Klanje i podjela kurbanskog mesa

Rasprave o vjerskim temama.

Moderatori/ce: nasa, NIN

Klanje i podjela kurbanskog mesa

PostPostao/la rmesa dana 18/12/2007 18:39

ES-SELAMU ALEJKUM
U IME ALLAHA-MILOSTIVOG-SAMILOSNOG


''Opominji, opomena će koristiti vjernicima.'' (Ed- Dariat, 55. ajet)


Neka je Allahov blagoslov na Ucitelja koji upucuje najboljoj uputi: .Reci: “Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj..“ (El - En.am, 57), naseg vjerovjesnika Muhammeda,sallallahu alejhi ve selleme.


''Nije pametan onaj koji razlikuje dobro od zla, nego je pametan onaj koji razaznaje veće dobro od dva dobra i veće zlo od dva zla.''(Ibn Tejmijja r.a.)
PROPISI KOJI SE VEZUJU ZA ONOGA KO KOLJE KURBANAOd Ummu Seleme, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ''Kada nastupi mjesec zul-hidždže, pa neko od vas htjedne da kolje kurban, neka ne uzima (krati) ništa od svoje kose ili kože.'' (Muslim)
U drugom rivajetu ovog hadisa, također kod imama Muslima: ''Neka ne odstranjuje dlake i neka ne siječe nokte.''


Pogledamo li u sve predaje spomenutog hadisa, vidjet ćemo da su spomenute (u zabrani) tri stvari: kosa, nokti i koža.

Kosa – to obuhvata svaki vid odstranjivanja dlaka sa tijela: brijanje, čupanje, kraćenje, spaljivanje; i također obuhvata sve dlake na tijelu: dlake ispod pazuha, oko stidnih mjesta, bradu, brkove i kosu na glavi.
Ako bi neko, ko želi klati kurban, počinio neku od zabranjenih stvari, namjerno ili u zaboravu, po konsenzusu islamskih učenjaka nije obavezan da se iskupljuje posebnim iskupom. Ako je to učinio namjerno, pokajat će se Uzvišenom Allahu kao za činjenje bilo kojeg drugog grijeha.Napomene


Ovaj propis eksplicitno se veže za osobu koja će klati kurban (vlasnika kurban), ali ne i za ostale članove njegove porodice.
Ako bi čovjek počinio neku od zabranjenih stvari, to nema nikakve veze sa ispravnošću njegovog kurbana, njegov kurban i prinošenje žrtve je validno.
Ako bi čovjek bio opunomoćen od strane nekoga da mu zakolje kurban, tada se zabrana ne odnosi na opunomoćenika (onoga koji kolje).
Ako bi se ukazala velika potreba za činjenjem neke od zabranjenih stvari, ko što je brijanje glave kako bi se izvršio hirurški zahvat i sl., u tom slučaju nema smetnje da se to učini.Početak vremena klanja kurbanaKlanje kurbana je ibadet koji ima svoj početak i kraj.
Početak vremena u kojem je dozvoljeno zaklati kurban počinje nakon klanjanja bajram-namaza i bajramske hutbe, ako se bajram klanja u vremenu u kojem je klanjao Allahov Poslanik, a on je klanjao bajram-namaz nakon što bi izašlo sunce i odskočilo od horizonta u visini koplja – bez obzira da li klanjao bajram-namaz ili ne onaj koji želi da kolje kurban, bez obzira bio od onih koji su u gradu ili na selu, bez obzira da li se u njegovom mjestu klanjao bajram namaz ili ne, bez obzira da li zaklao poglavar muslimana ili ne. U mjestima u kojima se ne klanja bajram-namaz oni koji žele da kolju kurban sačekat će da izađe sunce, da odskoči od horizonta u visini koplja, na to će pridodati dužinu namaza i bajramske hutbe, a nakon toga mogu početi sa klanjem kurbana.
Na spomenuto ukazuju mnogi argumenti, a zbog skučenosti prostora spomenut ćemo samo neke. Od Beraa ibn Aziba, r.a., prenosi se da je Poslanik kazao: ''Prvo čime počinjemo ovaj dan (Bajram) je namaz, zatim se vraćamo i koljemo kurbane. Onaj ko postupi tako, postupio je po našem sunnetu, a ko zakolje prije namaza, to je klasično meso koje je darovao svojoj porodici, meso koje nema ništa sa obredom kurbana.'' (Buharija i Muslim) Također, spomenuti hadis od Džunduba ibn Sufjana, r.a., da je kazao: ''Prisustvovao sam Kurban-bajramu sa Poslanikom, pa je vidio meso kurbana koji je zaklan prije završetka namaza, te je kazao: 'Ko zakolje kurban prije nego što se klanja ili prije nego što klanjamo, neka ponovo zakolje drugi kurban, a oni koji nisu zaklali, neka zakolju sa bismillom.'' (Buharija i Muslim)

