Da ne pisem sad kako je divno i krasno, sve informacije o bunkeru imate na internetu, a da vrijedi posjetiti-vrijedi.
dolmetscher
 
Postovi: 275
Pridružen/a: 28/03/2008 23:14
Lokacija: Tuzla

Re: Titov Bunker

PostPostao/la black dana 05/02/2010 18:07

vec sam pisao ali da ponovim, pojedinacno se josh uvijek ne moze uci, samo najavljena grupa, udruzenje i sta ja znam...a bijenale je trebalo vec biti pa je odgodjeno, valjda ce biti u toku ove godine
Avatar
black
 
Postovi: 13529
Pridružen/a: 19/06/2004 16:00
Lokacija: ispod tresnje

Re: Titov Bunker

PostPostao/la Muderiz dana 04/03/2010 20:05

Objekat je fenomenalan. Za ne povjerovati. Problem je sa tom dozvolom za posjetu, najbolje bi bilo da poznajete nekog generala u OSBIH.
Svidjelo mi se sto su vodiči u objektu dobro potkovani znanjem o sklonistu.
Muderiz
 
Postovi: 37
Pridružen/a: 10/01/2004 01:00

Re: Titov Bunker

PostPostao/la black dana 16/03/2010 16:42

Avatar
black
 
Postovi: 13529
Pridružen/a: 19/06/2004 16:00
Lokacija: ispod tresnje

Sljedeća

Natrag na Hercegovina

Online

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.