Učenjaci šafijske pravne škole smatrali su da Kurban-bajram traje četiri dana – dan u kojem se klanja bajram-namaz i dodatna tri dana. Mogućnost klanja kurbana po ovom mišljenju prestaje sa zalaskom sunca četvrtog dana Bajrama. Ovog stava također su bili: Ata, Evza'i, Mekhul, šejhul-islam Ibn Tejmijje, Ibn el-Kajjim, imam Ševkani i dr.
Svoje mišljenje su zasnovali na hadisu Allahovog Poslanika: ''U svim klancima Mekke može se klati, u svim danima tešrika (boravka na Mini) može se klati.'' (Hadis su od Džabira ibn Muta'ima, r.a., zabilježili imam Ahmed i dr., njegovu vjerodostojnost potvrdili su hafiz Ibn Hadžer, šejh Albani i drugi hadiski eksperti.)


Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je najbolje vrijeme za klanje kurbana vrijeme u kojem je Poslanik klao svoje kurbane – prvog dana Bajrama, neposredno nakon završetka bajram-namaza.

ŠTA SE TRAŽI OD ONOGA KOJI KOLJE KURBAN, PRIJE KLANJA I U TOKU KLANJA KURBANA
Nijjet – namjera

Čovjek bi u momentu kupovine trebao da ima namjeru da kupuje kurban. Mjesto namjere je u srcu i nije propisano izgovaranje namjere riječima. Čovjek će prilikom klanja namjeravati klanje kurbana, jer je namjera ono na osnovu čega se razlikuju klasično meso i kurban. Vanjštinom ne postoji razlika između ta dva djela. Dvojica ljudi, jedan do drugog, kolju. Jedan u srcu namjerava klanje kurbana, a drugi namjerava da podmiri porodicu mesom. Obojica će biti nagrađena po svojoj namjeri.


Dovođenje kurbana do mjesta klanja na lijep način


Propisano je da se kurban na lijep način dovede do mjesta klanja. U vjerodostojnoj predaji zabilježeno je da je Omer, r.a., vidio čovjeka kako vodi kurban tegleći ga za nogu, pa mu je kazao: ''Teško tebi, na lijep način ga vodi u smrt.''


Da dobro naoštri i pripremi nož kojim će klati kurban


Islam ne traži od čovjeka da pati životinju prilikom klanja, zato je propisano pripremanje i oštrenje noža kojim će se klati kurban. Kazao je Allahov Poslanik: ''Allah je propisao dobročinstvo prema svemu, kada ubijate – na lijep način ubijajte, kada koljete – na lijep način koljite, naoštrite svoje noževe kako biste olakšali životinji.'' (Muslim)

Pokuđeno je oštriti i pripremati nož pred kurbanom ili životinjom koja se kolje. Islam ne samo da je propisao da se pripremi i naoštri nož za klanje kurbana, već je propisao da se nož ne oštri i priprema pred kurbanom ili životinjom koja se kolje. Kazao je Allahov Poslanik čovjeku kojeg je vidio da je oborio ovcu i oštrio nož, a ona gledala u njega: ''Zar želiš da je usmrtiš više puta! Zašto nisi nož prije pripremio?'' (Hakim od Ibn Abbasa, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

Pohvalno je da se povali ovca ili krava prilikom klanja, dok je sunnet kod klanja deve da se kolje stojeći, savijene prednje lijeve noge. Više je dokaza koji potvrđuju spomenuto, tj. da je Poslanik povaljivao ovce prilikom klanja, a da je klao devu savijene prednje lijeve noge.

Da se okrene prema Kibli onaj ko kolje kurban, a i da kurban bude okrenut u pravcu Kible

Pohvalno je da se čovjek prilikom bilo koje vrste klanja životinja okrene u pravcu Kible, a naročito kada je u pitanju klanje kurbana. Spomenuto je u vjerodostojnom hadisu da je Poslanik tako činio.
Pohvalno je vlasniku kurbana, ako može, da on lično zakolje kurban, a ako ne može, onda da prisustvuje njegovom klanju. Više je vjerodostojnih hadisa u kojima je spomenuto da je Poslanik svojom mubarek rukom klao kurbane.
Od sunneta je da se spomene Allahovo ime prilikom (prije) klanja kurbana. Više je vjerodostojnih hadisa u kojima je spomenuto da je Poslanik spominjao Allahovo ime (bismillahi) prilikom klanja kurbana.
Ne smeta da neko pomogne vlasniku kurbana prilikom klanja, naročito kod klanja krave, bika.

Dozvoljeno je opunomoćiti nekoga da zakolje kurban, a u tom slučaju treba tražiti osobu koja poznaje propise vjere i koja je poznata po pridržavanju za načela vjere.


PODJELA KURBANSKOG MESA


Jedno od najčešćih pitanja koja se postavljaju muftijama jeste pitanje podjele kurbanskog mesa. Ovo pitanje nije strogo precizirano i definisano argumentima Kur'ana i sunneta, što ukazuje da u tom pitanju postoji prostor za kalkulisanje. Većina islamskih učenjaka preporučila je da se meso kurbana podijeli u tri trećine: jedna da se ostavi sebi, jedna za prijatelje, komšije, poznanike, jedna za siromahe. Ako bi čovjek podijelio meso kurbana na neki drugi način, ne bi napravio nikakav prekršaj. U podjeli mesa trebalo bi imati na umu sljedeće činjenice: da je većina učenjaka smatrala pohvalnim da čovjek pojede nešto od kurbanskog mesa, dok je bukvalistička pravna škola to smatrala obaveznim. Svoje mišljenje argumentovali su na riječima – imperativu – Uzvišenog Allaha: ''Jedite meso njihovo (kurbansko), a nahranite i siromaha ubogog!'' (Hadždž, 28.) Zato bi čovjek prilikom podjele mesa trebao da ima ovu činjenicu na umu, kako ne bi podijelio sve meso a da on i ne proba. Također, čovjek bi trebao znati da je bilo učenjaka koji su kazali da je obaveza da se podijeli od kurbanskog mesa minimalno što potpada i što obuhvata riječ ''sadaka''. Argumentujući to riječima Uzvišenog: ''Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!'' (Hadždž, 28.) A bilo je i onih koji su kazali da to nije obaveza, već da je pohvalno.Propis davanja kurbanskog mesa mesaru na ime najamnineVećina islamskih učenjaka smatrala je da nije dozvoljeno dati bilo šta mesaru od kurbanskog mesa kao protuuslugu za klanje i guljenje kurbana. To su argumentovali riječima Alije, r.a.: ''Naredio mi je Poslanik da podijelim meso i kožice njegovih kurbana, i da ne dajem mesaru ništa od toga, dodavši: 'Mi ćemo mu dati nagradu za to od nas.''' (Buharija i Muslim) Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje da nije dozvoljeno dati mesaru kurbansko meso kao vid plaćanja za njegov rad.
Ako bi mesar bio siromašan, od onih koji zaslužuju kurban, dozvoljeno je da mu se dadne dio kurbanskog mesa nakon plaćanja nadoknade. Čak su neki učenjaci kazali da je on preči od drugih siromaha, jer je on taj koji je gledao to meso svojim očima.


Prodavanje kurbanskog mesa


Većina islamskih učenjaka nije dozvoljavala da se proda bilo koji dio kubana. Što se tiče kožice kurbana, nju također nije dozvoljeno prodavati, a dozvoljeno je sebi ostaviti i njome se koristiti. Allahov Poslanik je kazao: ''Ko proda kurbansku kožicu, njegov kurban je ništavan.'' (Hakim, dobrim – hasen ga je ocijenio šejh Albani.)

DA NAM SE ALLAH dz.s. SMILUJE I UPUTI NA PRVI PUT.AMIN.AMIN.AMIN.


NA KRAJU BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN SVIM MUSLIMANIMA SVIJETA

slika
rmesa
 
Postovi: 631
Pridružen/a: 15/02/2007 00:15
Lokacija: Sarajevo

PostPostao/la gospodar kuglastih munja dana 18/12/2007 20:59

Jel`? se Kurban klao i prije Islama ?
Avatar
gospodar kuglastih munja
 
Postovi: 1053
Pridružen/a: 08/07/2007 22:26

PostPostao/la patrius dana 18/12/2007 21:01

gospodar kuglastih munja je napisao/la:Jel`? se Kurban klao i prije Islama ?
Kak'o je to pitanje @GKM :? Jasta je brate,znas da je to krenulo od Ibrahima a.s.(men' s' cini :roll: ).
patrius
 
Postovi: 1960
Pridružen/a: 14/11/2006 17:01
Lokacija: Brcko

PostPostao/la district-beg dana 18/12/2007 23:00

patrius je napisao/la:
gospodar kuglastih munja je napisao/la:Jel`? se Kurban klao i prije Islama ?
Kak'o je to pitanje @GKM :? Jasta je brate,znas da je to krenulo od Ibrahima a.s.(men' s' cini :roll: ).

dobro ti se cini mensecini :D
district-beg
 
Postovi: 787
Pridružen/a: 07/09/2007 00:50
Lokacija: saldae

PostPostao/la bosan dana 18/12/2007 23:11

Zna li neko sta ako se kurban uplati za narodnu kuhinju ?
Mi smo ove godine odlucili da se tamo kurban uplati i da pojedu bas oni kojima je najpotrebnije.
Avatar
bosan
 
Postovi: 762
Pridružen/a: 15/05/2005 21:34

PostPostao/la Ahmmed dana 19/12/2007 00:11

bosan je napisao/la:Zna li neko sta ako se kurban uplati za narodnu kuhinju ?
Mi smo ove godine odlucili da se tamo kurban uplati i da pojedu bas oni kojima je najpotrebnije.


Sjajna odluka :thumbup:
Avatar
Ahmmed
 
Postovi: 4279
Pridružen/a: 21/09/2005 22:28

PostPostao/la eeeeeee dana 19/12/2007 09:01

bosan je napisao/la:Zna li neko sta ako se kurban uplati za narodnu kuhinju ?
Mi smo ove godine odlucili da se tamo kurban uplati i da pojedu bas oni kojima je najpotrebnije.


Praksa Bozijeg poslanika a.s. je da je nabolje da ga zakolje onaj ciji je kurban tj. njegov vlasnik, ako vec to ne moze da bude u prisustvu klanja ili poslije klanja...

Propisi vezani za podjelu:
Trecina Siromasnima
Trecina Rodbina i prijatelji
Trecina Sebi

S tim da nema zabrane da se citav kurban podijeli siromasnima, al eto ovo je sunnet, ali mislim u danasnjem vaktu najbolje je dati narodnoj kuhinji ali gledaj da prisustvujes klanju ili bar poslije klanja pa ga sam licno odnesi u narodnu kuhinju...
eeeeeee
 
Postovi: 508
Pridružen/a: 02/01/2006 01:06

PostPostao/la venera888 dana 19/12/2007 09:50

bosan je napisao/la:Zna li neko sta ako se kurban uplati za narodnu kuhinju ?
Mi smo ove godine odlucili da se tamo kurban uplati i da pojedu bas oni kojima je najpotrebnije.


Moras biti siguran da ce sve ici onako kako treba,jer inace ti to nece biti kurban vec normalno dobrocinstvo.Kurban je ibadetski cin ...najbolje dati u IVZ...jer oni svaki bajram dadnu u javne kuhinje
venera888
 
Postovi: 415
Pridružen/a: 29/07/2007 15:24

PostPostao/la LSD dana 19/12/2007 17:29

Jel`? se Kurban klao i prije Islama ?
Ovo je trik pitanje,jelde :D ...islam je od nastanka prvog covjeka Adema a.s....a kurban se kolje od Ibrahima a.s.
Avatar
LSD
 
Postovi: 14892
Pridružen/a: 24/07/2007 08:26

PostPostao/la patrius dana 19/12/2007 22:43

LSD je napisao/la:
Jel`? se Kurban klao i prije Islama ?
Ovo je trik pitanje,jelde :D ...islam je od nastanka prvog covjeka Adema a.s....a kurban se kolje od Ibrahima a.s.
Cuj ovog cafira :oops: munafika :D
patrius
 
Postovi: 1960
Pridružen/a: 14/11/2006 17:01
Lokacija: Brcko

PostPostao/la schevar dana 19/12/2007 22:54

bosan je napisao/la:Zna li neko sta ako se kurban uplati za narodnu kuhinju ?
Mi smo ove godine odlucili da se tamo kurban uplati i da pojedu bas oni kojima je najpotrebnije.


ja sam tako uradila i prosle a i ove godine.mislim da je to ispravno.
Avatar
schevar
 
Postovi: 111
Pridružen/a: 07/06/2007 12:53

PostPostao/la rmesa dana 20/12/2007 00:14

Klanje kurbana je od sunneta Ibrahima a.s koju je nastavio i Muhamed s.a.v.s a i mi za njim.

Ne smeta da se citav kurban podjeli (da u narodnu kuhinju kod tetke Zilhe ili slicno ).Ima hadis- da je Poslanik s.a.v.s. podjelio citav kurban.Pa mu Aisa r.a. rece : "O Boziji Poslanice mi podjelismo citav kurban a nista sebi ne ostavismo" a Poslanik s.a.v.s. joj na to rece : "Ono sto smo udjelili to je nase" ( Muslim)


Pozeljno je da se prisustvuje klanju svog kurbana ali ako osoba ne smije zaklati, nije joj haram da ne prisustvuje.

Na hadzdzu, hadzdzije mogu ici zaklati kurban ali manjina njih ode da to ucine,pretezno je sve organizovano umjeto njih.


BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN
rmesa
 
Postovi: 631
Pridružen/a: 15/02/2007 00:15
Lokacija: Sarajevo

PostPostao/la LSD dana 20/12/2007 01:26

Cuj ovog cafira munafika
Pa sta da ti kazem na ovu izjavu na moj racun...mozda najbolje da se prisjetimo hadisa poslanika...s ovom tvojom javnom izjavom jedan od nas dvojice je kjafir sigurno :-?
Avatar
LSD
 
Postovi: 14892
Pridružen/a: 24/07/2007 08:26

PostPostao/la rmesa dana 20/12/2007 08:01

Lijepo pitanje.Samo covjek zeli znati jeli klanje kurbana od prije Muhameda s.a.v.s.A kad se nesto nezna ,ne znaci da je kjafir.Halalite jedan drugom.Na kraju BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN
rmesa
 
Postovi: 631
Pridružen/a: 15/02/2007 00:15
Lokacija: Sarajevo


Natrag na Religija

Online

Trenutno korisnika/ca: / i 6 gostiju.